Manualul Beneficiarului > 2. DEMARAREA PROIECTULUI > 2.3. Perioada de valabilitate a contractului și perioada de implementare a proiectului

2.3. Perioada de valabilitate a contractului și perioada de implementare a proiectului

Pentru înţelegerea corectă a implicaţiilor semnării unui Contract de Finanțare şi implementării unui proiect, se operează cu doi termeni: perioada de valabilitate a contractului şi perioada de implementare a proiectului.

Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte şi își încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea proiectului şi/sau decurgând din acordarea finanţării nerambursabile, până la data închiderii oficiale a POCU 2014-2020.

 

Perioada de implementare a proiectului este exprimată în luni calendaristice şi specificată în cererea de finanţare, secţiunea „Activități previzionate”, precum și în Contractul de Finanțare semnat. Ulterior semnării Contractului de Finanţare, perioada de implementare poate fi redusă sau extinsă (prin aprobarea unui act adițional), fără însă a depăşi perioada maximă prevăzută în cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice.

 

Data de începere a implementării proiectului este specificată în Contractul de Finanțare, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, în situația în care Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil are prevederi in acest sens.

Atenție! Regula de bază a implementării proiectelor este că toate activităţile proiectului trebuie să fie efectuate şi finalizate nu mai târziu de ultima zi din perioada de implementare.

Data finalizării implementării proiectului se calculează în funcție de durata proiectului și data de începere a implementării acestuia.