Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate în perioada de programare 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (Direcția Generală Programe Europene Capital Uman)

AXE FINANȚARECALENDAR LANSARIIMPLEMENTARE PROGRAMREZULTATE
IMPLEMENTARE
Manualul beneficarului- versiunea digitalaGENERATOR PUBLICITATE Start-upCONTACT
AXA 1

Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Suma alocată totală – 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 – 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training – nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.

AXA 2

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Suma alocată totală:

 • 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță
 • 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță

În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din FSE, intervențiile fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme similare.

AXA 3

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Suma alocată totală:

 • 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță
 • 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acțiuni care vizează angajații:

 • Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
 • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Acțiuni care vizează angajatorii:

 • Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă
AXA 4

Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

Suma alocată totală:

 • 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță
 • 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 • îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)
 • reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale
AXA 5

Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC)

Suma alocată totală:

 • 206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță
 • 5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de performanță

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației și al sănătății.

AXA 6

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

Suma alocată totală :

 • 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță
 • 85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
 • Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 • Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
 • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise.
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic
 • Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare
 • Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)
AXA 7

Axa Prioritara 7 –  Asistenţa Tehnica

Suma alocata totala:

 • 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate
 • 18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov

În vederea asigurarii unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a instituţiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistenţa tehnica din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistenţa Tehnica a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului etc.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare.

Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019

Calendar lansări POCU 2016 – actualizare martie 2016

Calendar lansări POCU 2017 – actualizare decembrie 2016 

Calendar lansări POCU 2017 – actualizare ianuarie 2018

IMPLEMENTARE PROIECTE
ATENŢIE! Pentru vizualizarea fişierelor, vă rugăm să utilizaţi alt browser în afară de Internet Explorer

Metodologia de verificare, evaluare si selecție a proiectelor POCU

Manualul beneficiarului – versiunea digitala
</br />

Manualul beneficiarului – versiunea septembrie 2018

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale

Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020


Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice

Axa Prioritară 1: Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi    

docxÎntrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

 

Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică POCU 2014-2020

Ordine program

Manualul Beneficiarului 

 

PLĂȚI BENEFICIARI
Plăți beneficiari POCU

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 22.09.2017

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 25.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 26.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 29.09.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 06.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 10.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 13.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 25.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 31.10.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 01.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 03.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 10.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 16.11.2017 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 29.11.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU la data de 12.12.2017 

Plăţi efectuate de AM POCU în perioada: 13.12.2017 – 19.01.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 22.01.2018 – 26.01.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 29.01.2018 – 02.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU la data de 08.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 05.02.2018 – 12.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 13.02.2018 – 16.02.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 19.02.2018 – 02.03.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 05.03.2018 – 09.03.2018 

Plăți efectuate de AM POCU în perioada: 12.03.2018 – 27.03.2018

Plăți efectuate de AM POCU în luna aprilie 2018

Plăți efectuate de AM POCU în luna mai 2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 08.05.2018 – 09.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 10.05.2018 – 18.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 21.05.2018 – 22.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 23.05.2018-25.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 29.05.2018 – 31.05.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 05.06.2018 – 08.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 11.06.2018 – 13.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 14.06.2018 – 15.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 18.06.2018 – 20.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.06.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 17.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18-19.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20-24.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25-27.07.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 31.07-02.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 03-06.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 30.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 31.08.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 17.09. – 19.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.09.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 02.10. – 03.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 10.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 16.10. – 17.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 24.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25.10 – 26.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 30.10.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 16.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.11.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 03.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 07.12 – 10.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 12.12 – 13.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 14.12 – 18.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20.12. – 21.12.2018

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 10.01. – 11.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 22.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 23.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 25.01. – 29.01.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 06.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 07.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 11.02. – 12.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 13.02. -14.02.2019

Plăți efectuate de AM în data de 15.02.2019

Plăți efectuate de AM în data de 18.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 21.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 22.02. – 26.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 27.02. – 28.02.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 04.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 05.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 06.03. – 07.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 08.03. – 11.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 13.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 14.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 15.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 18.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 19.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 20.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 20.03. – 22.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 25.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 26.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 27.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 28.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 29.03.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 01.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 02.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 03.04. – 04.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 08.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 09.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 11.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în data de 12.04.2019

Plăți efectuate de AM POCU în perioada 12.04. – 15.04.2019

Lista plăților AM POCU – 18 aprilie 2019

Lista plaților AM POCU – 19 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 aprilie 2019

Lista plăților AM POCU – 2 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 3 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 6- 7 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 8 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 9 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 10 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 13 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 14 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 15 mai 2019

Lista plăților AM POCU –  17 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 20 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 21 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 23 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 24 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 27 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 28 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 29 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 30 mai 2019

