Olt 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL OLT
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Construcția Variantei de Ocolire Caracal – FAZA II 110595 113/23.08.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Construirea a 10,350 km, a unui pod și a 14 podețe. Reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor cu 4,5 min de la 13.1 min la 8.6 min și îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru zona de influență a proiectului, prin reducerea impactului negativ asupra zonelor locuite. 01.01.2014 (CF semnat in 23.08.2017) 20.12.2019 75% Regiunea 2 Sud-Est Olt public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085 24,049,492 20,442,068 0 3,607,424 4,696,796 0 28,746,288 in implementare 16,301,648 5,431,033
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și Reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în  județul Olt 106283 44/26.04.2017 Compania de Apa  OLT S.A Scopul proiectului consta în continuarea lucrărilor aferente etapei I finanțată prin POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare nr.89341/31.03.2009. Indicatorii fizici ai proiectului vizează reabilitarea si extinderea rețelelor de aducțiune a apei, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei, construcția și reabilitarea de stații de pompare, rezervoarelor de apa potabila precum și reabilitarea rețelelor de canalizare și colectoarelor și construcția de stații de pompare. 4/26/2017 30.06.2019 85% Regiunea 4 Sud-Vest Olt Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 7,372,001 6,266,201 958,360 147,440 1,400,682 0 8,772,683 in implementare Nr.1/18.05.2017 1,143,558 174,897
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Olt, în perioada 2014-2020 113150 121/14.09.2017 Compania de Apa OLT S.A. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea finantarii proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt contribuind astfel la implementarea strategiei locale pentru
dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata.
5/1/2015 30.06.2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Olt Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 5,647,473 4,800,352 790,646 56,475 1,073,020 0 6,720,493 în implementare 2,676,753 440,877
TOTAL 37,068,966 31,508,621 1,749,006 3,811,339 0 7,170,498 0 44,239,464 20,121,960 6,046,808