Vrancea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL VRANCEA
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea 109845 124/21.09.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 UAT Judetul Vrancea Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea infrastructurii in sectorul de management al deseurilor spre beneficiul mediului
si al oamenilor, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare.
Scopul proiectului este continuarea si finalizarea lucrarilor aferente proiectului initial, lucrari care au fost incepute in cadrul POS Mediu
2007-2013 si care au constat in principal in urmatoarele masuri:
1. Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 100% in zonele urbane.
2. Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 90% in sate si aglomerarile din zonele rurale.
3. Sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile.
4. Sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind colectarea deseurilor din ambalaje.
5. Realizarea unei depozitari a deseurilor eficienta din punct de vedere ecologic.
6. Sa minimizeze impactul depozitelor urbane si rurale asupra mediului.
9/20/2017 31.12.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 017, 018, 021, 022 36,950,312 31,407,765 5,542,547 0 7,771,128 2,764,125 47,485,565 in implementare NA 24,439,388 3,737,789
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a, POIM 110838 118/11.09.2017 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA VRANCEA Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunataþirea infrastructurii din sectorul de apa în beneficiul mediului si al oamenilor.
De asemenea prin investiþiile propuse se asigura conformarea sistemelor de alimentare cu apa/aglomerarilor incluse in proiect cu cerintele
Directivelor Europene D98/83/CE pentru alimentarea cu apa si D91/271/EEC pentru descarcarile de apa uzata.
8/9/2017 31/12/2022 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 941,584,070 800,346,460 122,405,929 18,831,681 176,132,595 0 1,117,716,665 in implementare 154,534,004 12,053,020
3 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara Natura 2000 ROSCI0228 Sindrilita 102329 60/25.05.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 OCOLUL SILVIC NARUJA Obiectiv General al proiectului îl constituie: protejarea si conservarea biodiversitaþii în aria naturala protejata ROSCI0228 ?indriliþa, prin elaborarea si implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficienta a impactului antropic asupra habitatelor naturale si a speciilor existente în sit). 5/1/2016 1/31/2020 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 085, 086, 083, 089 3,683,099 3,130,634 552,465 0 0 597,529 0 4,280,628 în implementare 2,711,455 415,668
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planului de management pentru situl de importanþa comunitara
ROSCI0018 Caldarile Zabalei împreuna cu aria naturala protejata 2810. Caldarile Zabalei-Zârna Mica-Raoaza
102760 74/13.06.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Ocolul Silvic NaARUJA Obiectiv General al proiectului îl constituie: protejarea si conservarea biodiversitaþii în situl de importanþa comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei împreuna cu aria naturala protejata 2810. 01.05.2016 31.12.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 085, 086, 083, 089 3,358,573 2,854,787 503,786 0 0 543,433 0 3,902,006 in implementare 2,484,868 381,506
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealu Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu 102581 99/01.08.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 ASOCIATIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITATII BIOLOGICE Obiectiv general
Elaborarea planului de management pentru pentru ariile naturale protejate: ROSCI0377 Râul Putna, Rezervaţia Naturală 2821 Râpa
Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Naturală 2823 Rezervaţia Algheanu, Rezervaţia Naturală 2825 Pârâul Bozu şi realizarea cadrului necesar
pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din acestea în vederea conservării speciilor de interes comunitar şi
naţional, a valorilor naturale pentru care au fost desemnate şi asigurarea condiţiilor pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.
8/1/2017 31.12.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea privat 085, 086, 083, 089 3,038,850 2,583,023 455,828 0 0 0 0 3,038,850 in implementare 1,912,530 283,878
6 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI 0097 – Lacul Negru si rezervatia naturala 2.813 Lacul Negru – Cheile Narujei I 116917 167/16.03.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2020 “OCOLUL SILVIC NARUJA” Obiectivul general al proiectului este protejarea si conservarea biodiversitatii in situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810. Caldarile Zabalei-Zarna Mica-Raoaza, prin elaborarea si implementarea unui cadrul de management eficient al sitului 27.05.2016 (CF semnat in  16.03.2018 ) 29.02.2020 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 017, 018, 021, 023 2,454,132 2,086,013 368,120 0 0 400,697 0 2,854,830 in implementare 1,016,473 140,448
7 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Managementul adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina 118,939 171/11.04.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2020 OCOLUL SILVIC NARUJA Obiectivul general al proiectului este protejarea si conservarea biodiversitatii in situl de interes comunitar ROSCI0228 Sindrilita prin:
elaborarea si implementarea unui cadrul de management eficient al sitului
OS 1. Asigurarea masurilor coerente de conservare a biodiversitatii pentru situl Natura 2000 ROSCI0228 Sindrilita
OS 2. Cresterea capacitatii de gestionare a sitului Natura 2000 ROSCI0228 Sindrilita
OS 3. Cresterea gradului de educatie si constientizare a importantei sitului Natura 2000 ROSCI0228 Sindrilita si actiunilor de conservare a biodiversitatii in randul comunitatii locale si a altor grupuri tinta relevante in zona sitului
27.05.2016 (Cf semnat in 11.04.2018) 2/23/2020 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 017, 018, 021, 025 3,559,090 3,025,226 533,863 0 0 0 0 3,559,090 in implementare 1,622,565 226,688
8 Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate
Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislaþia de mediu si cresterii eficienþei 114845 209/28.08.2018 MUNICIPIUL FOCSANI Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea eficienţei energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focşani prin reducerea pierderilor de la nivelul retelelor  şi creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populaţie ca urmare a cresterii competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarii viabilitatii acestui sistem pe termen lung 15.04.2018 (CF semnat 28.08.2018) 31.12.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Vrancea public 013 59,021,677 50,168,426 7,672,818 1,180,434 0 11,008,616 0 70,030,293 in implementare 0 0
TOTAL 1,053,649,805 895,602,334 138,035,356 20,012,115 0 196,453,998 2,764,125 1,252,867,928 188,721,283 17,238,998