Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Obiectivul global al POAT 2014-2020 este de a asigura capacitatea şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional Competitivitate (POC).

Programul se bazează pe cadrul general descris de prevederile Acordului de Parteneriat iar abordarea strategică POAT este corelată cu documentele strategice relevante la nivel european şi național, respectiv cu prevederile specifice Asistenței Tehnice, conform Strategiei Europa 2020, Planului Naţional de Reformă 2013-2014 şi Strategiei pentru consolidarea capacității administrației publice din România 2014-2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene)

POAT 2014-2020 fiind proiectat să răspundă prevederilor Regulamentului 1303/2013 stipulate la Art. 59, va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit.

POAT 2014-2020 este proiectat ţinând cont de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, cu patru autorităţi de management în cadrul MFE și își propune să sprijine aspectele orizontale pentru toate PO finanțate din FESI, iar pentru cele trei programe finanțate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC și POAT), să acorde asistenţă aspectelor specifice implementării acestora.

POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 18.12.2014.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 252 765 958 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

240 510 639 EUR (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
12 255 319 EUR (FEDR — Regiuni mai dezvoltate).
Următoarele axe prioritare sunt sprijinite de programul operațional:

Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”;
Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI”
Axa prioritară 3 „Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România”

 

DocumenteAxe finanțareCalendar LansăriImplementare programRezultate implementareContact
AXA 1

Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

 Suma alocată:

 • 73.839.812,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 • 4.795.200,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)

Obiectivul specific 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte mature

În cadrul acestui obiectiv specific este prevăzut spriijin orizontal pentru beneficiarii FESI și assitență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC și sunt avute în vedere următoarele grupe de acțiuni:

 • 1.1.1 Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI si instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, atât în faza de identificare și elaborare a proiectelor, cât și în faza de implementare a 4 acestora, care se va realiza pe bază de analize pentru identificarea nevoilor de formare.
 • 1.1.2 Sprijin pentru dezvoltarea şi punerea în practică de asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI prin realizarea de activități care conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte cum ar fi: elaborarea și îmbunătățirea ghidurilor de bune practici; help desk și asistență pentru implementarea proiectelor etc. Totodată, în cadrul acestei acțiuni se va acorda asistenţă specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, în principal pentru help desk și asistență pentru identificare, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte, prioritate având beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM care vizează infrastructura de mediu, protecţia mediului și managementul riscurilor. Se va acorda de asemenea sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor Investitițiilor Teritoriale Integrate și planurilor integrate de dezvoltare ale polilor de creștere.

Obiectivul specific 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi avute în vedere următoarele acțiuni:

 • 1.2.1. Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare şi publicitate cu privire la FESI şi la POAT, POIM şi POC. Totodată, sunt finanțate acţiunile de informare şi promovare pentru lansarea perioadei de programare post 2020 atât pentru Acordul de Parteneriat, cât și pentru viitoarele programele operaționale aferente domeniilor vizate de POIM și POC. Totodată se va acorda sprijin Centrului de Informare privind FESI și rețelei teritoriale formată din 41 de puncte de informare (câte unul la nivelul fiecărui județ). Rețeaua de informare va fi utilizată pentru operaţionalizarea mecanismului “ghişeu unic” pentru IMM‐uri care va oferi informații comprehensive și accesibile privind posibilitățile de finanțare din FESI și alte fonduri, precum și consiliere întreprinzătorilor
 • 1.2.2. Dezvoltarea culturii parteneriale pentru coordonarea şi gestionarea FESI, consolidarea capacității instituţionale a partenerilor implicați în acest proces. Sprijinul va viza organizarea și funcționarea mecanismului de coordonare instituțională pentru Acordul de Partneriat (Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Partneriat, Subcomitetele de coordonare tematice și Grupurile de lucru funcționale), precum și pentru alte comitete, grupuri de lucru, rețele care vor fi înființate pentru tematici cu impact asupra FESI sau coordonării instrumentelor de finanțare europene și naționale.
AXA 2

Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI

 Suma alocată:

 • 60.424.471,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 • 3.924.000,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)

Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

Prin POAT 2014‐2020 se va asigura cadrul și instrumentele adecvate pentru implementarea și monitorizare eficientă FESI, astfel încât sistemul să poată funcționa eficient și să poată identifica la timp și soluționa deficiențele care pot bloca implementarea programelor și proiectelor finanțate din FESI.

