Studii și analize realizate prin asistență tehnică din Programele operaționale aferente perioadei 2007 – 2013

Titlu
Studii privind Polul de creștere Constanța din punct de vedere economic și social
Studiu pentru actualizarea documentelor strategice pentru Polul de Creștere Cluj Napoca aferente perioadei de programare 2014-2020
Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale
Studiu de potenţial privind dezvoltarea axei Timişoara-Arad, centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest
Raport de mediu POIM 2014-2020
Ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale
Planul de Acţiune Instituţional
Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție teritorială Integrată
Programul privind schimbările climatice și o creștere economică verde,cu emisii reduse de carbon
TRANSPARENȚĂ PROGRAME CONTACT Sprijin pentru autoritățile de management în vederea determinării de costuri de referință și a utilizării opțiunilor simplificate privind costurile – Raport de analiză
Realizarea sistemului de evaluare a performanței personalului care gestionează fonduri UE
Raport privind planificarea principalelor proiecte 2014-2020 pentru sectorul societății informaționale.
Studiu privind posibile probleme în implementarea proiectelor pentru sectorul societății informaționale pentru perioada 2014-2020 și recomandări de prevenire și soluționare a acestora
Studiu privind modalitățile de implementare a intervențiilor în domeniul TIC din cadrul programelor 2014-2020
Raport de evaluare ad-hoc a intervenției POSDRU privind populația Roma
Analiza nevoilor şi obiectivelor de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative pentru cetățeni
Evaluare ad-hoc a intervenției POSDRU privind tinerii
Analiza situației actuale în ceea ce privește evaluarea nevoilor părților interesate și utilizarea sistemelor și instrumentelor de management al calității în autoritățile și instituțiile publice din România
Raportul de evaluare a performanțelor în managementul și implementarea PO DCA
Raport de evaluare – Evaluarea Impactului Diseminării Informației și Promovării Instrumentelor Structurale
Studiu privind sprijinul Acordat întreprinderilor din Regiunea Vest
Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Consolidarea Reglementării Cadrului de Evaluare a Impactului în România
Servicii de informare şi consultanţă oferite de Banca Mondială în sprijinul înfiinţării unui Sistem de Implementare a Priorităţilor (Delivery System)
Asistenţă tehnică pentru coordonarea implementării instrumentului teritorial integrat (I.T.I.) din cadrul “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării”
Îmbunătățirea managementului investițiilor publice
Analiza incidenţei ajutorului de stat în cadrul actualului şi viitorului program de cooperare transfrontalieră între Romania şi Ungaria. Perioada de implementare: ianuarie – iulie 2014
EGALITATEA DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA în cadrul Programului de Cooperare Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020
Cercetări cantitative şi calitative pentru evaluarea măsurilor din planul de comunicare al POR 2007-2013
Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România.
Studiu privind impactul POSCCE în regiunea de dezvoltare Sud-Est
Studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea țintelor de program planificate
Ghid privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Calitatea vieții în localitățile urbane din Regiunea Vest
Orașe competitive – Remodelarea geografiei economice a României
Consolidarea capacității de planificare spațială ca o precondiție pentru dezvoltarea urbană
Studii de caz: Alba-Iulia, Brăila, Cluj
Creşterea competitivităţii şi specializare inteligentă în Regiunea Vest din România
Planurile naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice-analiza SWOT a rezultatelor
Analiza activităților de dezvoltare a capacității în administrația publică
Îmbunătățirea Cadrului Național de Pregătire și Implementare a Proiectelor de Investiții Publice
Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Est – instrument de orientare și coordonare a programelor de finanțare dedicate dezvoltării economice regionale
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-ucraineană
SEA pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-moldovene
SEA pentru Programul Operaţional Comun România -Republica Moldova 2014-2020
Evaluarea metodelor de informare utilizate prin POR
Raportul al proiectului de evaluare a axelor prioritare POSCCE
Raport de evaluare privind evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 2010-2012
Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Centru, Vest, Nord Vest
Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est
Raport privind Prioritățile de Dezvoltare ale României
EVALUAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU POS MEDIU
Întocmire caiet de sarcini tip pentru realizarea de proiecte având ca obiect organizarea unor campanii de conştientizare 5086
Raportul de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Evaluarea Planului Anual de Comunicare – 2010 şi a Planului Multianual de Comunicare pentru perioada 2007 – 2013
Evaluarea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor Fondurilor Structurale şi de Investiţii
Sondaj de opinie pentru evaluarea impactului campaniei media desfăşurată între 15 aprilie – 23 iulie 2010 pentru promovarea Regio – Programul Operațional Regional
Raportul de evaluare intermediară a PO DCA pentru perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009 (studiu cu privire la valorile de bază și îmbunătățirea sistemului de monitorizare și analiza nevoilor de formare)
Gradul de informare a publicului despre Instrumentele Structurale în România
Studiu privind identificarea direcțiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post 2013 din perspectiva României
Sondaj de opinie la nivel regional şi a unor focus – grupuri la nivelul potențialilor beneficiari, în aria de eligibilitate a Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007- 2013
Raport de ţară POR
Raport privind Evaluarea intermediară 2009 a POSCCE
Întâlnire de lucru cu membrii Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Consultări cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor pentru propunerea de ghid a AM POCU privind formarea angajaților din companiile mari