Prahova 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL PRAHOVA
Nr.Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specificTitlu proiectcod SMISNr si data Contract de FinantareTip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecteNume beneficiarRezumat proiectData de începere a proiectuluiData de finalizare a proiectuluiRata de cofinanțare UERegiuneJudețTip beneficiarCategorie de intervențieValoare totala eligibilaValoarea eligibilă a proiectului (lei)Cheltuieli neeligibileValoarea veniturilor nete generate (NFG)Total valoare proiectStadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR.Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UEContribuția naționalăContributia proprie a beneficiaruluiContributie privataFonduri UEContribuția națională
1Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în RomâniaFazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova112630137/26.10.2017Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul PrahovaObiectivul general al proiectului vizeaza completarea infrastructurii existente în domeniul deseurilor, cu investiþii care vor conduce la
realizarea, în judeþul Prahova, a unui sistem integrat de management al acestora, prin care se vor atinge standardele minime de
conformare cu cerinþele legislative în sectorul de mediu ale UE, precum si îndeplinirea angajamentelor pe care România si le-a asumat prin Tratatul de aderare.
De asemenea se urmareste:
– Cresterea standardelor de viaþa si de mediu din judeþul Prahova, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.
– Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor în judeþul Prahova, prin îmbunataþirea managementului deseurilor si
reducerea numarului de zone poluate din judeþ.
10/26/201731.12.201985%Regiunea 3 Sud MunteniaPrahovapublic017, 018, 021, 02247,639,69740,493,7436,193,161952,79411,521,5045,281,53964,442,741in implementareNA39,701,8036,072,040
2Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populațieiFazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova1043378/06.12..2016S.C. HIDROPRAHOVA S.A.Scopul proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova” consta in continuarea lucrarilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013 cu scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finantare nr.121443/20.05.2011. Indicatorii fizici ai proiectului vizeaza extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si canalizare in vederea atingerii tintelor asumate prin Tratatul de aderare. Proiectul se adreseaza unor localitati din jud. Prahova (situat in partea central sudica a Romaniei, in Regiunea Sud Muntenia).
În cadrul proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova” sunt propusi spre realizare urmatorii indicatori fizici:
Pentru sistemele de alimentare cu apa (Breaza, Sinaia):
– Surse de apa noi: 1 buc.
– Statii de tratare a apei noi si reabilitate: 9 buc
– Retele de transport noi si reabilitate: 0,50 km
– Retele de distributie noi: 0,02 km
– Statii de pompare noi: 2 buc
În cele 7 Aglomerari (Breaza, Sinaia, Campina, Mizil, Valenii de Munte, Plopeni si Urlati)
– Retea de canalizare extinsa: 79,24 km
– Retea de canalizare reabilitata: 1,79 km
– conducta noua de presiune: 16,27 km
– Statii de pompare apa uzata noi: 109 buc
– Statii de epurare noi: 7 buc
În Aglomerarea Sinaia (componenta neeligibila – CL4):
– Retea de canalizare extinsa: 12,60 km
– Retea de canalizare reabilitata: 2,32 km
– conducta noua de presiune apa uzata: 3,21 km
– Statii de pompare apa uzata noi si reabiltiate: 14 buc
06.12.201628.02.202185%Regiunea 3 Sud MunteniaPrahovaOrganisme publice cf legii 64/2009017, 018, 021, 022221,477,882188,256,20028,792,1244,429,55896,509,54414,757,129332,744,555in implementare78,083,70210,508,858
3Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populațieiSprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova în perioada 2014-202011038773/12.06.2017HidroprahovaObiectivul general al Asistenþei Tehnice consta în elaborarea documentaþiilor tehnico-economice necesare pentru finanþarea din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investiþiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata în judeþul Prahova, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, precum si în asigurarea suportului tehnic de specialitate pe parcursul implementarii proiectului de investiþii si implementarea proiectului conform Contractului de Finanþare. Proiectul constituie o etapa de pregatire a proiectului de investitii (ca si necesar de expertiza privind elaborarea documentelor suport ale aplicatiei de finantare) care va conduce la atingerea tintelor din Tratatul de aderare.4/1/201730.06.201985%Regiunea 3 Sud MunteniaPrahovaOrganisme publice cf legii 64/2009017, 018, 021, 0229,893,8408,409,7641,385,13798,9391,879,830011,773,670în implementare2,742,733451,744
4Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradatePlan de management pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei10198798/01.08.2017Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu – ADEMEDObiectivul general al proiectului este menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor Natura 2000 din situl Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei.01.08.201730.06.201985%Regiunea 3 Sud MunteniaPrahovaprivat085, 086, 083, 089950,455807,887142,5680000950,455in implementare702,990124,057
TOTAL279,961,874237,967,59436,512,9905,481,2910109,910,87720,038,668409,911,420121,231,22817,156,700