Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.3. Scopul Manualului Beneficiarului

1.3. Scopul Manualului Beneficiarului

Manualul Beneficiarului este un ghid menit să ofere îndrumare Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin acest program. Acesta oferă informații practice cu privire la implementarea proiectului, monitorizarea și raportarea față de Autoritatea de Management/ Organismele Intermediare Regionale/ Organismele Intermediare, perioada de sustenabilitate, formatul cererilor de rambursare/ rapoartelor de monitorizare, termenelor de transmitere a acestora către AM/OIR/OI POCU, modificarea contractului de finanțare, etc.

 

Manualul Beneficiarului nu înlocuiește prevederile contractuale sau legislația în vigoare. În situația în care există neconcordanțe între prezentul manual  și legislația națională și/sau comunitară ori Contractul de finanțare, prevederile acestora din urmă prevalează.

 

Beneficiarul are misiunea și răspunderea pentru implementarea proiectului aprobat, în conformitate cu contractul de finanțare. Partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor activități ce contribuie la obținerea rezultatelor, în conformitate cu acordul de parteneriat. Totodată, pentru o implementare eficientă a proiectului finanțat prin POCU, precum și în vederea atingerii cu succes a obiectivelor propuse, se impune gestionarea proiectului într-o manieră responsabilă și riguroasă, în conformitate cu prevederile contractuale, precum și cu legislația națională și comunitară incidentă.

 

Prezentul manual a fost realizat ţinându-se cont de forma Contractului de Finanţare şi a regulilor aplicabile proiectelor depuse și aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de către AM/OIR/OI POCU aferente perioadei de programare 2014-2020.

 

Manualul nu se aplică următoarelor tipuri de contracte:

  • Contracte de grant global;
  • Instrumente financiare;
  • Contracte/decizii de finanțare aferente AP 7, Asistență Tehnică.