Iași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL IAȘI
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific. OS 1.1  Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală
centrală
Sprijin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul elaborare studiu de fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni 122606 20/05.10.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. Sectorul de autostrada Targu Neamt- Iasi- Ungheni (A8) constituie parte integranta a Retelei TEN – T Centrale aprobata in anul 2012 in cadrul Consiliului TTE al Comisiei Europene. Este o sectiune care trebuie executata in vederea obtinerii unei eficiente maxime a coridorului Targu Mures- Targu Neamt- Iasi- Ungheni, fapt constatat si de analiza realizata in cadrul Master Planului General de Transport, din care rezulta ca acest proiect constituie o prioritate de investitie pentru Romania. Podul peste Prut la Ungheni este un sector al autostrazii A8, care va asigura legatura Autostrazii Targu-Mures- Iasi- Ungheni (A8) cu Varianta de Ocolire a orasului Ungheni din Republica Moldova. Peroiectul va asigura crearea unei cai de comunicatie moderna cu implicatii in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizarii traficului, cresterii sigurantei utilizatorilor, micsorarea timpilor de parcurs, scurtarea legaturilor rutiere cu Republica Moldova. Luand in considerare aprobarea retelei TEN – T la nivel european si implicit national, se considera necesara realizarea in prima faza a revizuirii/actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Pod peste Prut la Ungheni. Realizarea prezentului proiect – faza Studiu de Fezabilitate al Podului peste Prut la Ungheni contribuie la indicatorul de rezultat 2S81 – Cerere de finantare transmisa, spre analiza si aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele caietului de sarcini.
2 Asistenta acordata beneficiarului in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobarii acestora,daca este cazul.
3 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractul de lucrari precum si asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata
procedurii de achizitie publica.
4 Cerere de finanþare transmisa, spre analiza si aprobare, la Comisia Europeana / Organismul Independent pentru Evaluare.
01.05.2015 31.12.2018 75% Regiunea Nord-Est Iasi public 28 763,800 572,850 0 190,950 0 186,652 0 950,452 in implementare NA 249,460 83,153
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Iasi 107857 69/30.06.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 UAT Judetul IASI Toate investitiile prevazute în cadrul acestui proiect au ca obiectiv completarea infrastructurii deja existente în judetul Iasi, care împreuna sa asigure un sistem de management integrat al deseurilor, astfel ca vor fi asigurate standardele minime în vederea conformarii cu cerintele UE în domeniul protectiei mediului si cu tintele pe care România si le-a asumat prin Tratatul de aderare. 42885 31.10.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Iasi public 017, 018, 021, 022 28,226,213 23,992,281 3,669,408 564,524 5,999,748 2,521,296 36,747,256 in implementare Nr. 1/16.11.2017 21,964,250 3,359,238
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, în perioada 2014-2020 108339 62/26.05.2017 SC APAVITAL SA Elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014 – 2020. 42881 31.12.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Iasi Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 9,254,170 7,866,045 1,295,584 92,542 0 0 9,254,170 in implementare NA 3,933,022 647,792
4 AP 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție România S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităților de producție suplimentare în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerab 105731 155/18.12.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, DELGAZ GRID S.A. Obiectivul principal al proiectului consta in cresterea sigurantei preluarii energiei electrice produse din resurse regenerabile prin reducerea numarului de intreruperi, diminuarea cantitatii de energie electrica nelivrata si reducerea numarului de intreruperi, diminuarea cantitatii de energie electrica nelivrata si reducerea costurilor de mentenanta ale retelei de distributie a energiei  electrice a E.ON Distributie Romania. Vor fi modernizate 3 statii  de transformare, Harlau, Pascani si Gorban, cu un grad de importanta ridicat pentru sistemul energetic din regiunea Moldova. 43101 31.12.2020 Regiunea 1 Nord-Est Iasi privat 011,012,015,016 12,804,627 10,013,218 1,767,039 1,024,370 0 3,571,212 0 16,375,839 in implementare 0 0
5 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SA 109717 152/08.12.2017 Necompetitiv cu depunere continuă, ANTIBIOTICE SA Obiectiv general:  „Reducerea consumului specific de energie (kgep/1000 euro) la nivelul societatii ANTIBIOTICE S.A. in medie cu 1%, pe o perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, ca urmare a monitorizarii consumurilor prin implementarea unui sistem de contorizare inteligenta a consumului energetic”
Obiectiv specific: Implementarea unui sistem de contorizare inteligenta functional, in vederea monitorizarii consumurilor de energie electrica si gaz pana la sfarsitul perioade de implementare a proiectului.
