Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.

Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor natural.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,84 mld. euro din care 6,93 mld. euro Fond de Coeziune şi 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 1,63 mld. euro.

Axe Prioritare

POIM 2014-2020 cuprinde opt Axe Prioritare (AP), structurate pe cele 3 domenii de dezvoltare, astfel:

Infrastructura de transportProtecţia mediului şi managementul riscurilorEnergie curată şi eficienţă energetică 1
Infrastructura de transport 1
AP1. Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (OS 1.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrala; OS 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrala; OS 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrala; OS 1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov)
Infrastructura de transport 2
AP2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient (OS 2.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T (OS 2.2. Creşterea accesibilităţii zonelor cu conexiuni reduse la infrastructura rutieră a TEN-T; OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor; OS 2.4. Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi; OS 2.5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului; OS 2.6. Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională; OS 2.7. Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar)
Protecţia mediului şi managementul riscurilor 1
AP3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (deseuri – OS 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România și apă potabilă/uzată – OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei)
Protecţia mediului şi managementul riscurilor 2
AP4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric (biodiversitate, serviciii ecosistemice prin Natura 2000, infrastructuri ecologice – OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate; poluarea aerului – OS 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel national; decontaminare terenuri industriale dezafectate – OS 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric )
Protecţia mediului şi managementul riscurilor 3
AP5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor (investiţii pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a unor abordări bazate pe ecosystem – OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră – precum si investiţii pentru abordarea riscurilor specifice, asigurând rezilienţa la dezastre şi dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor – OS 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție)
Energie curată şi eficienţă energetică 1
AP6. Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon (OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geothermal; OS 6.2. Creșterea eficvienței energetice prin monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali; OS 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor; OS 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă)
Energie curată şi eficienţă energetică 2
AP7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate (OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate; OS 7.2. Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti
Energie curată şi eficienţă energetică 3
AP8. Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale (OS 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile; OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine)

Investiţiile dedicate sectorului transport sunt orientate spre continuarea investiţiilor demarate în perioada 2007-2013, având ca obiectiv principal definitivarea coridoarelor de pe reţeaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor lipsă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea reţelei naţionale de drumuri care asigură conectarea la reţeaua TEN-T şi modernizarea reţelei de căi ferate, prin electrificare şi dotarea cu material rulant a sectoarelor construite/reabilitate. Investiţiile în sectorul de transport vizează, totodată, şi dezvoltarea celorlalte moduri de transport (naval şi aeroportuar), contribuind astfel la crearea premiselor pentru dezvoltarea economică locală şi regională, precum şi măsuri cu caracter orizontal, cum ar fi protecţia mediului, siguranţa pe toate modurile de transport, eficientizarea serviciilor de transport şi dezvoltarea terminalelor intermodale. Obiectivele în acest domeniu sunt corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT), iar proiectele finanțabile sunt cele prioritizate după testarea în cadrul Modelului Naţional de Transport dezvoltat în MPGT.

În domeniul mediului, investiţiile pentru perioada 2014-2020 vor continua proiectele orientate spre implementarea acquis-ului comunitar în domeniul apei şi apei uzate, prin continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest sector, precum şi cel al managementului deşeurilor. Adiţional, va continua procesul de elaborare şi implementare a planurilor de management – seturi de acţiuni pentru ariile naturale protejate şi siturile Natura 2000, precum şi cel de decontaminare a siturilor industriale poluate istoric.

În ceea ce privește schimbările climatice, investiţiile vor fi orientate spre măsuri non-structurale şi structurale cu rol de prevenţie a principalelor riscuri cu care se confruntă România, respectiv inundaţiile, seceta şi eroziunea costieră, acordându-se totodată atenţie întăririi capacităţii de răspuns a structurilor cu rol în managementul situaţiilor de urgenţă.

Energia curată şi eficienţa energetică, precum şi asigurarea flexibilităţii transportului energiei electrice şi gazelor naturale, reprezintă o prioritate dedicata cu precădere sectorului privat, atât pentru producătorii şi distribuitorii de energie din resurse regenerabile al căror potenţial a fost mai puţin exploatat, cât şi pentru societăţile comerciale active în sectorul industrial, care doresc să îşi eficientizeze consumul de energie prin cogenerare. Distribuţia şi contorizarea inteligentă vor contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea gazelor cu efect de seră, contribuind totodată la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020 în acest domeniu.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare)
Facebook POIM

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

 

DocumenteAxe finantareCalendar lansariImplementare/GhiduriRezultateContact
Axa 1

Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

Suma alocată – 3.404.255.320,00 Euro

Obiective specifice

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Acțiuni:

 • Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Acțiuni

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele construite, a componentei ERTMS aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T central;
 • Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului

 

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

Acțiuni

 • Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
 • Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv componente aferente transportului intermodal și suprastructură;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

 • Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii, operatori portuari;
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari;
 • Ministerul Transporturilor.

 

1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a transportului urban cu metroul;
 • Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie;
 • Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de suprafață).

