Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.2. Abrevieri

1.2. Abrevieri

AA Autoritatea de Audit
AC Autoritatea de Certificare
AM Autoritatea de Management
ANAP Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice
AP Axa Prioritară
AT Asistenţă Tehnică
CE Comisia Europeană
CF Cerere de Finanțare
CPV Common Procurement Vocabulary (abreviere în lb. engleză)Vocabular Comun de Achiziții)
DAP Direcţia Autorizare Proiecte
DG EMPL Direcția Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene
DLAF Departamentul pentru Luptă Antifraudă
ECA European Court of Auditors (abreviere în lb. engleză) – Curtea Europeană de Conturi
FC Fondul de Coeziune
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FEPAM Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
FESI Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii
FIF Formular de Indentificare Financiară
FSE Fondul Social European
GT Grup Țintă
HG Hotărâre de Guvern
MFE Ministerul Fondurilor Europene
MFP Ministerul Finanţelor Publice
OC Ofițer contractare
OIR/OI Organism Intermediar Regional/Organism Intermediar
OLAF Oficiul European de Luptă Antifraudă
ONG Organizaţie neguvernamentală
OS Obiectiv specific
OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului
PI

PO

Prioritate de investiții

Program Operațional

POCU Programul Operaţional Capital Uman
RP Raport de Progres
UE Uniunea Europeană