Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate în perioada de programare 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (Direcția Generală Programe Europene Capital Uman)

Axe finanțareCalendar lansăriImplementare programRezultate implementareManualul beneficarului- versiunea digitalaGenerator publicitate Start-upContact
AXA 1

Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Suma alocată totală – 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 – 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training – nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.

AXA 2

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Suma alocată totală:

 • 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță
 • 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță

În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din FSE, intervențiile fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme similare.

AXA 3

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Suma alocată totală:

 • 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță
 • 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acțiuni care vizează angajații:

 • Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
 • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Acțiuni care vizează angajatorii:

 • Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă
AXA 4

Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

Suma alocată totală:

 • 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță
 • 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 • îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)
 • reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale
AXA 5

Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC)

Suma alocată totală:

 • 206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță
 • 5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de performanță

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației și al sănătății.

AXA 6

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

Suma alocată totală :

 • 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță
 • 85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
 • Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 • Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
 • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise.
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic
 • Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare
 • Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)
AXA 7

Axa Prioritara 7 –  Asistenţa Tehnica

Suma alocata totala:

 • 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate
 • 18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov

În vederea asigurarii unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a instituţiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistenţa tehnica din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistenţa Tehnica a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului etc.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare.

Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizat ianuarie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019

Calendar lansări POCU 2016 – actualizare martie 2016

Calendar lansări POCU 2017 – actualizare decembrie 2016 

Calendar lansări POCU 2017 – actualizare ianuarie 2018

IMPLEMENTARE PROIECTE
ATENŢIE! Pentru vizualizarea fişierelor, vă rugăm să utilizaţi alt browser în afară de Internet Explorer

Metodologia de verificare, evaluare si selecție a proiectelor POCU

Manualul beneficiarului – versiunea digitală
</br />

Manualul beneficiarului – versiunea septembrie 2018

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale

Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020


Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice

Axa Prioritară 1: Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi    

docxÎntrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

 

Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică POCU 2014-2020

Ordine program

Manualul Beneficiarului 

 

PLĂȚI BENEFICIARI
Plăți beneficiari POCU

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 22.09.2017

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 25.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 26.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 29.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 06.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 10.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 13.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 25.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 31.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 01.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 03.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 10.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 16.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 29.11.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 12.12.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU în perioada: 13.12.2017 – 19.01.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 22.01.2018 – 26.01.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 29.01.2018 – 02.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 08.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 05.02.2018 – 12.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 13.02.2018 – 16.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 19.02.2018 – 02.03.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 05.03.2018 – 09.03.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 12.03.2018 – 27.03.2018

Plăți efectuate de AM POCU în luna aprilie 2018

Plăți efectuate de AM POCU în luna mai 2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 08.05.2018 – 09.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 10.05.2018 – 18.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 21.05.2018 – 22.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 23.05.2018-25.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 29.05.2018 – 31.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 05.06.2018 – 08.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 11.06.2018 – 13.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 14.06.2018 – 15.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 18.06.2018 – 20.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 17.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18-19.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20-24.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25-27.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 31.07-02.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 03-06.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 30.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 31.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 17.09. – 19.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 02.10. – 03.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 16.10. – 17.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25.10 – 26.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 30.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 16.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 07.12 – 10.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 12.12 – 13.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 14.12 – 18.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20.12. – 21.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 10.01. – 11.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25.01. – 29.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 11.02. – 12.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 13.02. -14.02.2019

Plăți efectuate de AM în data de 15.02.2019

Plăți efectuate de AM în data de 18.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 22.02. – 26.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 27.02. – 28.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 06.03. – 07.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 08.03. – 11.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20.03. – 22.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 03.04. – 04.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 12.04. – 15.04.2019

Lista plăților AM POCU – 18 aprilie 2019

Lista plaților AM POCU – 19 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 2 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 3 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 6- 7 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 8 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 9 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 10 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 13 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 14 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 15 mai 2019

Lista plăților AM POCU –  17 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 20 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 21 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 23 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 24 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 27 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 28 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 29 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 30 mai 2019

Lista plăților AM POCU –  31 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 3 iunie 2019

Lista plăților AM POCU –  4 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 5 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 6 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 7 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 18 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 19 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 21 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 26 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 27 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 28 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 04 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 15 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 17 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 18 – 19 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 26 – 29 iulie 2019

Lista plăților AM  POCU – 30 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 31 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 1 august 2019

