Maramureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDETUL MARAMUREȘ
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei 121316 11/09.08.2018 CNAIR Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele caietului de sarcini 01.04.2015 31.12.2018 75% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures public 30 1,218,359 913,769 0 304,590 250,231 0 1,468,590 in implementare NA 320,127 106,709
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Maramures 106394 45/28.04.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Maramureș Proiectul își propune finalizarea investițiilor începute în Faza 1 (POS Mediu 2007-2013), astfel încât sa fie atinse standardele de conformitate cu cerințele UE referitoare la protecția mediului, precum și țintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 7/1/2015 30.12.2020 85% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures public 017, 018, 021, 022 114,628,039 97,433,833 14,901,645 2,292,561 35,979,015 11,461,543 162,068,597 in implementare Nr. 1/17.08.2017 68,491,989 10,475,245
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Maramureş 105327 17/30.12.2016 SC Vital SA Proiectul cuprinde investiții pentru opt localități grupate în șase aglomerări în județul Maramureș (aglomerarea Baia Mare cu localitatile Baia Mare, Baia Sprie si Tautii Magheraus, aglomerarea Seini; aglomerarea Târgu Lăpuș; aglomerarea Viseu de Sus; aglomerarea Sighetu Marmatiei si aglomerarea Cavnic) pentru stația de tratare a apei și de alimentare (extindere rețele și construcție / reabilitare stații de tratare a apelor), precum și pentru colectarea și epurarea apelor uzate (inclusiv rețele noi de canalizare, construcție / reabilitare stații de tratare a apelor uzate). • Etapa a II-a/ POIM se va derula în perioada de programare 2014-2020, conform Contract de Finanțare_POIM nr.17/30.12.2016, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea proiectului nr.(cod SMIS 2014) 105327 „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”. Finanțarea este asigurată prin POIM, axa prioritară 3, obiectivul specific 3.2, Fondul de Coeziune, precum și din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat și bugetele locale.
Perioada de implementare a Proiectului (faza II) este de 26 luni, respectiv între data de 01.01.2016 și data de 28.02.2018, la care se adaugă, dacă este cazul și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
30.12.2016 (data demnare CF) 31.12.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 107,863,562 91,684,028 14,022,263 2,157,271 23,427,815 10,732,988 142,024,365 in implementare 60,399,148 9,237,517
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020 123224 222/30.10.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) VITAL SA 1. Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren
2.  Elaborare Aplicatie de Finantare inclusiv a documentelor suport si asigurarea sprijinului in evaluare pana la aprobare
3. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări si a serviciilor de audit, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru contractele tip FIDIC ROSU
4. Organizare seminarii de prezentare a obiectelor de investitii propuse prin proiec
05.03.2018( CF semnat in 30.10.2018) 31.12.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 022 13,556,480 11,523,008 1,897,907 135,565 0 2,575,731 0 16,132,211 in implementare 1,152,301 189,791
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului 119122 183/21.06.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2026 Asociația Profesională GEOMMED Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradat 20.04.2017( CF semnat in 21.062018) 30.11.2020 85% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures public 017, 018, 021, 031 3,479,419 2,957,506 521,913 0 0 0 0 3,479,419 in implementare 1,200,212 209,715
6 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate  Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuţ 119050  206/14.08.2018  Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România Protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar prezente in aria naturală protejată ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu – Băiuţ prin inventarierea, monitorizarea, evaluarea si managementul speciilor si habitatelor ţintă, in sensul imbunătăţirii stării de conservare, a diminuării presiunilor asupra ecosistemelor, a cresterii gradului de constientizare în rândul publicului larg şi a susţinerii dezvoltării durabile a comunităţilor locale, asigurand astfel coerenta si eficienta retelei nationale de arii protejate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul 1 – Fundamentarea si dezvoltarea managementului conservativ al SCI Codrii Seculari de la Strâmbu – Băiuţ prin activităţi specifice de colectare şi interpretare a datelor din teren. Termen: al doilea an de implemetare. 2. Obiectivul 2 –Evaluarea ameninţărilor şi presiunilor asupra speciilor şi habitatelor din zona ţintă precum şi identificarea şi promovarea unor oportunităţi bazate pe utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Termen: al doilea an de implementare. 3. Obiectivul 3 – Realizarea planului de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strambu Baiut. Termen: al treilea an de implementare. 4. Obiectivul 4 – Creşterea nivelului de informare şi a gradului de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în sit şi implicarea comunităţilor locale în managementul ariei naturale protejate. Termen: al treilea an de implementare. 5. Obiectivul 5 – Întărirea capacităţii instituţionale a custodelui de a gestiona aria naturală protejată. Termen: al treilea an de implementare. 6. Obiectivul 6 – Asigurarea managementului de proiect în vederea atingerii tuturor rezultatelor propuse. Termen: al treilea an de implementare.
 01.01.2018( CF semnat in 14.08.2018)  30.06.2020 85% Regiunea 6 Nord-Vest Maramures  public  017, 018, 021, 037 2,862,872 2,433,442 429,431 0 0 173 0 2,863,045 in implementare 554,413 57,216
TOTAL 243,608,732 206,945,586 31,773,159 4,889,986 62,232,965 22,194,531 328,036,228 132,118,189 20,276,193