Neamț 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul NEAMT in perioada 2014-2020 116745 166/16.03.2018 COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. Obiectivul general al Masurii a fost îmbunataþirea infrastructurii de mediu din Piatra Neamþ, în scopul de a îndeplini obligaþiile trasate prin Parteneriatul de Aderare.                                                                                                                Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in municipiul Piatra Neamt.
Imbunatatirea calitatii raului Bistrita. Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata,prin optimizarea capacitatii de furnizare apei si de preluare aapelor uzate precum si prin
reducerea pierderilor si a deversarilor necontrolate.
19.10.2016 (CF semnat in 16 martie 2018) 31.12.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Neamt Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 022 17,066,939 14,506,898 2,389,371 170,669 0 3,242,718 0 20,309,657 in implementare 8,736,757 1,438,995
2 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț 117,007 179/11.06.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2023 Unitatea-Administrativ-Teritorială Neamț Obiectivul general: reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene in vederea cresterii, pe termen mediu a fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand o dezvoltare durabila a acesteiasi implicit, crearea de noi
oportunitati de locuri de munca, inclusiv in zonele rurale.
Obiectivul specific: reabilitarea si modernizarea a 12,960 km drum judetean DJ 156A, km 43+700-56+640, situat in judetul Neamt, care
face legatura intre localitatile Roznov si Caciulesti-Girov.
11.07.2017( CF semnat in 11.06.2018) 31.12.2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Neamt public 017, 018, 021, 028 12,431,214 10,566,532 1,864,682 0 0 0 0 12,431,214 in implementare 405,965 71,641
TOTAL 25,073,430 4,254,054 170,669 0 3,242,718 0 32,740,871 9,142,723 1,510,636