Potențiali beneficiari

 • METROREX
Axa 2

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Suma alocată – 1.602.734.954,00 Euro

Obiective specifice

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală

Acțiuni

 • Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T globale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Acțiuni

 • Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura aeroportuară (construcţie/extindere/modernnizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului

Potențiali beneficiari

 • Administratorii infrastructurii aeroportuare

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Acțiuni

 • Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale;
 • Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente.

Potențiali beneficiari

• Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile
• Autorităţile publice locale
• Operatori portuari
• Operatori de terminale intermodale

 

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Acțiuni

 • Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu exclusiv:
 • Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală
 • Implementarea unor măsuri specifice în localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, etc.)
 • Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile de mers
 • Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin
 • Implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control a traficului
 • Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite
 • Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a traficului și de supraveghere automată, pe toate modurile de transport
 • Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale (pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din alte OS)
 • Achiziţionarea de echipamente de pe şenale – canal navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor indiferent de modul de transport
 • Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate modurile de transport, inclsuiv proiectele fazate.
 • Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile de depoluare pe căile navigabile şi maritime);

Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice)
 • Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane
 • Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate

 

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă,
 • Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente;
 • Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare;
 • Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului;
 • Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;

Potențiali beneficiari

 • Ministerul Transporturilor
 • ANAF
 • Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei
 • Poliţia rutieră / Poliția Transporturi/ Poliţia de frontieră

 

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Acțiuni

 • Susținerea pachetului de măsuri de reformă a sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate prin MPGT și studiile de fundamentare
 • Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit prin sprijinirea procesului de reformă
 • Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern, eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură îmbunătăţire a serviciilor;
 • Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T central
 • Reabilitare / modernizarea infrastructurii de transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale
 • Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020

Potențiali beneficiari

 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF)
 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional.
 • Ministerul Transporturilor
 • Alte categorii de beneficiari relevante
Axa 3

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma alocată – 2.892.443.785,00 Euro

Obiective specifice

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Acțiuni

 • Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
 • Măsuri investiționale în acord cu prevederile PNGD și care să fie complementare, după caz, investițiilor deja realizate, contribuind în acest fel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului. (ce pot fi atât proiecte integrate, cât și proiecte individuale, de completare a investițiilor integrate);
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale, a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul manegementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti
 • Pentru acțiunile de consolidare a capacității instituționale, beneficiarul eligibil este constituit de Ministerul Mediului, respectiv alte instituții publice cu responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului.
 • Pentru acțiunile care vizează deșeurile industriale, beneficiarul este Ministerul Mediului / Administrația Fondului de Mediu.

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Acțiuni

 • Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:
 • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
 • Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.
 • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.
 • Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile

Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă
 • Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului București.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin Ministerul Sănătăţii
Axa 4

Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Suma alocată – 325.531.915,00 Euro

Obiective specifice

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Acțiuni

 • Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:
 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
 • Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special:
 • Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
 • Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin;
 • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)

Potențiali beneficiari

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • Institute de cercetare
 • Universităţi
 • ONG-uri
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Autorități ale administrației publice centrale/locale
 • Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale

4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare

Acțiuni

 • Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;
 • Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a emisiilor de poluanţi în aer;
 • Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.

Potențiali beneficiari

 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric

Acțiuni

 • Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane

Potențiali beneficiari

 • Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului
Axa 5

Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Suma alocată – 478.723.404,00 Euro

Obiective specifice

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Acțiuni

 • Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor:

Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme (zone umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi desecări ș.a)

Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor;

Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele);

Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale;

Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a inundanţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de prevenire anticipată şi de management al bazinelor în timpul inundaţiilor.

Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri.

Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii.

 • Acţiuni pentru prevenirea eroziunii costiere:

Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin; ş.a.
Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri
Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor identificate prin evaluarea naţională şi/sau prin planul de acţiune de adaptare la schimbări climatice;

Potențiali beneficiari

 • Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI
 • Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie) sau alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile)
 • Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Acțiuni

 • Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
 • Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie;
 • Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Constituirea şi dotarea unor centre regionale de intervenţie multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient la nivel regional şi completarea şi dotarea centrelor rapide de intervenţie

Potențiali beneficiari

 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare sau SPP pentru protecția demnitarilor), acestea depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență (ca lider sau junior). Parteneriatul cu IGSU poate să nu presupună activități sau finanțare din partea IGSU. Pentru acțiuni ce vizează Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgență și modernizarea platformei comune TETRA-PCT, beneficiarul unic este Serviciul de Telecomunicatii Speciale, fără a fi necesar un parteneriat cu IGSU.
Axa 6

Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Suma alocată – 197.329.787,00 Euro

Obiective specifice

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Acțiuni

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz:
 • Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale
 • Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

Potențiali beneficiari

 • Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
 • Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Acțiuni

 • Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Acțiuni

 • Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari)

Potențiali beneficiari

 • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Acțiuni

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an
Axa 7

Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Suma alocată – 249.478.723,00 Euro

Obiective specifice

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Acțiuni

 • Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeauau existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
 • Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
 • Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)

Potențiali beneficiari

 • Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale)

7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Acțiuni

 • Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică
 • Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
 • Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora
 • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive
 • Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (SCADA).

