Suceava 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL SUCEAVA
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava 108911 141/20.11.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Consiliul Judetean Suceava Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Suceava, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de deșeuri neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene. 01.01.2014 ( CF semnat in  20.11.2017 ) 7/31/2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Suceava public 017, 018, 021, 022 15,800,977 13,430,830 2,054,127 316,020 3,276,719 1,056,995 20,134,691 in implementare 1,092,318 167,060
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Judetul Suceava 106355 43/25.04.2017 SC ACET SA Obiectivul general al proiectului consta în continuarea lucrarilor aferente etapei I finanþata prin POS Mediu 2007-2013 in vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finantare nr. 121804 / 05.07.2011, respectiv îmbunatatirea calitatii si accesului populatiei la infrastructura de apa si apa
uzata, în conformitate cu practicile si politica Uniunii Europene si în contextul investitional impus prin Axa prioritara I “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”.
Indicatorii fizici ai proiectului vizeaza masuri de investitii pentru extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, si a statiilor de tratare ape uzate din judetul Suceava.
4/25/2017 12/31/2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Suceava Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 24,374,688 20,718,485 3,168,709 487,494 5,106,784 2,711,308 32,192,780 in implementare 2,144,501 327,983
3  AP 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.4 – Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă  Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență 115900  194/31.07.2018  Cu depunere continua, pe baza de liste proiecte preidentificate SC AMBRO S.A. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la nivelul companiei AMBRO SA prin reducerea consumului de energie (care se regăseşte în reducerea consumului de resurse energetice primare) şi reducerea emisiilor de carbon prin achiziţionarea, instalarea şi utilizarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă. Tehnologia cogenerării de înaltă eficienţă asigură o eficienţă energetică sporită şi o creştere a gradului de protecţie a mediului.  31.12.2020 85%  Regiunea 1 Nord-Est Suceava  011,012,015,020 37,416,178 19,082,251 3,367,456 14,966,471 0 14,080,458 0 51,496,636 in implementare 0 0
TOTAL 77,591,843 53,231,566 8,590,292 15,769,984 22,463,961 3,768,303 103,824,107 3,236,819 495,043