Lista plăților AM POCU – 2 august 2019

Lista plăților AM POCU – 5 – 6 august 2019

Lista plăților AM POCU – 8 august 2019

Lista plăților AM POCU – 9 august 2019

Lista plăților AM POCU – 12 august 2019

Lista plăților AM POCU – 13 august 2019

Lista plăților AM POCU – 14 august 2019

Lista plăților AM POCU 19 – 20 august 2019

Lista plăților AM POCU 21 august 2019

Lista plăților AM POCU – 22 august 2019

Lista plăților AM POCU – 23 august 2019

Lista plăților AM POCU – 26 august 2019

Lista plăților AM POCU – 27 august 2019

Lista plăților AM POCU – 28 august 2019

Lista plăților AM POCU – 29 august 2019

Lista plăților AM POCU – 30 august 2019

Lista plăților AM POCU – 2 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 3 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 4 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 5 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 6 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 10 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 11 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 12 – 13 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 – 17 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 27 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 30 septembrie – 2 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 4 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 7 – 8 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 9 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 10 – 11 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 14 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 15 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 17 – 18 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 21 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 octombrie 2019

Lista plăților POCU – 28 – 29 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 30 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 31 octombrie – 4 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 11 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 12 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 13 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 14 – 15 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 18 – 19 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 21 – 22 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 – 27 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 28 – 29 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 2 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 3 – 4 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 5 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 6 – 9 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 11 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU –  12 – 13 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 17 – 18 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 19 decembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 decembrie 2019 – 8 ianuarie 2020

Lista plăților AM POCU – 9 ianuarie 2020

Lista plăților AM POCU – 13 ianuarie 2020

Lista plăților AM POCU – 14 ianuarie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 ianuarie 2020

Lista plăților AM POCU – 17 – 22 ianuarie 2020

MONITORIZARE PROGRAM
Comitetul de Monitorizare (numit în continuare CM) a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (numit în continuare POCU) este structura nationala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POCU si se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, denumite în continuare Fonduri Structurale si de Investitii Europene (FESI)

Documente constituire CM POCU 2014-2020

Minute CM POCU

Sinteza deciziilor CM POCU

Grupuri tehnice de lucru

Secretariatul permanent CM POCU

e-mail: secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro

EVALUARE
Evaluare program POCU

 

Evaluarea “Iniţiativei Locuri de Muncă pentru Tineri” (ILMT) în România, implementată prin Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – iunie 2019

Sumarul executiv (EN)

Raportul de evaluare (EN)


Planul de evaluare a POCU 2014-2020, versiune actualizată 22.08.2017

MFE – Direcția Generală Programe Capital Uman, în acord cu prevederile procedurii operaționale PO-DGAPE-03, publică versiunea aprobată de membrii  CM POCU a  Planului de evaluare a POCU 2014-2020, în cadrul reuniunii din data de 25 noiembrie 2015.


 

Raport de evaluare privind contribuția POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs – variantă finală (30.06.2016):

• Sumarul executiv (RO)
• Sumarul executiv (EN)
• Raportul de evaluare (RO)
• Anexe (RO)

Vladimir Rovințescu, director general

 

Email vladimir.rovintescu@fonduri-ue.ro
Telefon +4 0372 614 458; +4 0372 614 459
Fax +4 0372 614 461
Adresa Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București