Potențiali beneficiari

 • Municipiul Bucureşti
Axa 8

Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Suma alocată – 68.026.596.00 Euro

Obiective specifice

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Acțiuni

 • Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii)

Potențiali beneficiari

 • Transelectrica

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Acțiuni

 • Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de transport ale statelor vecine

Potențiali beneficiari

 • Transgaz
GHIDUL BENEFICIARULUI

Anexa 6 Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)

Manual implementare beneficiari POIM 2014-2020  *Tabel de corespondenţă terminologică

Orientări pentru responsabilii cu achizițiile publice

Ghid de aplicare a Contractului Național de Proiectare Execuție

Ghid de aplicare a Contractului Național de Antrepriză

Axa prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul

Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor:

Arhivă OS 3.2

Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric:

          Arhiva Ghidului solicitantului O.S. 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate ” – apel de proiecte 2016

Axa prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon:

Clarificare privind modificarile legislative intervenite asupra modului de calcul al costurilor eligibile pentru proiectele generatoare de venituri ce vor fi depuse in cadul apelurilor de proiecte pentru AP 6-8, dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE, EURATOM) 2018/1046.

          Arhiva OS 6.1 producție

Arhiva OS 6.1 distributie

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul productie

Arhiva OS 6.2  

Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor

Arhiva OS 6.4

Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate:

Clarificare privind modificarile legislative intervenite asupra modului de calcul al costurilor eligibile pentru proiectele generatoare de venituri ce vor fi depuse in cadul apelurilor de proiecte pentru AP 6-8, dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE, EURATOM) 2018/1046.

Axa prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale:

 

Anexa 1 la Ordinul 683_23.04.2019

Anexa nr. 2 la Ordin 683_23.04.2019

NOU ! Ordinul 1395/21.11.2018 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor, pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Anexa 5 – Contract de finanțare

Fișă sintetică de informații – Anexa II la Regulamentul 651/2014 completată cu informații aferente măsurii de ajutor de stat

Contractul de finanțare nr. 226/22.11.2018

Clarificare privind modificarile legislative intervenite asupra modului de calcul al costurilor eligibile pentru proiectele generatoare de venituri ce vor fi depuse in cadul apelurilor de proiecte pentru AP 6-8, dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE, EURATOM) 2018/1046.

MONITORIZARE

 

Lista plăților POIM – actualizare 17 ianuarie 2020

 

zipCentralizatoarele proiectelor si contractelor de achizitie publica aferente contractelor de finantare POIM, axele prioritare 1-8

 

Lista proiectelor contractate POIM – 31 decembrie 2019

Lista proiectelor contractate POIM – 31 decembrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 3 – 8 – 31 decembrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 1 – 2 – 31 decembrie 2019

Situație contestații depuse POIM – AP 3 – 8 – 31 decembrie 2019

 

Lista proiectelor contractate POIM – 31 octombrie 2019

Lista proiectelor contractate POIM – 31 octombrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 3 – 8 – 31 octombrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 1 – 2 – 31 octombrie 2019

Situație contestații depuse POIM – AP 1 – 2 – 31 octombrie 2019

Situație contestații depuse POIM – AP 3 – 7 – 31 octombrie 2019

 

Lista proiectelor contractate POIM – 30 septembrie 2019

Lista proiectelor contractate POIM – 30 septembrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 3 – 8 – 30 septembrie 2019

Situație proiecte depuse POIM – AP 1 – 2 – 30 septembrie 2019

Situație contestații depuse POIM – AP 1 – 2 – 30 septembrie 2019

Situație contestații depuse POIM – AP 3 – 7 – 30 septembrie 2019

 

Lista proiectelor contractate POIM – 31.01.2019

Lista proiectelor contractate POIM – 31.01.2019

Situatie Proiecte Depuse POIM AP 3-8 – 31.01.2019

Situatie Proiecte Depuse POIM AP 1-2 – 01.02.2019

Situație contestații depuse POIM AP 3-7 – 31.01.2019

Lista proiectelor contractate POIM – 31.12.2018

Situatie Proiecte Depuse POIM AP 3-8 – 31.12.2018

Situatie Proiecte Depuse POIM AP 1-2 – 31.12.2018

Situație contestații depuse POIM AP 3-7 – 31.12.2018

Situație contestații depuse POIM AP 1-2 – 20.12.2018

 

Lista contracte semnate – 30.11.2018

Lista contracte semnate – 30.11.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2

Situatie contestatii AP 1 si AP 2

Situatie proiecte depuse POIM AP 3-8

Situatie contestatii depuse POIM AP 3-8

 

Lista contracte semnate – 31.10.2018

Lista contracte semnate – 31.10.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 – 31.10.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 – 31.10.2018

