PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Află mai multe despre PNDR

 

19.1 – Sprijin pregătitor

Beneficiari:

  • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000;
  • un nou parteneriat – fără personalitate juridică.

Parteneriatele existente/noi se vor forma în baza unui Acord de Parteneriat specific LEADER.

Prevederile din Acordul de Parteneriat specific LEADER vor respecta principiile LEADER și vor fi detaliate în cadrul național de implementare.

În cazul unui parteneriat care nu este autorizat ca asociație, reprezentarea va fi realizată de o entitate juridică privată sau publică din cadrul parteneriatului, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivulparteneriat.

19.2 – Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Beneficiari:

  • Entități private/publice, stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilordin Reg. UE 1305/2013.
  • GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL , pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a eligibilității, Agenția de Plăți va realiza verificări suplimentare și se va asigura de faptul că GAL a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL.

19.3 – Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală

Beneficiari:

  • Grupurile de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014- 2020 vor beneficia de sprijin prin PNDR.

19.4 – Sprijin pentru costurile de funcționare și animare

Beneficiari:

  • Grupuri de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014- 2020.