Lista plăților AM POCU –  31 mai 2019

Lista plăților AM POCU – 3 iunie 2019

Lista plăților AM POCU –  4 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 5 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 6 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 7 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 18 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 19 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 21 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 26 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 27 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 28 iunie 2019

Lista plăților AM POCU – 04 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 15 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 17 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 18 – 19 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 26 – 29 iulie 2019

Lista plăților AM  POCU – 30 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 31 iulie 2019

Lista plăților AM POCU – 1 august 2019

Lista plăților AM POCU – 2 august 2019

Lista plăților AM POCU – 5 – 6 august 2019

Lista plăților AM POCU – 8 august 2019

Lista plăților AM POCU – 9 august 2019

Lista plăților AM POCU – 12 august 2019

Lista plăților AM POCU – 13 august 2019

Lista plăților AM POCU – 14 august 2019

Lista plăților AM POCU 19 – 20 august 2019

Lista plăților AM POCU 21 august 2019

Lista plăților AM POCU – 22 august 2019

Lista plăților AM POCU – 23 august 2019

Lista plăților AM POCU – 26 august 2019

Lista plăților AM POCU – 27 august 2019

Lista plăților AM POCU – 28 august 2019

Lista plăților AM POCU – 29 august 2019

Lista plăților AM POCU – 30 august 2019

Lista plăților AM POCU – 2 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 3 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 4 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 5 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 6 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 10 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 11 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 12 – 13 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 – 17 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 20 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 27 septembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 30 septembrie – 2 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 4 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 7 – 8 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 9 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 10 – 11 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 14 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 15 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 16 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 17 – 18 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 21 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 22 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 23 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 24 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 25 octombrie 2019

Lista plăților POCU – 28 – 29 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 30 octombrie 2019

Lista plăților AM POCU – 31 octombrie – 4 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 11 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 12 noiembrie 2019

Lista plăților AM POCU – 13 noiembrie 2019

MONITORIZARE PROGRAM
Comitetul de Monitorizare (numit în continuare CM) a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (numit în continuare POCU) este structura nationala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POCU si se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, denumite în continuare Fonduri Structurale si de Investitii Europene (FESI)

Documente constituire CM POCU 2014-2020

Minute CM POCU

Sinteza deciziilor CM POCU

Grupuri tehnice de lucru

Secretariatul permanent CM POCU

e-mail: secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro

EVALUARE
Evaluare program POCU

 

Evaluarea “Iniţiativei Locuri de Muncă pentru Tineri” (ILMT) în România, implementată prin Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – iunie 2019

Sumarul executiv (EN)

Raportul de evaluare (EN)


Planul de evaluare a POCU 2014-2020, versiune actualizată 22.08.2017

MFE – Direcția Generală Programe Capital Uman, în acord cu prevederile procedurii operaționale PO-DGAPE-03, publică versiunea aprobată de membrii  CM POCU a  Planului de evaluare a POCU 2014-2020, în cadrul reuniunii din data de 25 noiembrie 2015.


 

Raport de evaluare privind contribuția POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs – variantă finală (30.06.2016):

• Sumarul executiv (RO)
• Sumarul executiv (EN)
• Raportul de evaluare (RO)
• Anexe (RO)

Vladimir Rovințescu, director general

 

Email vladimir.rovintescu@fonduri-ue.ro
Telefon +4 0372 614 458; +4 0372 614 459
Fax +4 0372 614 461
Adresa Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București

CV
Declarație de avere și de interese


Contact : cabinet.pocu@fonduri-ue.ro

Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
14 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 13 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
13 noiembrie 2019 POCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare Anunturi AMPOCU Active
13 noiembrie 2019 AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476 și POCU/478 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii Anunturi AMPOCU Active
13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 12 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 octombrie – 4 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 31 octombrie - 4 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 noiembrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
04 noiembrie 2019 AM POCU – Solicitare clarificări Apelurile POCU/303/5/2/ și POCU/304/5/2/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul: • Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe Anunturi AMPOCU Active
31 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul  ITI Delta Dunării”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile Anunturi AMPOCU Active
31 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 30 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 octombrie 2019 Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  - axa prioritară 5/ prioritatea de Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 POCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” - axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip a Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 POCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectievtivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.   Apelurile de proiecte vor Anunturi AMPOCU Active
25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 24 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – 23 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 22 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 POCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU - lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019   Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare – 17 – 18 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare - 17 - 18 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.   Modificările vizează: - Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip A doua șansă” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” - axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00. Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități Anunturi AMPOCU Active
17 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 15 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.       Anunturi AMPOCU Active
14 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 – 11 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 10 - 11 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 9 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 octombrie 2019 POCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 – 8 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 7 - 8 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității –  Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 Consultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS - CS „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 AM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active