Situatie proiecte depuse POIM AP 3-8.pdf – 31.10.2018

Situație contestații depuse POIM axele 3-7 – 31.10.2018

 

Lista contracte semnate – 28.09.2018

Lista contracte semnate – 28.09.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 – 30.09.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 – 27.09.2018

Situație proiecte POIM AP 3-8 – 30.09.2018

Situație contestatii POIM AP 3-8 – septembrie 2018

Lista contracte semnate – 31.08.2018

Lista contracte semnate – 31.08.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 – 31.08.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 – 31.08.2018

Situație proiecte POIM AP 3-7 – 31.08.2018

Situație contestații AP 3-7 – 31.08.2018

 

Lista contracte semnate – 31.07.2018

Lista contracte semnate – 31.07.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 – 31.07.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 – 31.07.2018

Situație proiecte POIM AP 3-7 – 31.07.2018

Situație contestații AP 3-7 – 31.07.2018

 

Lista contracte semnate – 29.06.2018

Lista contracte semnate –29.06.2018

Stadiu proiecte depuse POIM AP1 și AP2 – 30.06.2018

Situația contestațiilor axele 1-2 – 30.06.2018

Stadiu proiecte depuse POIM axele 3-7 – 30.06.2018

Situația contestațiilor axele 3-7 – 30.06.2018

 

Lista contracte semnate – 31.05.2018

Lista contracte semnate la 31.05.2018

Stadiu proiecte depuse POIM AP1 și AP2 – 31.05.2018

Stadiul contestațiilor axele 1-2 – 31.05.2018

Stadiu proiecte depuse POIM axele 3-7 – 31.05.2018

Stadiul contestațiilor axele 3-7 – 31.05.2018

 

Lista contractelor semnate actualizata la data de 30.04.2018

Lista contracte semnate actualizata la data de 30.04.2018

Stadiul proiectelor depuse POIM axele 1-2 actualizat la date de 30.04.2018

Stadiul contestațiilor  axele 1-2 actualizat la data de 30.04.2018

Stadiul proiectelor depuse POIM axele 3-7 actualizat la data de 30.04.2018

Stadiul contestațiilor axele 3-7 actualizat la data de 30.04.2018

 

Lista contractelor semnate actualizată la data de 31.03.2018

Lista contractelor semnate actualizată la data de 31.03.2018

zipStadiul proiectelor depuse POIM axele 3-7 actualizat la data de 31.03.2018

Situație contestații depuse POIM axele 3-7  actualizată la data de 31.03.2018

Stadiu proiecte depuse Axele prioritare 1-2  actualizat la data de 31.03.2018

Situație contestații Axele Prioritare 1-2 actualizată la data de 31.03.2018

 

Stadiul proiectelor depuse Axele Prioritare 1-2 POIM – 28.02.2018

Stadiul proiectelor depuse Axele Prioritare 3-7 – 28.02.2018

Situație contestații Axele Prioritare 1-2 – 28.02.2108

Situație contestații Axele Prioritare 3-7 – 28.02.2018

Lista contractelor semnate actualizată la data de 28.02.2018/ List of financing contracts

Lista contractelor semnate actualizată la data de 28.02.2018/ List of financing contracts

Stadiu proiecte depuse POIM 31.01.2018

List of financing contracts 31.01.2018 en

List of financing contracts 31.01.2018 en

Lista contracte semnate la 31.01.2018 ro

Lista contracte semnate la 31.01.2018 ro

Lista contracte semnate la 31.12 ACTUALIZATĂ

Lista contracte semnate la 31.12 ACTUALIZATĂ

Listă contracte semnate  la data de 31.12.2017

Stadiu proiecte depuse POIM  31.12.2017

 

Lista contracte semnate la data de 30.11.2017

Stadiu implementare POIM sector transport la data de 30.11.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu si energie la data de 30.11.2017

Listă proiecte depuse în cadrul Obiectivelor Specifice POIM – 29.11.2017

 

Lista contracte semnate la data de 31.10.2017

Stadiu implementare proiecte POIM – sector transport la data de 31.10.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu si energie la data de 31.10.2017

Liste proiecte depuse in cadrul Obiectivelor Specifice POIM – 31.10.2017

 

Lista contracte semnate – 15.10.2017

 

Stadiu implementare POIM sector transport – 30.09.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu și energie– 30.09.2017

 

Lista proiectelor contractate – 30.09.2017

Lista proiectelor contractate POIM – 31.05.2017

Lista proiecte majore – 15 octombrie 2016

Lista proiecte POIM  – Aprilie 2016

Centralizator portofoliu proiecte POIM – Aprilie 2016

Proiecte depuse

O.S.3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

O.S.3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

O.S. 4.1. Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate

O.S.5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

O.S.6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

O.S.6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali

O.S.7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

 

Comitete de monitorizare (POIM)

 

Decizii luate cu acordul membrilor CM POIM 2014-2020 ca urmare a procedurilor scrise:

