Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL TULCEA
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. OS 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALA 121779 31/12.04.2019 Necompetitv cu depunerea continua 11.01.2018-31.12.2022 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI RA/SERVICIUL IPFE Obiectivul general al proiectului vizează cresterea atractivitatii transportului naval pe reteaua TEN-T prin imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Canalul Sulina şi prevenirea riscurilor, în vederea creşterea calităţii serviciilor oferite operatorilor de transport naval si manipularii unui volum crescut de marfa in acord cu potentialul existent. Scopul investiţiei este acela de stopare a fenomenelor de eroziune a albiei fluviului Dunărea în vederea menţinerii nivelului actual al debitelor şi îmbunătăţirii siguranţei navigaţiei pe Canalul Sulina, corelat cu asigurarea protecţiei mediului şi a localităţilor, cu dinamizarea dezvoltării economice, conform prevederilor din Master Planul General de Transport al României, a obligatiilor care ii revin conform Acordului de Parteneriat 2014-2020 si legislatiei nationale specifice. Proiectul se refera la realizarea de construcții hidrotehnice pe Canalul Sulina pe sectoare de maluri afectate de eroziune din lungul Canalului Sulina, în completarea lucrărilor deja executate începând cu anul 1982, de la mila marină Mm 34+705 – până la Sulina la mila marină Mm 0 și de la mila marină Mm 0 până la Hm 80. Construcțiile hidrotehnice includ pe lângă apărările de maluri, reabilitarea a 5 estacadelor existente si execuția a 6 estacade noi, precum si lucrările de consolidare a molurilor de dirijare de la Ceatal Sfântu Gheoghe si pentru protecția accesului la lacul Fortuna, precum si consolidarea jetelelor de nord si sud existente pentru direcționarea șenalului navigabil in Marea Neagra. 27.07.2017 31.12.2023 75% Regiunea 2 Sud-Est Tulcea public 024, 027, 028, 039, 041, 043, 087 314,276,805.49 235,707,604.12 0.00 78,569,201.37 58,985,663.53 0.00 373,262,469.02 in implementare 0.00 0.00
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea – asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea 123542 25/20.12.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 29 august 2016/01.02.2017 REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA Obiectivul general al proiectului este de creştere a gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului ”Delta Dunarii” Tulcea prin asigurarea securității pasagerilor și bagajelor în conformitate cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr.139 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Annex to ED Decision 2016/027/R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADR-DSN Issue 4 din 8 decembrie 2017 în vederea asigurării securității pasagerilor, respectiv a Ordinului nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. 2/1/2018 12/31/2023 75% Regiunea Sud-Est Tulcea public 37 59,415,601.00 44,561,700.76 13,665,588.20 1,188,312.04 11,042,213.42 0.00 70,457,814.42 in implementare 0.00 0.00
3 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.4 (OS)Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi Modernizarea Portului Tulcea – de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800 129636 32/14.05.2019 Necompetitiv                             (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 29 august 2016/01.02.2017 UAT JUDEŢUL TULCEA Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului In conformitate cu: 􀀀 obiectivele strategice la nivel european si national in ceea ce priveste dezvoltarea sustenabila a transporturilor,􀀀 tendintele inregistrate in evolutia cererii de transport naval de marfuri si pasageri la nivelul Portului Tulcea (luand in considerare si potentialul local), 􀀀 obligatiile ce revin UAT Judetul Tulcea, in calitate de proprietar al infrastructurii portuare, obiectivul proiectului consta in modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare care deserveste traficul cu nave de marfuri si traficul cu nave de pasageri, conform volumului actual si previzionat al cererii, in scopul cresterii eficientei si sigurantei operatiunilor portuare. Indirect, modernizarea infrastructurii portuare creeaza premisele pentru dezvoltarea serviciilor de transport naval de pasageri, prin cresterea numarului de curse zilnice si, dupa caz, a capacitatii navelor. Conform POIM, proiectul este relevant intrucat contributie la cresterea utilizarii infrastructurii portuare de catre pasageri, in contextul in care, in aria de implementare a proiectului, transportul naval este singurul mod de dplasare. 42744 12/31/2022 0.85 Sud-Est Tulcea public 42 159,969,733.00 119,977,299.75 36,793,038.59 3,199,394.66 30,192,503.67 0.00 190,162,236.67 in implementare 0.00 0.00
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Tulcea – faza II” 101628 02/04.10.2016 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Unitatea – Administrativ – Teritorială Județul Tulcea Scopul proiectului este acela de a stabili un set de masuri care sa conduca treptat la un standard de viata ridicat al populatiei din judetul Tulcea, precum si la un mediu mai putin poluat. In acest sens, au fost stabilite ca obiective generale urmatoarele:
– Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Tulcea, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu si a angajamentelor pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de Aderare;
– Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Tulcea, prin imbunatatirea modalitatii de gestiune a deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet, în conformitate cu practicile si politicile Uniunii Europene.
