POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Află mai multe despre POCU

 

Suma alocată totală:

  • 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate
  • 18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov

În vederea asigurării unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a instituţiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistenţă tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistenţă Tehnică a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului etc.