Timiș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL TIMIȘ
                                     –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific. OS 1.1  Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală Constructia autostrazii Timisoara Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara la standard de autostrada 110647 82/20.07.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivul principal al proiectului consta in proiectarea,supervizarea si constructia a 71.88 de km de autostrada (2×2) între sectorul Timisoara – Lugoj/ Lugoj – Deva lot 1 si Deva – Orastie 01.01.2014 (contract semnat in 20.07.2017) 23.12.2019 75% Regiunea 6 Nord-Vest Timis public 024, 027, 028, 039, 041, 043, 085 51,002,224 43,351,890 0 7,650,334 26,741,042 0 77,743,266 in implementare NA 0 0
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI 121102 24/18.12.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 29 august 2016/01.02.2017 SOCIETATEA NAŢIONALĂ “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-” SA Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara prin construirea unui nou terminal sosiri curse externe pasageri, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiții de maximă siguranță şi a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene şi naționale în domeniul transportului aerian. Proiectul “Construire Terminal Sosiri Curse Externe pasageri” la Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara contribuie la realizarea Obiectivului specific OS 2.3 al POIM (Programul operational Infrastructură Mare) – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor întrucât vizează dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de transport aerian al unuia dintre cele 21 de aeroporturi din România, facilitând atingerea fluxului de pasageri preconizat în 2023 în România de 20 milioane pasageri, respectiv creșterea volumului pasagerilor tranzitați prin aeroporturile românești. Proiectul se încadrează în tipul A de acțiuni finanțabile, conform POIM – Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară, având ca obiectiv construcția de terminale, însoțite de măsuri de protecție a mediului. 11/1/2016 12/31/2019 75% Regiunea Vest Timis public 37 15,434,889 11,576,167 0 3,858,722 14,917,833 0 30,352,722 in implementare 0 0
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populație Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș 104740 16/30.12.2016 Aquatim SA Obiectivul general al măsurii de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apa spre beneficiul mediului si al oamenilor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare la Tratatul de Aderare. 12/30/2016 2/28/2019 85% Regiunea 5 Vest Timis Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 54,826,027 46,602,123 7,127,383 1,096,521 12,467,164 8,221,382 75,514,573 in implementare 20,508,069 3,136,528
4 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, în perioada 2014-2020 Restituit avizat de DJ 2.05.2017, asteptam beneficiar pt semnare contract 101584 53/09.05.2017 AQUATIM S.A. Elaborarea documentaþiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020. Proiectul va avea o contribuþie
esenþiala la consolidarea portofoliului de proiecte majore de investiþii care urmeaza a fi finanþate prin intermediul POIM 2014-2020,
contribuind în mod direct la îndeplinirea obiectivelor acestuia din urma
5/9/2017 22.03.2020 85% Regiunea 4 Sud-Vest Timis Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 9,498,616 8,073,823 1,329,806 94,986 1,899,723 0 11,398,339 in implementare 4,183,957 689,122
5 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 125651 243/18.03.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) AQUATIM S.A. 85% Regiunea 5 Vest Timis Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 025 744,408,761 632,747,447 96,773,142 14,888,172 0 158,837,124 95,307,833 998,553,718 in implementare 0 0
6 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea Planurilor de Management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad 101996 51/08.05.2017 ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA VALORILOR NATURALE ȘI CULTURALE ALE BANATULUI ȘI CRIȘANEI “EXCELSIOR” Obiectivul general al proiectului constă în îmbunatățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță conservativă din ariile naturale protejate ROSCO0287 Comloşu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova şi ROSCI0345 Pajiştea Cenad precum și participarea la dezvoltarea durabilă a regiunii și implicarera în activitatea de conservare comunitățile locale, prin elaborarea și aprobarea planului de management integrat al acestora și prin acțiuni de informare, conștientizare și consultare a comunităților locale. 08.05.2017 30.04.2020 85% Regiunea 5 Vest Timis ONG 085, 086, 083, 089 1,941,115 1,649,948 291,167 0 0 0 0 1,941,115 in implementare 1,513,012 235,632
7 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A. 116222 170/30.03.2018 Necompetitiv cu depunere continuă AZUR S.A Obiectiv general al proiectului Azur: „Cresterea competitivitatii si profitabilitatii sectiei lacuri si vopsele pe baze durabile, prin
retehnologizarea fluxului de producþie în vederea accesarii de noi pieþe interne (DiY) si externe inclusiv prin produse noi, inovative.”
Obiectivele specifice ale proiectului AZUR au fost:
-Dezvoltarea a cel putin 2 game de produse noi: grunduri si vopsele pe baza de solventi cu uscare rapida si grund-amorsa pe baza de
apa pentru impregnnare pereti.
-Cresterea cifrei de afaceri cu minim 10% pe an pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului;
-Cresterea cu 18,52% a vanzarilor pe piata DiY si o crestere cu 20% a cotei de piata pe acest sector de la 2 % pana la aproximativ 2,4%;
-Cresterea exportului cu minim 75% intr-o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului;
-Angajarea si instruirea a 10 persoane pentru operarea corespunzatoare a echipamentelor achizitionate prin proiect pe perioada
nedeterminata;
30.08.2016 (CF semnat in 30.03.2018) 30.03.2019 85% Regiunea 5 Vest Timis 011,012,015,017 914,796 734,527 129,622 50,646 194,726 0 1,109,522 contract finalizat 724,889 127,922
8 Reducerea consumului de energie la nivelul SC Zoppas SRL prin implementarea unui sistem de monitorizare performant 111829 181/18.06.2018 Necompetitiv cu depunere continuă Zoppas Industries Romania SRL Obiectivul general al prezentului proiect consta in cresterea eficientei energetice  si tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon la nivelul firmei solicitate – SC Zoppas SRL sprijinind astfel implementarea corecta si eficienta a principiilor dezvoltarii sustenabile  care vizeaza la randul sau asigurarea unui mediu propice vietii si dezvoltarii socio-economice pentru generatiile vitoare 18.01.2017 (CF semnat in 18.06.2018) 31.05.2019 85% Regiunea 5 Vest Timis 011,012,015,021 604,145 513,523 90,622 0 0 114,788 0 718,933 in implementare 222,421 39,251
9 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urban Etapa II 127006 247/09.05.2019 Cu depunere continua, pe baza de liste proiecte preidentificate/09.06.2016/31.12.2017 Municipiul Timișoara 01.01.2017(CF semnat 09.05.2019) 30.09.2021 85% Regiunea 5 Vest timis public 014 125,029,898 106,275,414 16,253,887 2,500,598 0 23,088,521 0 148,118,420 in implementare 0 0
TOTAL 1,003,660,470 851,524,862 121,995,630 30,139,979 238,260,921 103,529,215 1,345,450,607 27,152,348 4,228,455