CV
Declarație de avere și de interese


Contact : cabinet.pocu@fonduri-ue.ro

Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
23 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 17 – 22 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 17 - 22 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
22 ianuarie 2020 AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.   Corrigendumul aduce clarificări în privința indicatorilor de program.Anunturi AMPOCUActive
21 ianuarie 2020 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 633 - „Stagii de practică pentru elevi”.Anunturi AMPOCUActive
17 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 16 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 16 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
17 ianuarie 2020 POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vedereaAnunturi AMPOCUActive
15 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 14 ianuarie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 ianuarie 2019Anunturi AMPOCUActive
14 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 13 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 13 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
10 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 9 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 9 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
09 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 20 decembrie 2019 – 8 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 20 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
08 ianuarie 2020 POCU: Apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.   Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cuAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II“ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II“.   Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, o condiție de eligibilitate fiind ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în depistarea șiAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”.   Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratementul canceruluiAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II“ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II“.   Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriat, cu mențiunea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze căAnunturi AMPOCUActive
24 decembrie 2019 AM POCU modifică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.   Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriate, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitateAnunturi AMPOCUActive
20 decembrie 2019 Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competențe digitale pentru angajații IMM” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.   Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vor fi implementateAnunturi AMPOCUActive
20 decembrie 2019 Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.   Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vorAnunturi AMPOCUActive
20 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 19 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 – 18 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 17 - 18 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 POCU: Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”.   Începând cu data de 19 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehniceAnunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 POCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.   Începand cu data de 17 decembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prinAnunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
16 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 - 13 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
13 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
10 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 – 9 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 6 - 9 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
06 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 5 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 – 4 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 3 - 4 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 decembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri - Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineriAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate cătreAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentruAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”.   Apelurile vor finanța programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale pentru pacienții care au vârsta cuprinsă între 50-74 ani și locuiesc în regiunile: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-EstAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II”.   Apelul va finanța programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.   Activități eligibile: • furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionaleAnunturi AMPOCUActive
03 decembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 3 decembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoareAnunturi AMPOCUActive
03 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 2 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 decembrie 2019.Anunturi AMPOCUActive
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.Anunturi AMPOCUActive
29 noiembrie 2019 POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”.   Începând cu data de 02 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMISAnunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 28 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+,Anunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 27 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 27 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 AM POCU actualizează ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019   Modificările vizează: • introducerea categoriei deAnunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse până la data de 10 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 - Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.   Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 10 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
25 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții aleAnunturi AMPOCUActive
25 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 – 22 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 - 22 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc deAnunturi AMPOCUActive
22 noiembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității,Anunturi AMPOCUActive
21 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
21 noiembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate - Regiuni mai puțin dezvoltate”.Anunturi AMPOCUActive
20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 – 15 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 - 15 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 noiembrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „România profesională – Întreprinderi competitive” - POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.   Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.   Totodată, sunt făcute clarificări în privința valorii maxime a ajutorului deAnunturi AMPOCUActive
14 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 13 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
13 noiembrie 2019 POCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoareAnunturi AMPOCUActive
13 noiembrie 2019 AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476 și POCU/478 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – ServiciiAnunturi AMPOCUActive
13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 12 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 octombrie – 4 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 31 octombrie - 4 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 noiembrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
04 noiembrie 2019 AM POCU – Solicitare clarificări Apelurile POCU/303/5/2/ și POCU/304/5/2/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul: • Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașeAnunturi AMPOCUActive
31 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul  ITI Delta Dunării”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabileAnunturi AMPOCUActive
31 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 30 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 octombrie 2019 Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnosticAnunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  - axa prioritară 5/ prioritatea deAnunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 POCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” - axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip aAnunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 POCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectievtivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.   Apelurile de proiecte vorAnunturi AMPOCUActive
