Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.1. Glosar de termeni

1.1. Glosar de termeni

Aplicaţie. Cererea de finanțare împreună cu copiile documentelor suplimentare solicitate şi declaraţiile pe propria răspundere.

Autoritate de Management. Structură în cadrul MFE, desemnată pentru gestionarea programului operațional, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

Beneficiar. Organism public sau privat, responsabil pentru inițierea sau care inițiază și implementează o operațiune, în înțelesul art. 2, pct. 9 din Regulamentul UE nr. 1303/2013; Organism care primește ajutor de stat, așa cum e definit la pct. 13, art. 2 din Regulamentul UE nr. 1303/2013; Organism care implementează un instrument financiar sau un fond de fonduri (așa cum e definit la pct. 27, art. 2 din Regulamentul UE nr. 1303/2013), după caz (partea a doua, titlul IV din Regulamentul UE nr. 1303/2013).

Cerere de finanțare. Formularul completat de către solicitant în vederea obţinerii finanțării din POCU 2014-2020.

Cheltuieli eligibile. Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor Operaţionale care pot fi finanţate atât din FESI, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a Beneficiarului, conform HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020.

Cheltuieli neeligibile. Orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanţarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată fără respectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia.

Contribuție publică națională. Fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul de finanțare, așa cum este definită în OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Cofinanţare privată. Orice contribuție a unui Beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea aferentă cofinanțării publice, așa cum este definită în OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Cofinanţare publică. Orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, așa cum este definită în OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Contestație. Plângere îndreptată împotriva actelor administrative emise de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin care se solicită anularea (i.e. în tot sau în parte) actului administrativ/titlului de creanţă atacat şi, după caz, emiterea unui nou act administrativ/titlu de creanţă.

Debitor. Persoana juridică (Beneficiarul/Partenerul) în sarcina căreia se stabileşte o creanţă bugetară printr-un titlu de creanţă.

Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FESI). Asistența financiară nerambursabilă a UE menită să sprijine realizarea obiectivelor strategiei UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceste fonduri includ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Fondul Structural care își concentrează investițiile pe consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.

Fondul Social European (FSE). Fondul Structural care susține crearea de locuri de muncă, ajută cetățenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

Fondul de coeziune (FC). Este destinat statelor membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.

Fraudă. Infracțiune săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal sau de alte legi speciale.

Lider de parteneriat. Instituția/organizația care a obținut finanțare în cadrul unei cereri de proiecte – în parteneriat cu alte instituții/organizații.

MySMIS 2014. Aplicația conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între Beneficiari sau potențiali Beneficiari şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, integrat în SMIS2014+ și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC şi FSE în conformitate cu prevederile art. 122, alin. (3) din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

Neregulă. Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor discuții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a Beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

Neregulă sistemică. Orice neregulă, care poate avea o natură recurentă, cu o probabilitate ridicată de apariție în tipuri de operațiuni similare, care decurge dintr-o deficiență semnificativă în funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, inclusiv din neinstituirea unor proceduri adecvate în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1303/2013 și cu normele specifice fondurilor.

Operațiune. „Un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente” (Regulamentul UE nr. 1303/2013). În contextul implementării POCU, prin operațiune se înțelege proiect, cu excepția cazurilor în care ghidurile-condiții specifice nu precizează altfel.

Organism Intermediar. Organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de Beneficiari.

Partener. Organismul public sau privat care implementează un proiect cu finanțare POCU, în baza unui acord de parteneriat semnat cu un Beneficiar de finanțare nerambursabilă POCU și în conformitate cu cererea de finanțare și contractul de finanțare semnat între Beneficiar și AM POCU.

Participant. Persoana care face parte din grupul țintă al proiectului și care participă activ la o activitate din cadrul proiectului.

Pistă de audit. Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.

Prefinanțare. Sumele transferate din fonduri europene în tranșe, de către unitățile de plată către Beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare,  conform OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare.

Program Operațional. Program multianual (cu durata de 7 ani) prezentat de un stat membru și adoptat de Comisie, care definește o strategie de dezvoltare care corespunde obiectivelor tematice și priorităților de investiții ale UE în cadrul Politicii de Coeziune a UE pentru 2014-2020, și care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM.

Raport tehnic (Raport de Progres). Este raportul elaborat de către Beneficiar care descrie activitățile derulate în perioada de raportare, precum și progresul îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor.

Solicitant. Orice entitate care aplică pentru obținerea finanțării în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte POCU.

SMIS 2014+. Sistemul informatic unitar, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) şi este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilităţii cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situaţii operative de ansamblu, precum sisteme informatice şi detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare şi control al FEDR, FC şi FSE, în conformitate cu prevederile art. 125, alin. (2) lit. d) din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

Valoare totală eligibilă a proiectului. Totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile (dacă este cazul).