Decizia nr. 1714/ 2020 privind mandatarea Autorității de Management în vederea consultării serviciilor Comisiei Europene pentru modificarea POIM, în conformitate cu Nota justificativă nr. 47/2019

Decizia nr. 1698/2019 privind aprobarea modificării POIM în conformitate cu Nota justificatică nr. 48/2019

Decizia revizuită nr. 877/ 2019 privind aprobarea modificării POIM

Decizia nr. 877/2018 privind aprobarea modificării POIM

 

 

Ordinul nr. 2020/ 23 octombrie 2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a finalizării procedurii de selecție a unui membru cu drept de vot în cadrul CM POIM 2014-2020

Reuniunea CM POIM din 30 – 31 octombrie 2019

Sinteza deciziilor celei de-a XI-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM

Decizie privind realocarea rezervei de performanță în cadrul POIM

 

Reuniunea CM POIM din 17-18 iulie 2019

Nota justificativă privind oportunitatea aducerii unor modificări Programului  Operațional Infrastructură Mare

Decizie privind mandatarea AM POIM pentru parcurgerea etapelor procedurale în vederea operării modificărilor POIM 2014-2020, în conformitate cu Nota justificativă 285/RM/ 12 iulie 2019R

Minuta celei de a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, 18 iulie 2019

Minuta reuniunii Sub – Comitetului Sectorial Energie (SCS E) aferent celei de-a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020, 17 iulie 2019

Minuta reuniunii Sub – Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) aferent celei de-a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020, 17 iulie 2019

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Transport (SCS T) aferent celei de-a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020, 17 iulie 2019

 

 

Reuniunea extraordinară a CM POIM din 19 iunie 2019

Sinteza deciziilor celei de-a IX-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM

Minuta celei de-a IX-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM

 

Reuniunea CM POIM din 30 ianuarie 2019

Sinteza deciziilor celei de-a VIII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020

 

Reuniunea CM POIM din 26-29 iunie 2018

Minuta celei de a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020

Sinteza deciziilor celei de-a VII reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020

Decizie aprobare modificare de program

 • 26.06.2018

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Energie (SCS E) aferent celei de-a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020

Anexa 1 la Minuta SCS ENERGIE

Nota 1 la Minuta SCS Energie

 • 27.06.2018

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Transport (SCS T) aferent celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020

 • 28.06.2018

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) aferent celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 POIM 2014 – 2020

 

 

Reuniunea CM POIM din 28 noiembrie 2017

Minuta celei de-a VI-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020

Sinteza deciziilor celei de a VI-a reuniuni a CM POIM

Decizie aprobare plan de acțiune condiționalitate ex-ante achiziții publice

Decizie aprobare majorare rata de cofinantare UE sectorul transporturi

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data 24.11.2017

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 23.11.2017

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data 22.11.2017

 

Reuniunea Extraordinară a CM POIM din 16 Octombrie 2017 (a V-a reuniune a CM POIM)

Minuta celei de-a V-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 

Clarificare WWF

Clarificare SAR

Sinteza deciziilor reuniunii

Decizie modificare POIM

Decizie modificare ROF

 • 19.07.2017

Sinteza deciziilor

         Minuta reuniunii CM POIM

Minută SCS Mediu

Minută SCS Transport

Minută SCS Energie

Reuniunea Comitetului de Monitorizare iulie 2017 – documente

 • 03.06.2016

Sinteza deciziilor

Minuta reuniunii CM POIM

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 02.06.2016

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 02.06.2016

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 01.06.2016

 • 19.11.2015             

Sinteza deciziilor

Minuta reuniunii CM POIM

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

Minuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 18.11.2015

 Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 18.11.2015

Minuta reuniunii Sub – Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 18 noiembrie 2015

 • 19.10.2015

Minuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 19.10.2015

 • 15.10.2015

Minuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 15.10.2015

Minuta primei reuniuni a Sub – Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 15.10.2015

 • 08.10.2015

Minuta reuniunii CM POIM

Sinteza deciziilor

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

 • 28.09.2015

Sedinţa pregătitoare

zipDocumente privind constituirea Comitetului de Monitorizare POIM

INSTRUCȚIUNI
Instrucțiuni Autoritatea de Management POIM

 

Ordin nr. 275/ 31.01.2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea clauzelor de ajustare a prețurilor din cadrul contractelor de achiziție publică/sectorial aferenta proiectelor POIM, axele prioritare 3-8

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar, nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1242/04.07.2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea în contabilitatea beneficiarilor a valorii proiectelor finanțate prin POIM

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/14.05.2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordinul ministrul Fondurilor Europene nr. 879/14.05.2019 privind aprobarea Listei de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Instrucțiunea nr. 24/22.11.2019 pentru aplicarea unitară a ratei forfetare de 6% pentru proiectele finanțate în cadrul POIM, sub-sectoarele de apă și apă uzată.