Investitia propusa vizeaza achizitia si implementarea unui sistem inteligent de contorizare a energiei electrice si gazului in vederea monitorizarii consumului la nivelul companiei Antibiotice SA.
Scopul proiectului de investitii este de reducere a consumului si a pierderilor de energie si optimizarea consumului la nivelul intreprinderii prin implementarea de masuri non-cost si investitii bazate pe datele furnizate de sistem in vederea reducerii consumului energetic al companiei. Sistemul va permite extinderea in viitor si cu alte puncte de masura şi va putea comunica cu alte sisteme de monitorizare din intreprindere, in cazul unei extinderi a acesteia.
18.11.2016 ( CF a fost semnat in 08.12.2017) 12/21/2018 -contract finalizat 85% Regiunea 1 Nord-Est Iasi privat 011,012,015,016 1,080,805 771,375 136,125 173,305 0 205,353 0 1,286,158 contract finalizat 742,672 131,060
6 AP 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.3 – Reducerea consumul ui mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor Implementarea unui sistem de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zona omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică 117855 207/24.08.2018 Cu depunere continua, pe baza de liste proiecte preidentificate DELGAZ GRID S.A. Implementarea unui Sistem de Masurare Inteligent (SMI) pentru 10.016 consumatori casnici si non-casnici mici dintr-o zona omogena urbana din Municipiul Iasi, in vederea reducerii consumului de energie la nivelul locuintelor. Implementarea proiectului propus, in cadrul careia se vor realiza investitii in infrastructura energetica a companiei, contribuie la realizarea obiectivului specific 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor. Contributia proiectul la realizarea obiectivului specific a Programului este justificata de faptul ca, in urma realizarii investitiei propuse, in cadrul companiei va fi implementat un sistem de masurare inteligenta care va asigura infrastructura necesara pentru elaborarea de strategii de analiza a datelor si de educare a consumatorilor pentru reducerea consumului individual la nivelul locuintelor. 01.01.2018( CF Semnat in 24.08.2018) 31.08.2021 85% Regiunea 1 Nord-Est Iasi 011,012,015,020 30,385,969 19,371,500 3,418,500 7,595,969 0 15,184,919 0 45,570,887 in implementare 0 0
7 Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a 115253 130/05.10.2017 Investiția propusă prin prezentul proiect constă în:
– Reabilitarea a 13,015 km traseu (26.030 km conducte) de rețea termică primară;
– Reabilitarea a 12.537 km traseu (50.148 km conducte) rețele termice secundare aferente a 8 puncte termice.                                           Realizarea reabilitărilor/modernizării conductelor de transport și distribuție determină reducerea pierderilor înregistrate în rețeaua de transport și distribuție cu 109,503 TJ, reprezentând față de anul 2015, o reducere de 3,85% care se va obține până în anul 2019, după finalizarea lucrărilor de reabilitare.
43011 30.06.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Iasi public 013 73,153,839 62,180,763 9,509,999 1,463,077 13,536,105 0 86,689,944 in implementare 33,940,719 5,190,933
TOTAL 155,669,423 124,768,032 19,796,654 11,104,737 0 38,683,988 2,521,296 196,874,707 60,830,123 9,412,177