Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

În cadrul acestui capitol, sunt prezentate aspectele financiare și tehnice referitoare la implementarea proiectului finanțat prin POCU.

Eligibilitatea cheltuielilor

Cunoașterea și respectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor sunt aspecte esențiale pentru implementarea corectă și eficientă a proiectelor POCU.

În conformitate cu prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, art. 2, alin. (1) – fără a încălca prevederile art. 3 şi art. 4.Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

  1. să fie angajată şi plătită de către Beneficiar în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri (ILMT), cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de management prin contractul de finanţare;
  2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
  3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
  4. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între AM/OIR/OI responsabil şi Beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
  5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
  6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
  7. să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

 

Fluxuri financiare

 

Beneficiarii au la dispoziție mai multe instrumente, conform OUG nr. 40/2015 (cu modificările și completările ulterioare) pentru asigurarea fluxului financiar adecvat pentru implementarea proiectului, după cum urmează:

  • mecanismul prefinanțării;
  • mecanismul cererii de plată;
  • mecanismul cererii de

În cele ce urmează, pentru fiecare tip de cerere – de prefinanțare, de plată și de rambursare – sunt detaliate condițiile și etapele care trebuie îndeplinite, respectiv parcurse de Beneficiari pentru asigurarea unui management financiar riguros al proiectelor.

3.1.1. Aspecte generale

Pentru ca Beneficiarii/partenerii proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman să dispună de mijloace financiare suficiente pentru implementarea proiectelor, AM POCU pune la dispoziția acestora...

Continuare...

3.1.4. Solicitarea prefinanțării

Pentru proiectele finanțate prin POCU, prefinanțarea se acordă Beneficiarilor și/sau partenerilor în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile...

Continuare...

3.1.6. Tranșele de prefinanțare

Conform OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, prefinanțarea se acordă în tranșe de maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 3.1.6.1 Prima tranșă de...

Continuare...

3.2.3. Autorizarea cererii de rambursare

Ulterior autorizării cererii de rambursare, AM POCU notifică Beneficiarul, prin transmiterea Scrisorii de informare a Beneficiarului/partenerilor cu privire la autorizarea/neautorizarea cheltuielilor incluse în cererea de rambursare....

Continuare...