Sistemul de management integrat al deseurilor va îmbunatați calitatea mediului si condițiile de viaþa ale locuitorilor județului Tulcea.
12/3/2013 12/31/2017 – – contract finalizat 85% Regiunea 2 Sud-Est Tulcea public 017, 018, 021, 022 33,539,286.00 28,508,393.00 4,360,107.00 670,786.00 7,200,236.00 2,676,334.00 43,415,856.00 contract finalizat Nr.1/24.04.2017 26,525,399.08 4,056,825.73
5 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea Proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Tulcea 105537 37/04.04.2017 S.C. AQUASERV S.A. Obiectivul general al masurii de investitii îl reprezinta îmbunatatirea infrastructurii în sectorul de apa spre beneficiul mediului si al
oamenilor, în vederea îndeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare si obiectivele POIM si Axa Prioritara 3.2, sub care
trebuie sa se depuna proiectele referitoare la apa.
Scopul proiectului este continuarea si finalizarea lucrarilor privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare
a apei uzate în localitatile anterior mentionate, lucrari care au fost incepute in cadrul POS Mediu 20007 – 2013.
4/4/2017 12/31/2018 85% Regiunea 2 Sud-Est Tulcea Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 12,900,771.49 10,965,655.77 1,677,100.29 258,015.43 2,739,044.17 1,681,314.52 17,321,130.18 in implementare Nr. 1/26.10.2017 5,403,557.72 826,426.48
6 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea  în perioada 2014 – 2020 107170 41/13.04.2017 AQUASERV S.A. Obiectivul General consta în dezvoltarea documentaþiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, în perioada 2014-2020, în vederea atingerii þintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de evaluare a Aplicaþiei de Finantare si de atribuire a contractelor. 4/13/2017 31.12.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Tulcea Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 7,516,368.08 6,388,912.86 1,052,291.53 75,163.69 1,503,273.61 0.00 9,019,641.69 in implementare NA 2,561,771.02 421,938.75
7 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Managementul Integrat al Podişului Nord Dobrogean 116,964 191/20.07.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dakia 1. Elaborarea şi adoptarea Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean vizate de proiect, şi anume 4 situri Natura 2000: ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (fără partea care se suprapune cu ROSPA0073 şi partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin (partea care se suprapune cu ROSCI0201) şi 17 rezervaţii naturale: IV. 49 Pădurea Babadag – Codru, IV.51 Muchiile Cernei – Iaila, IV.52 Beidaud, IV.53 Valea Mahomencea, IV.54 Dealul Ghiunghiurmez,  IV.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.65 Casimcea, IV.66 Colţanii Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, 2.765 Dealul Bujorului, 2.766 Rezervaţia de liliac Valea Oilor, 2.767 Rezervaţia de liliac Fântâna Mare, 2.768 Vârful Secarul şi 2.769 Korum Tarla.
2. Informarea, educarea şi conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă a celor 20 de comunităţi locale din cele 21 de arii naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean vizate de proiect
3. Întărirea capacităţii de administrare a celor 21 de arii naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean vizate de proiect
01.08.2018 ( CF semnat in 20.07.2018) 31.07.2021 85% Regiunea 2 Sud-Est Tulcea public 017, 018, 021, 035 20,584,525 17,496,847 3,087,679 0 0 0 0 20,584,525 in implementare 4,666,417 624,933
8 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Conservarea pădurii CARAORMAN 124429 250/27.05.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea Regiunea 2 Sud-Est Tulcea public 017, 018, 021, 043 9,283,462 7,890,943 1,210,717 181,802 0 0 0 9,283,462 in implementare 0 0
9 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD 123322 253/18.06.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea 01.07.2016 ( CF semnta in 18.06.2019) 30.06.2022 Regiunea 2 Sud-Est Tulcea 43,529,702 37,000,247 5,472,175 1,057,280 0 0 0 43,529,702 in implementare 0 0
TOTAL 661,016,255 508,497,602 67,318,697 85,199,955 0 111,662,934 4,357,649 777,036,838 39,157,145 5,930,124