Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.4. Sistemul de implementare POCU 2014-2020

1.4. Sistemul de implementare POCU 2014-2020

Sistemul de implementare, monitorizare și control al POCU cuprinde următoarele organizaţii:

 

Organizaţie Responsabilităţi
BENEFICIARUL

și Partenerul (dacă este cazul)

Persoană juridică de drept public, de drept privat cu sau fără scop patrimonial, care a obţinut finanţare prin POCU, responsabilă de implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi cu reglementările comunitare şi naţionale în vigoare.
AM POCU Autoritate publică, organizată în cadrul MFE ca Direcție Generală, responsabilă cu gestionarea şi implementarea POCU, în conformitate cu principiile managementului financiar riguros şi separării clare a funcţiilor şi care, prin serviciile sale, va asigura gestionarea eficientă şi eficace a POCU.
OIR/OI POCU În baza Acordului de Delegare de funcții încheiat cu AM POCU, OIR/OI asigură o parte din atribuţiile Autorității de Management, respectiv: evaluarea cererilor de finanțare, gestionarea contractelor, monitorizarea proiectelor, verificarea administrativă a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, efectuarea vizitelor la fața locului, verificarea raportelor tehnice, etc.
Autoritatea de Certificare Autoritatea publică, organizată în cadrul MFP ca Direcție Generală, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a Fondurilor Europene și transferarea acestora către AM.
Autoritatea de Audit Organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curtea de Conturi şi faţă de celelalte autorităţi responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare, ce are ca responsabilități auditul de sistem, auditul de operațiuni, verificări pe bază de eşantion şi auditul final al operațiunilor finanțate prin fondurile comunitare.
Curtea Europeană de Conturi Instituție europeană a cărei activitate se concentrează pe raportarea financiară a UE, precum și pe execuția bugetului Uniunii și pe punerea în aplicare a politicilor sale. Asemenea altor instituții supreme de audit, Curtea desfășoară trei tipuri diferite de audit: audit financiar, audit de conformitate și auditul performanței.
CE – DG EMPL Direcția Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene efectuează cel puțin o misiune anuală de audit de sistem, prin care verifică eficacitatea sistemului de management și control pe fiecare cerință cheie.
Departamentul pentru Luptă

Antifraudă

Asigură protecţia intereselor financiare ale UE în România prin detectarea, combaterea şi monitorizarea eficientă a fraudelor şi a oricăror alte fapte ilegale care au ca efect utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi, implicit, prejudicierea bugetului comunitar. Efectuează controale administrative și la faţa locului ale proiectelor finanţate din fonduri europene, coordonează instituţiile naţionale implicate în lupta antifraudă și cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.
Oficiul European de Luptă Antifraudă Investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.