Instrucțiunea nr. 23/12.11.2019 privind utilizarea metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 și de cuantificare a valorii unor modificări contractuale nesubstanțiale în aplicarea Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 1/2016 și a instrucțiunii ANAP nr. 3/2017

Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019

Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții

Instrucțiunea nr. 20 privind reîncadrarea unor cheltuieli aferente proiectelor fazate în sectorul deșeurilor contractate în cadrul POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1

Clarificare privind modificarile legislative intervenite asupra modului de calcul al costurilor eligibile pentru proiectele generatoare de venituri ce vor fi depuse in cadul apelurilor de proiecte pentru AP 6-8, dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE, EURATOM) 2018/1046.

Instrucțiunea nr. 18 din 26.09.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 17/06.08.2018 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017

Instrucțiunea nr. 15/16.07.2018 pentru modificarea si completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2018, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 558 din 15 iunie 2018 privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

Instrucțiunea nr. 14 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 390/10.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007-2013

Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007-2013

Instrucțiunea nr. 12/12.07.2017 privind introducerea în aplicațiile MySMIS/ SMIS2014+ a datelor aferente contractelor economice pentru care au fost depuse cereri de rambursare/ plată/ prefinanțare

Instrucțiunea nr. 11/07.07.2017, pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017, privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii.

Instrucțiunea POIM privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmeaza a fi solicitate de către beneficiarii axelor prioritare 3-8 ale POIM, aprobarea formatului cereilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/prefinanțare, precum și alte dispozitii.

Instrucțiune din 12.05.2017  privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții.

Instrucțiunea nr 4/04.01.2017 privind aplicarea prevederilor art.10 alin (11) și ale art. 52 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de unități publice, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr 2/07.12.2016 privind transmiterea dosarului achiziției publice din cadrul proiectelor finanțate din POIM

Instrucțiunea nr 3/07.12.2016 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate din POIM

Instrucțiunea nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului

 

Instrucțiuni Organism Intermediar Transport către beneficiarii Axelor 1 și 2 POIM

Instrucțiunea nr. 8/29.11.2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019

Instrucțiunea nr. 7/13.05.2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/20 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și alte dispoziții

Instrucțiunea nr. 6/01.10.2019 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor ca urmare a prelungirii perioadei de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM axele 1-2

Instrucțiunea nr. 5/11.09.2019 privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020 – axele prioritare 1-2, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Instrucțiunea nr. 4/10.05.2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020

Instrucțiunea nr. 2/11.03.2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 3 revizuită/20.11.2018 privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de tranbsport din cadrul POIM 2014-2020, privind plata materialelor în șantier incluse în articolele comasate

Instrucțiunea nr. 1/04.03.2019 privind stimularea financiară a activității desfășurate în proiectele din domeniul transporturilor finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020 pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. 2 din OUG nr. 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Instrucțiunea nr. 6/11.09.2018 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în perioada sept-decembrie 2018

Instrucțiunea nr. 3/20.11.2018 privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM, privind plata materialelor în șantier incluse în articolele comasate

Instrucțiunea nr. 7 din 27.09.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/ 20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Metodologia de monitorizare a indicatorilor proiectelor de infrastructura de transport din cadrul POIM

Instrucțiunea nr. 5/02.08.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr 1R/20.06.2017, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 2 referitoare la măsuri vizând utilizarea uniformă a documentelor referitoare la modificările/ordinele de variație

Instrucțiunea nr. 3 referitoare la materialele din șantier

Instrucțiunea nr. 4 privind unele măsuri asiguratorii de securizare a fondurilor utilizate sub forma de avansuri

Instrucțiunea nr. 1 privind condițiile care trebuie îndeplinite de către beneficiarii POIM – Axele prioritare 1 și 2 pentru a obține avizul de principiu al DG OIT pentru fișele de fundamentare (Formularul nr. 1) pentru proiectele propuse la finanțare/ finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și acordul DGOIT de includere în bugetul ordonatorului de credit – 23.04.2018

Circulara nr. 49823/21.12.2017 privind obligativitatea obținerii acordului de mediu înainte de lansarea licitațiilor

Circulara nr. 49821/21.12.2017 privind obligativitatea de a nu mai lasa licitații în temeiul Ordinului MT nr. 600/2017

OIT – instrucțiunea nr. 6 cu caracter temporar  din 30.10.2017

OIT – instrucțiunea nr 5 privind modificarea și completarea instrucțiunii nr. 1 R/20.06.2017  

Ordin 699/22.06.2017 privind stimularea financiară

OIT – Instrucțiune nr 1 R din 20.06.2017

OIT – Instrucțiunea nr. 2 modele uniforme de documente din 31.05.2017

OIT – Instrucțiunea nr. 3 privind respectarea condițiilor de eligibilitate referitoare la achizițiile de teren din 20.06.2017

 

Cristian Mărișteanu, director general .