Acest obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarele acțiuni:

 • 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC, atât prin asigurarea sprijinului logistic, cât și prin asistenţă pentru elaborarea de analize, studii, strategii, documente metodologice, sondaje legate de procesul de programare, implementare, monitorizare și control la nivel orizontal. În acest proces, o atenţie sporită se va acorda temelor orizontale cu impact asupra FESI, precum achizițiile publice, conflictul de interese, incompatibilitățile, nereguli, fraudă etc. Asistenţa se va concretiza şi în sprijin pentru realizarea de schimburi de experiență și acțiuni de diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, care să permită identificarea celor mai bune soluții și abordări comune pentru probleme orizontale în directă relație cu implementarea FESI, precum și sprijin comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervențiile finanțate din perioada de programare post‐2020, precum și în procesul de închidere a perioadei de programare 2007‐2013, pentru a permite o tranziție facilă între perioade. La nivel specific POAT, POIM și POC, se asigură sprijinirea pregătirii, selecţiei, auditului şi monitorizării activităţilor realizate pentru implementarea acestor programe, precum şi pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul, monitorizarea și verificarea proiectelor finanțate de aceste programe.
 • 2.1.2. Realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al Acordului de Parteneriat și a evaluărilor prevăzute în planurile de evaluare de la nivelul POAT, POIM și POC, formarea profesională a întregului personal implicat în evaluarea FESI, dezvoltarea unei reţele de comunicare şi informare privind evaluarea care poate acoperi atât cererea, cât și oferta de evaluare, interconectarea la rețelele similare europene și internaționale, promovarea corespunzătoare a conceptului de evaluare și a rezultatelor evaluărilor şi realizarea schimburilor de experiență în domeniul evaluării.

Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

Având în vedere necesitatea asigurării unui management financiar credibil al programelor operaţionale, POAT 2014‐2020 va sprijini funcţionarea sistemului de management şi control prin dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar SMIS 2014+ pentru PO finanțate din FSC (cu excepția POCTE). Acest sistem informatic va avea aplicații conexe, precum MySMIS 2014 (e‐Cohesion), care va oferi utilizatorilor servicii online cu privire la completarea electronică a cererii de finanţare, cererii de rambursare şi a raportului de progres, asigurând în acest fel colectarea datelor de la solicitanţii finanţării nerambursabile, dar şi schimbul electronic de informaţii între aceştia şi instituţiile implicate în gestionarea FESI.

Acest obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarei acțiuni:

 • 2.2.1. Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa SMIS 2014+, MYSMIS 2014 şi a altor aplicaţii conexe acestora, precum şi a reţelei digitale şi sprijinirea unităţii centrale SMIS 2014+, a reţelei de coordonatori şi instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice. Complementar, se va  asigura conectarea tuturor actorilor instituționali, implicați în coordonarea, gestionare și controlul FSC, în cadrul rețelei private a SMIS 2014+. Totodată, se urmăreşte asigurarea funcţiei de help‐desk pentru utilizatorii SMIS 2014+, MySMIS 2014 şi ai noilor aplicații informatice care vor fi dezvoltate.
AXA 3

Axa Prioritară 3 – Creșterea eficienței şi eficacităţii resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România

 

 

Suma alocată:

 • 101.630.588,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 • 6.599.949,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)

Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Resursa umană din cadrul sistemului de coordonare, management și control al FESI este un factor esențial în implementarea atât a proiectelor, cât și a programelor, în scopul de a asigura atingerea obiectivelor acestora. Așa cum se menționează în Acordul de Partneriat, se are în vedere aplicarea unei politici orizontale de resurse umane pentru personalul din sistemul instituțional de coordonare, gestionare și control al FESI, inclusiv pentru programelor operaționale din cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană. Acest obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarele acțiuni:

3.1.1. Sprijin pentru implementarea unei politici orizontale de resurse umane activitățile urmând să se focalizeze pe realizarea de analize, strategii și evaluări care să fundamenteze activitatea de management a resurselor umane şi să conducă la dezvoltarea de concepte, instrumente și mecanisme de natură să sprijine activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI. Se au în vedere măsuri diferențiate pe nivele de management, în conformitate cu gradul de responsabilitate și nivelul de decizie, complexitatea sarcinilor, numărul de angajați din subordine etc. Totodată, se va sprijini identificarea nevoilor de formare și a competențelor necesare funcționării eficiente a sistemului, urmând a se realiza analize ale nevoilor de formare pentru personalul din cadrul sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI și asigurarea instruirii conform planului de instruire adecvat nevoilor la nivelul fiecărei structuri.

3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI (MFE și DLAF, inclusiv structurile suport ale acestora, precum și ACP, AA, structurile dedicate FESI din cadrul ANRMAP și UCVAP/CVAP și alte structuri implicate în sistemul de coordonare și control al FESI, dacă va fi cazul) și din sistemul de management al POAT, POIM și POC.

