• Decizia primului-ministru nr. 120/2018 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării fondurilor europene structurale şi de investiţii
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
 • Hotărârea Guvernului nr. 422/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 • Ordinul nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021
 • Ordin MFE 393/10.05.2018 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de închiriere de spații destinate desfășurării activității Ministerului Fondurilor Europene
 • Ordinul nr. 418/2018 privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 488 din 5 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/ 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
 • Hotărârea de Guvern nr. 33/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • Hotărârea de Guvern nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Inițiativa pentru întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM)
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • Hotărârea de Guvern nr. 173/2017 pentru aprobarea Actului adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013
 • Hotărârea de Guvern nr. 215/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
 • Hotărârea de Guvern nr. 216/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală
 • Hotărârea de Guvern nr. 233/2017 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Inițiativa pentru întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM)
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Hotărârea de Guvern nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 • Hotărârea de Guvern nr. 556/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 • Ordonanța de Guvern nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Hotărârea de Guvern nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • Hotărârea de Guvern nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente
 • Clarificări privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentații Curții de Conturi, actualizate

 • Ordinul nr. 1.643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
 • Ordinul nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene și  Procedura competitivă aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene
 • Ordinul nr 2.102/2016 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021
 • Ordinul nr. 2.101/2016 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene
 • Ordinul nr. 190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
 • Ordinul nr. 1.143/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • Ordinul nr. 698/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
 • Ordinul nr. 285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu
 • Ordinul nr. 181/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • Memorandum din 24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe
 • Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Memorandum din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene
 • Ordinul nr. 44/2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
 • Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 • Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (republicată)
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 

Legislație europeană