Manualul Beneficiarului > 5. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE > 5.4. Încetarea/Rezilierea Contractului de finanțare

5.4. Încetarea/Rezilierea Contractului de finanțare

Contractul de Finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale.

Contractul de finanțare poate înceta înainte de expirarea valabilității sale:

  • prin acordul de voință al părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate;
  • prin rezilierea acestuia, sau, după caz;
  • la expirarea perioadei prevăzute în articolul “Durata Contractului de Finanțare” din Contract.

 

AM/OIR/OI POCU responsabil poate propune rezilierea Contractului fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în cazurile următoare:

  • Beneficiarul, din motive imputabile doar acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termenul prevăzut în Contractul de Finanțare (60 de zile sau numărul de zile prevăzute în Contract), iar AM POCU și-a respectat obligațiile legale/contractuale.
  • Beneficiarul nu respectă prevederile articolului referitoare la „Obligațiile contractuale ale Beneficiarului” din Contractul de Finanțare, cu obligația restituirii tuturor sumelor rambursate în cadrul Proiectului.
  • Ulterior încheierii Contractului, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu a/au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare sau la data semnării Contractului de Finanțare.
  • Beneficiarul nu transmite nici o cerere de rambursare în termen de maximum 6 luni de la data semnării prezentului Contract de Finanțare, din motive imputabile
  • Beneficiarul încalcă prevederile Contractului de Finanțare în sensul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din Contractul de Finanțare.
  • Beneficiarul a încălcat prevederile expres prevăzute în legislația națională și europeană, privind interdicția de a angaja persoane fizice/juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a cererii de finanțare.
  • În alte situații în care se constată încălcarea prevederilor contractuale din Condițiile Generale, Condițiile Specifice aplicabile POCU 2014-2020.

În situațiile menționate, AM POCU poate solicita rezilierea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În situația în care Beneficiarul solicită rezilierea Contractului de Finanțare și motivele solicitării țin de culpa sa exclusivă, AM/OIR/OI POCU responsabil poate accepta solicitarea acestuia.

Atenție! În toate situațiile în care Contractul de Finanțare încetează din motive care țin de culpa Beneficiarului, acesta nu va mai fi admis pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul POCU, pe o perioadă de 2 ani de la momentul încetării Contractului de Finanțare.

În situația în care rezilierea contractului de finanțare intervine automat, ca urmare a nerespectării de către Beneficiar a prevederilor contractuale prevăzute în Condițiile specifice, AM POCU va emite direct, fără alte formalități, decizia de reziliere a Contractului de Finanțare.

 

Atenție! Beneficiarul/liderul de parteneriat este obligat să informeze AM/OIR/OI POCU responsabil în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării Contractului de finanțare.

În urma analizei, AM/OIR/OI POCU responsabil poate decide rezilierea şi/sau suspendarea Contractului de Finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.