Calendarul lansărilor de apeluri POAT – ianuarie 2020

Situaţia lansărilor de apeluri în cadrul POAT 2014-2020 – decembrie 2017

Situaţia lansărilor de apeluri în cadrul POAT 2014-2020 – noiembrie 2017

Situaţia lansărilor de apeluri în cadrul POAT 2014-2020 – decembrie 2016

 

Plan de proiecte

GHIDUL SOLICITANTULUI
Orientări generale

Revizuire a Ghidului solicitantului AM POAT 2014-2020 

Ghidului Solicitantului POAT 2014-2020  – în vigoare din 09.07.2019

Orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Ghidul solicitantului

Ghidul indicatorilor

Ghidul Indicatorilor POAT 2014-2020, revizuit decembrie 2018, aprobat ianuarie 2019

Ghidul Indicatorilor POAT 2014-2020revizuit august 2018

Ghidul Indicatorilor POAT 2014-2020revizuit decembrie 2016

Ghidul Indicatorilor POAT 2014 – 2020, revizuit – august 2016

Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020

Partea 1 Egalitatea de şanse și de tratament

Partea 2 Dezvoltarea durabilă

 

Arhiva Ghidul solicitantului

Arhivă instrucțiuni aferente solicitării de finanțare

GHIDUL BENEFICIARULUI
Ghidul Beneficiarului

Ghidul Beneficiarului privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020 – versiunea III din 14 martie 2019

Anexe monitorizare 1-7 – versiunea mai 2019

Anexe management financiar 8-22 – versiunea mai 2019

Anexe modificare contract 23-24

 

Ghidul Beneficiarului privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020 – versiunea III din 14 martie 2019

Anexe monitorizare 1-7 

Anexe management financiar 8-22

Anexe modificare contract 23-24

 

zipGhidul beneficiarului – arhiva

________________

Instructiunea 11 11 privind obligativitatea transmiterii în sistemul informatic integrat MySMIS2014+ a rapoartelor de progres în aceeași zi cu cererile de rambursare aferente proiectelor finanțate din POAT 2014-2020

Instrucţiunea nr. 10 privind obligativitatea introducerii în sistemul informatic integrat MySMIS2014 a datelor istorice aferente rapoartelor de progres

Instrucțiunea nr.9 privind transmiterea dosarelor de achiziție publică prin MySMIS2014

Instructiunea nr.8 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/de prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul IMPLEMENTARE – 23 ianuarie 2019

Instrucţiunea nr. 6/14.02.2017 privind necesitatea respectării graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor şi a ţintelor financiare asumate prin contractele deciziile de finanţare

 

Arhiva instrucțiuni aferente implementării proiectelor

 

Strategia de Comunicare – Manual de Identitate Vizuală

MONITORIZARE
Proiecte contractate

Comitete de monitorizare (POAT)

 • 25 noiembrie 2015

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

Plan Proiecte POAT 2015 și 2016 – varianta finală aprobată prin procedura de consultare scrisă a membrilor CM

zipDecizii și documente aprobate în urma reuniunii CM POAT 2014-2020

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

 • 09 iunie 2015

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

zipDecizii şi documente aprobate în cadrul reuniunii CM POAT 2014-2020

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

 • 26 februarie 2015

Minuta reuniunii CM POAT 2014 – 2020

zipDecizii și documente aprobate în cadrul reuniunii CM POAT 2014-2020

zipMateriale pregatitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

 • 24 mai 2016

zipDecizii și documente aprobate în urma reuniunii CM POAT 2014-2020

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

 • 19 mai 2017            

zipDecizii și documente aprobate în urma reuniunii CM POAT 2014-2020

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

 • 6 decembrie 2017

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

zipDecizii și documente aprobate în urma reuniunii CM POAT 2014-2020

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

 • 23 mai 2018

zipMateriale pregătitoare pentru reuniunea CM POAT 2014-2020

zipDecizii și documente aprobate în urma reuniunii CM POAT 2014-2020

Minuta reuniunii CM POAT 2014-2020

Decizia de constituire a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

 • 20 martie 2019

Minuta Comitetului de Monitorizare POAT

Decizii și documente aprobate în cadrul reuniunii

Materiale pregătitoare

 

 • 2 decembrie 2019

Materiale pregătitoare
Decizii și documente aprobate

 

Mihaela Saragea, director general

Email: mihaela.saragea@fonduri-ue.ro
Fax: +4 0372 838 506
Adresa: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1,București
CV
Declarație de avere și de interese


Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
31 octombrie 2019 AM POAT a revizuit ghidul solicitantului Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a revizuit Ghidului solicitantului POAT 2014-2020.   Acțiuni sprijinite și activități:   1. Axa prioritară 1: „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”. - întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature; - asistență orizontalăAnunturi AMPOATActive
10 octombrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019Anunturi AMPOATActive
12 septembrie 2019 Anunț de începere proiect – promovarea impactul Politicii de Coeziune Anunț de începere proiect - promovarea impactul Politicii de CoeziuneAnunturi AMPOATActive
12 august 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 Lista proiectelor contractate POAT - actualizată la 31 iulie 2019Anunturi AMPOATActive
09 iulie 2019 AM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1264 /08.07.2019, care intră în vigoare începând cu data de 09.07.2019.
 
Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet
Anunturi AMPOATActive
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POAT 30 iunie 2019 Lista proiectelor contractate (30 iunie 2019)Anunturi AMPOATActive
06 iunie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 31 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 31 mai 2019Anunturi AMPOATActive
28 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 30 aprilie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 30 aprilie 2019Anunturi AMPOATActive
04 aprilie 2019 Comitetul de Monitorizare POAT – 20 martie 2019 Anunturi AMPOATActive