25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 24 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – 23 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 22 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
21 octombrie 2019 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicaleAnunturi AMPOCUActive
21 octombrie 2019 POCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU - lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019  Anunturi AMPOCUActive
21 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare – 17 – 18 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare - 17 - 18 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.   Modificările vizează: - Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind ProtecțiaAnunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip A doua șansă” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” - axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00.Anunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitățiAnunturi AMPOCUActive
17 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
16 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 15 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
15 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
15 octombrie 2019 POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.      Anunturi AMPOCUActive
14 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 – 11 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 10 - 11 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
10 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 9 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
10 octombrie 2019 POCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investițiiAnunturi AMPOCUActive
09 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 – 8 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 7 - 8 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
09 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității –  Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prinAnunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 Consultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare,Anunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 AM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS - CS „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratamentAnunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 AM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținândAnunturi AMPOCUActive
07 octombrie 2019 AM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității,Anunturi AMPOCUActive
07 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 4 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
04 octombrie 2019 Apeluri POCU închise – Număr cereri de finanțare depuse iulie-septembrie 2019 Apeluri POCU închise - Număr cereri de finanțare depuse în perioada iulie-septembrie 2019  Anunturi AMPOCUActive
04 octombrie 2019 Anunț solicitare clarificări etapa CAE apeluri POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio - profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puținAnunturi AMPOCUActive
03 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 septembrie – 2 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 30 septembrie - 2 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
01 octombrie 2019 POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare șiAnunturi AMPOCUActive
30 septembrie 2019 Lista beneficiarilor start-up POCU – 18 septembrie 2019 Centralizator start-upuri POCU - 18 septembrie 2019   [smartslider3 slider=14]  Anunturi AMPOCUActive
30 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților AM POCU - 27 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
27 septembrie 2019 Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea GS CS „România Start Up Plus”, aferent POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/ 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice "Romania Start Up Plus, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3- „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/2016,Anunturi AMPOCUActive
27 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 26 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1629 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1626 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul 1626/2019Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1627 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   OrdinulAnunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.  Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 POCU lansează în consultare publică Ghidul – Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.   Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tineriiAnunturi AMPOCUActive
25 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 24 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
20 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 – 17 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 16 - 17 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
16 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 12 - 13 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
13 septembrie 2019 POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).   Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane înAnunturi AMPOCUActive
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 11 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
12 septembrie 2019 Lansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Stagii de practică pentru elevi - teritoriul ITI Delta Dunării - axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitivAnunturi AMPOCUActive
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 10 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
11 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a proiectelor selectate aferentă apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.   În cadrul apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, cu o alocare totală de 70 mil. euro, au fost depuse 307 proiecteAnunturi AMPOCUActive
10 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
06 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 5 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 5 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.   Apelul este lansat în condițiile în care tinerii instituționalizați au carențe în a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți în găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive,Anunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 Consultare publică ghidul solicitantului ”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si OS 4.13.   Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt: • Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituțiiAnunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 4 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
04 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 3 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 3 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
03 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 2 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 2 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 30 august 2019 Lista plăților POCU - 30 august 2019Anunturi AMPOCUActive
30 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 29 august 2019 Lista plăților POCU - 29 august 2019Anunturi AMPOCUActive
29 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 28 august 2019 Lista plăților POCU - 28 august 2019Anunturi AMPOCUActive
29 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere aAnunturi AMPOCUActive
28 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 27 august 2019 Lista plăților POCU - 27 august 2019Anunturi AMPOCUActive
28 august 2019 Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”   Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesulAnunturi AMPOCUActive
27 august 2019 Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.   Programul este pregătit în contextul în care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă în afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia,Anunturi AMPOCUActive
27 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 26 august 2019 Lista plăților POCU - 26 august 2019Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 POCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Bugetul apelului este de 63 milioane euro, din care 60 milioane euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 3 milioane euro pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov.   Activități finanțate în cadrul apelului:
 • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii
Comunicate de presă, Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conformComunicate de presă, Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 august 2019 Lista plăților POCU - 23 august 2019Anunturi AMPOCUActive