Email cristian.maristeanu@fonduri-ue.ro
Telefon +4 0213 006 250
Fax +4 0213 160 778

 


Anunturi

Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
17 ianuarie 2020 Lista plăților POIM – actualizare 17 ianuarie 2020 Lista plăților POIM - actualizare 17 ianuarie 2020Anunturi AMPOIMActive
13 ianuarie 2020 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 decembrie 2019: Situația contestațiilor depuse în cadrul POIM – 31 decembrie 2019:  Anunturi AMPOIMActive
13 ianuarie 2020 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019, disponibilă în pdf și excel.Anunturi AMPOIMActive
06 ianuarie 2020 Lista plăților POIM – actualizare 31 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 31 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 ianuarie 2020 POIM: Proiectul pentru eficientizarea sistemului centralizat de termoficare a Capitalei poate fi depus până în decembrie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) anunță că proiectul pentru creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în municipiul Bucureşti va putea fi depus în perioada 15 ianuarie - 31 decembrie 2020.   Bugetul este de max. 1,68 miliarde lei.   Apelul finanțează proiectul major de termoficare a municipiului București:
 • Optimizarea/ reabilitarea/ extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice;
Anunturi AMPOIMActive
20 decembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 20 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
17 decembrie 2019 POIM: Perioada de depunere a proiectelor aferente axelor 6 și 7 a fost prelungită până la 31 decembrie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) prelungește până la 31 decembrie 2020 perioada de depunere a proiectelor în cadrul anumitor măsuri finanțate din axele prioritare 6 și 7.   Astfel, beneficiarii vor putea accesa o perioadă de timp mai lungă finanțările acordate în cadrul următoarelor obiective specifice: Axa prioritară 6: - Obiectivul specific 6.1. - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatateAnunturi AMPOIMActive
06 decembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 6 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 6 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 decembrie 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 8/ 2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019 Organismului Intermediar pentru Transport publică Instrucțiunea nr. 8/29.11.2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019.Anunturi AMPOIMActive
29 noiembrie 2019 POIM: Rată forfetară de 6% pentru proiectele de apă și apă uzată Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Instrucțiunea nr. 24/2019 pentru aplicarea unitară a ratei forfetare de 6% pentru proiectele finanțate în cadrul POIM, sub-sectoarele de apă și apă uzată.   Anexă Instrucțiunea nr. 24/ 22/11/2019.Anunturi AMPOIMActive
29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 29 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 22 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 15 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
13 noiembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019:   Situația contestațiilor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019:Anunturi AMPOIMActive
13 noiembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019, disponibilă în pdf și excelAnunturi AMPOIMActive
12 noiembrie 2019 POIM: Instrucțiunea nr. 23/2019 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare emite Instrucțiunea nr. 23/12.11.2019 privind utilizarea metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 și de cuantificare a valorii unor modificări contractuale nesubstanțiale în aplicarea Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 1/2016 și a instrucțiunii ANAP nr. 3/2017.Anunturi AMPOIMActive
08 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 8 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 8 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
05 noiembrie 2019 AM POIM actualizează planurile de management/ acțiune pentru finanțarea proiectelor destinate protecţiei şi conservării biodiversităţii şi refacerii ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare actualizează Anexa 8 - Informaţii privind planurile de management şi planurile de acţiune aprobate pentru ariile naturale protejate / speciile de interes național, aferentă ghidului „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” - axa prioritară 4, obiectivul specific 4.1.   ReamintimAnunturi AMPOIMActive
01 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 1 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 1 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
31 octombrie 2019 POIM: 150,4 mil. euro euro pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, axa prioritară 8. „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și obiectivul specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a SistemuluiAnunturi AMPOIMActive
29 octombrie 2019 POIM: Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul apelului „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică o Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul axei prioritare 4/ obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.    Anunturi AMPOIMActive
25 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 25 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
24 octombrie 2019 Ordinul nr. 2020/2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 2020/ 23 octombrie 2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură MareAnunturi AMPOIMActive
21 octombrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 septembrie 2019:  

Situația contestațiilor – 30 septembrie 2019:

