Vaslui 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL VASLUI
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Varianta de ocolire Barlad 119143 33/20.05.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivul general al proiectului de constructie a variantei de ocolire Barlad este acela de a realiza o conexiune intre infrastructura existenta la profil de drum national, cu devierea traficului de tranzit in exteriorul localitatii. In mod direct, implementarea va conduce la Imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect de construire a variantei de ocolire Barlad contribuie la atingerea indicatorului de rezultat 2S11 – Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T.
1 Constructia variantei ocolitoare a municipiului Barlad cu o lungime de 11,281 km (Varianta de Est)
2 4 poduri
3 3 pasaje
4 2 intersectii
5 2 parcari
1.10.2017 31.12.2023 85% Nord – Est Vaslui public 29 157,995,727 134,296,368 0 23,699,359 28,561,849 0 186,557,576 in implementare 2,241,722 395,598
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vaslui 106400 96/28.07.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 UAT Judetul VASLUI Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de deșeuri neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene. 7/28/2017 31.03.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Vaslui public 017, 018, 021, 022 17,903,634 15,218,089 2,327,472 358,073 4,682,743 1,232,358 23,818,735 in implementare 5,102,330 780,356
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui 103967 7/05.12.2016 AQUAVAS SA Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile  Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. 5/12/2016 30/06/2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Vaslui Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 271,602,960 230,862,516 35,308,385 5,432,059 62,303,111 22,021,862 355,927,933 in implementare 21,168,859 3,237,590
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020 115962 135/26.10.2017 AQUAVAS SA, Regiunea 1 Nord-Est, vaslui Obiectivul general al proiectului de sprijin consta în dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea implementarii strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, în perioada 2014-2020, în vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului de specialitate necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicatiei de Finantare. 10/26/2017 15/02/2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Vaslui Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 20,141,969 17,120,673 2,819,876 201,420 3,826,974 0 23,968,943 in implementare 9,328,722 1,536,495
5 Fazarea proiectului Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut – Bârlad 115475 157/19.12.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă) ANAR Dezvoltarea unui management durabil al inundatiilor in zona cea mai vulnerabila din bazinul hidrografic Prut – Brlad prin reducerea
semnificativa a incidentei riscului la inundatii ( 82% in B.H. Bahlui si Bahluet si 9.2% in B.H. Prut – Barlad ) in urma elaborarii de masuri
structurale si nestructurale.
01.01.2016 (CF semnat in 19.12.2017) 30.06.2021 85% Regiunea 1 Nord-Est Vaslui public 085, 087 6,582,221 5,594,888 0 987,333 0 1,290,135 0 7,872,357 in implementare 4,464,075 787,778
TOTAL 474,226,511 403,092,534 40,455,733 30,678,244 0 100,664,812 23,254,220 598,145,543 42,305,708 6,737,818