23 august 2019 POCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”. Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientateAnunturi AMPOCUActive
23 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 22 august 2019 Lista plăților POCU - 22 august 2019Anunturi AMPOCUActive
22 august 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, din data de 21 mai 2019.Anunturi AMPOCUActive
22 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 21 august 2019 Lista plăților POCU 21 august 2019Anunturi AMPOCUActive
21 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 19 – 20 august 2019 Lista plăților POCU 19 - 20 august 2019Anunturi AMPOCUActive
20 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 14 august 2019 Lista plăților POCU - 14 august 2019Anunturi AMPOCUActive
14 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 13 august 2019 Lista plăților POCU - 13 august 2019Anunturi AMPOCUActive
13 august 2019 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data deAnunturi AMPOCUActive
13 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 12 august 2019 Lista plăților POCU - 12 august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 9 august 2019 Lista plăților POCU - 9 august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 POCU: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 august 2019 Lista plăților POCU - 8 august 2019Anunturi AMPOCUActive
08 august 2019 Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor dinAnunturi AMPOCUActive
07 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5-6 august 2019 Lista plăților POCU – 5-6 august 2019Anunturi AMPOCUActive
06 august 2019 Ordinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.Anunturi AMPOCUActive
06 august 2019 Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorAnunturi AMPOCUActive
06 august 2019 Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 - 6 august 2019   AM POCU va actualizaAnunturi AMPOCUActive
05 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POCU – 2 august 2019Anunturi AMPOCUActive
02 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POCU – 1 august 2019Anunturi AMPOCUActive
01 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 iulie 2019 Lista plăților POCU – 31 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
31 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POCU – 30 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 și 29 iulie 2019 Lista plăților POCU – 26 și 29 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.   Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr.Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iulie 2019 Lista plăților POCU – 25 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.   Prin acest Ordin, Anexa 2 - Declarație de angajament, Anexa 3 - Declarația de eligibilitate, Anexa 4Anunturi AMPOCUActive
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iulie 2019 Lista plăților POCU – 24 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 iulie 2019 Lista plăților POCU – 23 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cuAnunturi AMPOCUActive
24 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POCU – 22 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18-19 iulie 2019 Lista plăților POCU – 18-19 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 iulie 2019 Ghidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat Persoanele care au beneficiat de programe de tipul „A doua șansă” dezvoltate în cadrul apelului „Școala pentru toți” vor fi sprijinite cu bani europeni să își continue studiile, cu condiția să nu repete nivelurile de școlarizare pe care deja le-au absolvit.   Clarificările sunt făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MFE prin corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educațieAnunturi AMPOCUActive
18 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POCU - 17 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare,Anunturi AMPOCUActive
17 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POCU – 16 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
17 iulie 2019 Apelul „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat din POCU – Axa prioritara 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelorAnunturi AMPOCUActive
16 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 iulie 2019 Lista plăților POCU – 15 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
16 iulie 2019 POCU: Perioada de depunere a proiectelor pentru finanțarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți, prelungită Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din Ministerul Fondurilor Europene a prelungit perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor „Stagii de practică pentru elevi” și „Stagii de practică pentru studenți”.     Astfel, proiectele pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor vor putea fi depuse până la data de 12 septembrie, iar cele pentru susținerea stagiilor studenților – până pe 30 septembrie.     Mai multe informații despreAnunturi AMPOCUActive
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit până la 12 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 12 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi”Anunturi AMPOCUActive
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit până la 30 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru studenți”Anunturi AMPOCUActive
15 iulie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate.Anunturi AMPOCUActive
09 iulie 2019 Numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada iunie – iulie 2019 Proiecte depuse-apel-09.07.2019Anunturi AMPOCUActive
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POCU 08 iunie 2019 20190708 Registru ordine de plata POCUAnunturi AMPOCUActive
08 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04 iulie 2019 20190704-20190705 Registru ordine de plata POCUAnunturi AMPOCUActive
04 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04.07.2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 02.07.2019-03.07.2019 20190702-20190703 Registru ordine de plata POCUsAnunturi AMPOCUActive
04 iulie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica siAnunturi AMPOCUActive
03 iulie 2019 AM POCU publică corrigendum „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare. Ordin 1237 din 2 iulie 2019 - Corriggendum Anunturi AMPOCUActive
01 iulie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 28.06.2019 20190628 Registru ordine de plata POCU-site de transmisAnunturi AMPOCUActive
01 iulie 2019 Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în specialAnunturi AMPOCUActive
28 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 iunie 2019 Lista plăților POCU – 27 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
27 iunie 2019 163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie - 30 septembrie 2019.   Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.   Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Nord-Est, Nord-Vest, Vest,Anunturi AMPOCUActive
27 iunie 2019 Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”, prelungit până pe 31 iulie Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” - aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.   Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.   Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”Anunturi AMPOCUActive
27 iunie 2019 Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere în MySMIS începând cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00.   Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusivAnunturi AMPOCUActive
27 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 iunie 2019 Lista plăților POCU – 26 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POCU – 25 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
25 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicaleAnunturi AMPOCUActive
25 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iunie 2019 Lista plăților POCU – 24 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POCU – 21 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
21 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 iunie 2019 Lista plăților POCU – 20 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
20 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POCU – 19 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
20 iunie 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.   Corrigendum-ul vizează revizuireaAnunturi AMPOCUActive
19 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 iunie 2019 Lista plăților POCU – 18 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 iunie 2019 Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019 Lista contractelor de finanțare POCU - la 31 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
13 iunie 2019 Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate -  „Inovare prin formare”.   Începând cu data de 13 iunie 2019,Anunturi AMPOCUActive
13 iunie 2019 Prelungirea apelului de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”Anunturi AMPOCUActive