 
Anunturi AMPOIMActive
21 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019, disponibilă în .excel și .pdf  Anunturi AMPOIMActive
18 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 18 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 18 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
11 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 11 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 11 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
04 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 4 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
03 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2.   Instrucțiunea a fost emisă de catreAnunturi AMPOIMActive
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019  Anunturi AMPOIMActive
27 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 27 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
23 septembrie 2019 POIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare lansează Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului deAnunturi AMPOIMActive
20 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 20 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
18 septembrie 2019 POIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului POIM pentru axele prioritare 1 și 2 - Anexa 6 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7  Anunturi AMPOIMActive
17 septembrie 2019 POIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile”, și ObiectivulAnunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 POIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ghidul solicitantului „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre”.   Scopul apelului vizează promovarea investiţiilor pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre pentru a diminua pierderile umane şi materiale, precum şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor în legătură cu riscul producerii dezastrelor.   Bugetul apelului este deAnunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 august 2019, disponibile în .excel și .pdf Anunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 august 2019:   Situația contestațiilor – 31 august 2019:  Anunturi AMPOIMActive
13 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 13 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 septembrie 2019 Lista plăților POIM actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 6 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
05 septembrie 2019 POIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” Organismul Intermediar pentru Transport publică ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” aferent obiectivului specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale șiAnunturi AMPOIMActive
04 septembrie 2019 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018.Anunturi AMPOIMActive
02 septembrie 2019 Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare informează beneficiarii despre apariția  Ghidului privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE, publicat de Comisia Europeană.   Documente:Anunturi AMPOIMActive
30 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 30 august 2019 Lista plăților POIM – 30 august 2019Anunturi AMPOIMActive
23 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 Lista plăților POIM - 22 august 2019Anunturi AMPOIMActive
14 august 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 iulie 2019:   Situația contestațiilor - 31 iulie 2019:  Anunturi AMPOIMActive
14 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 iulie 2019, disponibile în excel și .pdfAnunturi AMPOIMActive
14 august 2019 Lista plăților POIM actualizare 14 august 2019 Lista plăților POIM - 14 august 2019Anunturi AMPOIMActive
12 august 2019 POIM: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizare august 2019Anunturi AMPOIMActive
09 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POIM – 09 august 2019Anunturi AMPOIMActive
05 august 2019 Ordinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 1363/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 832/2016Anunturi AMPOIMActive
02 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POIM – 2 august 2019Anunturi AMPOIMActive
26 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POIM – 26 iulie 2019Anunturi AMPOIMActive
26 iulie 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Documente aferente reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare:Anunturi AMPOIMActive
25 iulie 2019 Consultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” aferent acțiunii „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare aAnunturi AMPOIMActive
22 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POIM – 22 iulie 2019Anunturi AMPOIMActive
16 iulie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 iunie 2019:     Situația contestațiilor – 30 iunie 2019:Anunturi AMPOIMActive
16 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 30 iunie 2019 în excel și pdf.Anunturi AMPOIMActive
12 iulie 2019 Lista plăților POIM actualizare 12 iulie 2019 Lista plăților POIM - 12 iulie 2019      Anunturi AMPOIMActive
08 iulie 2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuriAnunturi AMPOIMActive
05 iulie 2019 Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului (1)Anunturi AMPOIMActive
05 iulie 2019 Situatie plati beneficiari POIM 2019 situatie plati benef POIM 2019Anunturi AMPOIMActive
28 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 28 iunie 2019 Lista plăților POIM – 28 iunie 2019Anunturi AMPOIMActive
24 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastrucură Mare prelungeste până la data de 31 decembrie perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri care susțin producția de energie din resurse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică. Apeluri sunt: - „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală” Ghidul solicitantului este disponibil aici.   - „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă deAnunturi AMPOIMActive
21 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POIM – 21 iunie 2019Anunturi AMPOIMActive
14 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 mai 2019 în excel și pdf.Anunturi AMPOIMActive
14 iunie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 mai 2019:   Situația contestațiilor – 31 mai 2019:Anunturi AMPOIMActive
07 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POIM – 7 iunie 2019Anunturi AMPOIMActive
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice”Anunturi AMPOIMActive
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență”. Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență”Anunturi AMPOIMActive
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali”Anunturi AMPOIMActive
31 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POIM – 31 mai 2019Anunturi AMPOIMActive
29 mai 2019 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor finanțat din Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creştereaAnunturi AMPOIMActive
24 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POIM – 24 mai 2019 Anunturi AMPOIMActive
22 mai 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/2017 Instrucțiunea Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport nr. 7/13 mai 2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/20 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și alte dispozițiiAnunturi AMPOIMActive
17 mai 2019 Informare: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a transmis, astăzi, beneficiarilor proiectelor „Sistem de management integrat al deșeurilor” informarea „Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile”.Anunturi AMPOIMActive
17 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POIM – 17 mai 2019 Anunturi AMPOIMActive
16 mai 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POIM –30 aprilie 2019:

Situația contestațiilor – 30 aprilie 2019:

Anunturi AMPOIMActive
16 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 30 aprilie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM la 30 aprilie 2019 în excel și pdf.Anunturi AMPOIMActive
16 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POIM – 10 mai 2019Anunturi AMPOIMActive
16 mai 2019 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020Anunturi AMPOIMActive
15 mai 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispozițiiAnunturi AMPOIMActive
15 mai 2019 Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,Anunturi AMPOIMActive
14 mai 2019 Revizuirea Ghidului socilicitantului „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” Documente:Anunturi AMPOIMActive
25 aprilie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 aprilie 2019 Lista plăților POIM - 25 aprilie 2019Anunturi AMPOIMActive
23 aprilie 2019 Modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor Ordinul 683 din 23 aprilie 2019 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelorAnunturi AMPOIMActive
19 aprilie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 martie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM - 31 martie 2019: Situația contestațiilor - 31 martie 2019:Anunturi AMPOIMActive
19 aprilie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 31 martie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM la 31 martie 2019 în excel și pdf.Anunturi AMPOIMActive
19 aprilie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 19 aprilie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 19 aprilie 2019Anunturi AMPOIMActive