POIM

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
2,46 mld. Euro Cofinantare
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

Află mai mult despre POIM

 

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Suma alocată – 1.702.734.954,00 Euro

Obiective specifice

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală

Acțiuni

 • Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T globale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Acțiuni

 • Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura aeroportuară (construcţie/extindere/modernizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului

Potențiali beneficiari

 • Administratorii infrastructurii aeroportuare

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Acțiuni

 • Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale;
 • Modernizarea/dezvoltare infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente.

Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile
 • Autorităţile publice locale
 • Operatori de terminale intermodale

 

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Acțiuni

 • Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu exclusiv:
 • Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală
 • Implementarea unor măsuri specifice în localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, etc.)
 • Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile de mers
 • Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin
 • Implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control a traficului
 • Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite
 • Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a traficului și de supraveghere automată, pe toate modurile de transport
 • Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale (pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din alte OS)
 • Achiziţionarea de echipamente de pe şenale – canal navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor indiferent de modul de transport
 • Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate modurile de transport, inclsuiv proiectele fazate.
 • Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile de depoluare pe căile navigabile şi maritime);

Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice)
 • Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane
 • Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate

 

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă,
 • Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente;
 • Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare;
 • Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului;
 • Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;

Potențiali beneficiari

 • Ministerul Transporturilor
 • ANAF
 • Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei
 • Poliţia rutieră / Poliția Transporturi/ Poliţia de frontieră

 

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Acțiuni

 • Susținerea pachetului de măsuri de reformă a sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate prin MPGT și studiile de fundamentare
 • Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit prin sprijinirea procesului de reformă
 • Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern, eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură îmbunătăţire a serviciilor;
 • Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T central
 • Reabilitare / modernizarea infrastructurii de transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale
 • Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020

Potențiali beneficiari

 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF)
 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional.
 • Ministerul Transporturilor
 • Alte categorii de beneficiari relevante