Manualul Beneficiarului > 4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI > 4.4. Monitorizarea sustenabilității proiectului

4.4. Monitorizarea sustenabilității proiectului

Perioada de sustenabilitate începe imediat ce perioada de implementare a proiectului se încheie. Sustenabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare.

 

AM/ OI POCU responsabil se asigură prin intermediul procesului de monitorizare, în conformitate cu prevederile contractuale, că proiectele își mențin rezultatele, indicatorii de rezultat și respectă egalitatea de șanse și nediscriminarea.

 

Beneficiarii/partenerii au răspunderea în ceea ce privește sustenabilitatea prin:

  • menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
  • menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului în ceea ce privește indicatorii atinși după finalizarea implementării proiectului (de exemplu: menținerea pe piața muncii a unui angajat pe o perioadă de 6 luni după finalizarea proiectului);
  • arhivarea documentelor și păstrarea acestora conform prevederilor Contractului de finanțare.

Vizitele de verificare la fața locului ex-post sunt efectuate în baza planului de vizite de la fața locului ex- post și încep la minimum 6 luni de la finalizarea proiectului.

Pe baza planificării misiunilor de verificare ex-post, Beneficiarii sunt înştiinţaţi cu cel puţin 5 zile înainte de efectuarea vizitei, în vederea asigurării condiţiilor necesare efectuării misiunii şi a disponibilităţii personalului implicat în asigurarea sustenabilităţii proiectului.

Beneficiarii sunt informaţi cu privire la scopul vizitei şi li se solicită punerea la dispoziţia ofiţerilor de proiect a documentelor administrative şi tehnice ce urmează a fi verificate. De asemenea, se solicită prezenţa unei persoane împuternicite din partea Beneficiarului care să furnizeze informaţiile şi documentele solicitate.

În acest sens, Beneficiarul asigură disponibilitatea personalului relevant, precum şi a documentelor justificative privind respectarea obligațiilor Contractulale după încheierea proiectului.

 

După finalizarea misiunii de verificare ex-post, AM/OIR/OI POCU responsabil elaborează un raport al misiunii de verificare ex-post, pe baza constatărilor la faţa locului şi propun eventuale soluţii sau măsuri corective ce ar trebui adoptate în vederea asigurării respectării obligaţiilor prevăzute în cadrul Contractului de finanţare, după încheierea proiectului.