10 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POCU – 7 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi  - Teritoriul ITI Delta Dunării” - AP 6/ PI 10.iv / OS 6.14.   Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 18 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi  -Anunturi AMPOCUActive
07 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POCU – 6 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” Anunturi AMPOCUActive
06 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 iunie 2019 Lista plăților POCU – 5 iunie 2019Anunturi AMPOCUActive
06 iunie 2019 AM POCU lansează apelul „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuțieAnunturi AMPOCUActive
05 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Bunicii comunității” – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - ServiciiAnunturi AMPOCUActive
05 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 04.06.2019 20190604 Registru ordine de plata POCU-site de transmisAnunturi AMPOCUActive
05 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat (1)Anunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Consultare publică Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” - AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4 & 6.6. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019. Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”Anunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13/Operațiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural. POCU 610_ Lista finala a aAnunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Numarul cererilor depuse in cadrul apelurilor POCU Situatia privind numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada ianuarie-mai 2019 Proiecte depuse-apeluri POCU-04.06.2019Anunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 03.06.2019 20190603 Registru ordine de plata POCUAnunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Sinteza deciziilor CM POCU Sinteza deciziilor reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman din data de 21 mai 2019 Sinteza Deciziilor CM POCUAnunturi AMPOCUActive
04 iunie 2019 Metodologie evaluare / selectie proiecte Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 - varianta 2019 METODOLOGIE EVALUARE 2019 FINALAnunturi AMPOCUActive
03 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POCU –  31 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
31 mai 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.   Începand cu data de 31 mai 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare auAnunturi AMPOCUActive
31 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POCU – 30 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
30 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 29 mai 2019 Lista plăților POCU – 29 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
29 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 mai 2019 Lista plăților POCU – 28 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
28 mai 2019 Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferenteAnunturi AMPOCUActive
28 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POCU – 27 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
27 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POCU – 24 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
24 mai 2019 Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+Anunturi AMPOCUActive
24 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 mai 2019 Lista plăților POCU – 23 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi”, finanțat din POCU - axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conformAnunturi AMPOCUActive
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU - axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncăAnunturi AMPOCUActive
22 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 mai 2019 Lista plăților POCU – 21 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
21 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 mai 2019 Lista plăților POCU – 20 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
20 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POCU –  17 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
16 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 mai 2019 Lista plăților POCU – 15 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
15 mai 2019 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta consolidată mai 2019.   Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent deAnunturi AMPOCUActive
15 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 mai 2019 Lista plăților POCU – 14 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
14 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 mai 2019 Lista plăților POCU – 13 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
14 mai 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) - AP 5/ PIAnunturi AMPOCUActive
13 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POCU – 10 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
10 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 mai 2019 Lista plăților POCU – 9 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
09 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 mai 2019 Lista plăților POCU – 8 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
08 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6-7 mai 2019 Lista plăților POCU – 6-7 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
08 mai 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/469/3/12 „Inovare prin formare” - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 08.05.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMISAnunturi AMPOCUActive
07 mai 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, pentru proiectele aprobate în urma soluționării contestațiilor etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE),  prin sistemul informatic MySMIS 2014+, pentru etapa evaluare tehnică și financiară (ETF),  solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
 • POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane
Anunturi AMPOCUActive
06 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 mai 2019 Lista plăților POCU – 3 mai 2019Anunturi AMPOCUActive
06 mai 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de verificare a conformităţiiAnunturi AMPOCUActive
03 mai 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman supune consultării publice Ghidul solicitantului - condiții specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.   Documentele:Anunturi AMPOCUActive
03 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 mai 2019 Lista plăților POCU – 2 mai 2019 Anunturi AMPOCUActive
25 aprilie 2019 Lista finală a proiectelor aprobate – apelul 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:Anunturi AMPOCUActive
25 aprilie 2019 Lista finală a proiectelor respinse – apelul „Bunicii comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică:Anunturi AMPOCUActive
25 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 aprilie 2019 Lista plăților POCU – 24 aprilie 2019 Anunturi AMPOCUActive
25 aprilie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:Anunturi AMPOCUActive
25 aprilie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:Anunturi AMPOCUActive
24 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 23 aprilie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 aprilie 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului condiții specifice Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de participare a

Anunturi AMPOCUActive
23 aprilie 2019 Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 aprilie vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 Inovare prin formare - Regiuni mai putin dezvoltate pentru etapa de verificare a

Anunturi AMPOCUActive
23 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 22 aprilie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 aprilie 2019 AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți , Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătoriiAnunturi AMPOCUActive
22 aprilie 2019 AM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celorAnunturi AMPOCUActive
22 aprilie 2019 Registru ordine de plata POCU 19.04.2019 Lista plaților POCU - 19 aprilie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 18 aprilie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 aprilie 2019 AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”. Proiectele finanțate vor asigura subvenționarea locurilor de muncă: acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor deAnunturi AMPOCUActive
18 aprilie 2019 AM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Începând cu data de 18.04.2019 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMISAnunturi AMPOCUActive
16 aprilie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019-15.04.2019 Registru ordine de plata POCUAnunturi AMPOCUActive
15 aprilie 2019 AM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobată în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Începând cu data deAnunturi AMPOCUActive