Mehedinți 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL MEHEDINTI
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
51 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mehedinti 106365 72/07.06.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 UAT Judetul MEHEDINTI • Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Mehedinți, vizand, in principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu ;
• Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Mehedinți  prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet.
7/6/2017 31/08/2018- contract finalizat 85% Regiunea 4 Sud-Vest Mehedinti public 017, 018, 021, 022 8,621,660 7,328,410 1,120,816 172,434 1,649,701 568,895 10,840,256 contract finalizat Nr. 1/26.10.2017 6,575,620 1,005,683
62 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti 103033 4/19.10.2016 S.C. SECOM S.A. Scopul proiectului consta in continuarea lucrarilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finantare nr.122261/19.03.2012. Indicatorii fizici ai proiectului vizeaza reabilitarea, modernizarea si extinderea surselor de apa bruta, rezervoarelor de apa potabila, retelelor de apa si apa uzata, constructia si extinderea statiilor de tratare apa uzata . Proiectul se adreseaza unor localitati din jud. Mehedinti (situat in partea de sud-vest a Romaniei). 10/19/2016 12/31/2019 85% Regiunea 4 Sud-Vest Mehedinti Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 199,361,184 169,457,006 25,916,954 3,987,224 42,660,365 16,842,247 258,863,796 în implementare 48,701,805 7,448,511
134 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020 105504 239/11.03.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) SECOM S.A. Obiectivul general este continuarea procesului de elaborare a documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurandu-se asfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POIM prin asigurarea unei calitati ridicate ale aplicatiei de finantare si a proiectului in sine, care va duce la dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standardele europene in vederea unei cresteri economice sustenabile, in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale. 01.01.2016 (CF a fost semnat in 11.03.2019) 30.11.2019 85% Regiunea 4 Sud-Vest Mehedinti Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 024 5,506,518 4,680,540 770,913 55,065 0 1,060,264 0 6,566,782 in implementare 0 0
140 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Management eficient si participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunisor 102011 54/11.05.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 APM Mehedinți Scopul proiectului este creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000
ROSCI0432 Prunişor prin elaborarea planului de management, conştientizarea grupului ţintă şi creşterea capacităţii instituţionale a
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi .
Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi stabilirea măsurilor de management adecvate prin realizarea planului de management, a planului de monitorizare şi a protocoalelor de monitorizare conduce la creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii de pe raza sitului Natura 2000 Prunişor, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului .
În acelaşi timp, prin informare/consolidarea cunoştinţelor privind situl şi promovând conservarea diversităţii biologice, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului Natura 2000 Prunişor, proiectul urmăreşte să contribuie la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, la menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii speciilor şi peisajului în vederea reducerii/înlăturării presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanta comunitară din arie. Creşterea capacităţii administrative de gestionare a ariilor naturale protejate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, instituţia responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate şi a protecţiei mediului în judeţul Mehedinţi va contribui la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural nu numai în cadrul sitului Natura 2000 Prunişor ci şi a celorlalte arii protajate din judeţul Mehedinţi, atât pe periada implementării proiectului cât şi după finalizarea acestuia.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului acoperă un sit Natura 2000 , situl ROSCI0432 Prunişor.
5/11/2017 9/14/2019 85% Regiunea 4 Sud-Vest Mehedinti public 085, 086, 083, 089 937,190 796,611 0 140,578 0 0 0 937,190 in implementare 301,457 53,198
145 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planului de management pentru situl de importanþa comunitara
ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele
102055 77/21.06.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) Obiectivul general al proiectului constă în: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele prin elaborarea planului de management, conştientizarea grupului țintă și creșterea capacității instituționale a Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți. 6/21/2017 2/28/2019 85% Regiunea 4 Sud-Vest Mehedinti public 085, 086, 083, 089 767,638 652,492 98,916 16,229 0 20,278 0 787,915 in implementare 344,938 57,324
TOTAL 215,194,189 182,915,060 27,907,599 4,371,531 0 45,390,608 17,411,142 277,995,940 55,923,821 8,564,717