Hunedoara

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL HUNEDOARA
                                         –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației fazarea proiectului Extindereas si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara 102021 5/08.11.2016 SC Apa Prod SA Obiectivul general al Proiectului ,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” îl reprezinta
îmbunatatirea infrastructurii în sectorul de apa si apa uzata in aglomerarile Deva, Hunedoara, Brad, Calan, Hateg si Simeria.
Proiectul are ca scop realizarea de investitii in extinderea/reabilitarea infrastructurii de apa potabila si in infrastructura de colectare si
epurare a apelor uzate, dupa cum urmeaza:
– Alimentare cu apa: construire/reabilitare statii de tratare apa,a rezervoarelor de inmagazinare a apei, a statiilor de clorare si a statiilor de
pompare, precum si construirea/reabilitarea conductelor principale si de distributie apa potabila cu toate constructiile accesorii-camine de vane si bransamente;
– Apa uzata: construire/reabilitare statii de epurare ape uzate si construire/reabilitare retele de canalizare menajera cu constructii
accesorii- statii de pompare apa uzata, camine de vizitare si racorduri.
Descrierea tehnica a investitiilor in infrastructura de apa si apa uzata:
– Reabilitare Statie Tratare Apa Potabila Orlea si aductiune de apa potabila pentru Hateg, Calan, Simeria, Deva si alte 14 localitati rurale
deservite de aductiune;
– Reabilitare rezervoare de inmagazinare, extindere/reabilitare aductiuni si retele de distributie, precum si extinderea/reabilitarea
sistemului de colectare a apelor uzate si reconstructia de statii de epurare a apelor uzate în aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. –
Deva si Hunedoara;
– Construire rezervoare de inmagazinare, extindere/reabilitare aductiuni si retele de distributie, precum si extinderea/reabilitarea sistemului
de colectare a apelor uzate si constructie statie de epurare a apelor uzate în aglomerarea Calan cu populatie echivalenta intre 2.000 –
10.000 l.e.;
– Reabilitare sursa si Statie de Tratare Apa Potabila Brad, reabilitare aductiuni, extindere/reabilitare retele distributie, precum si
extinderea/reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate în aglomerarea Brad cu populatie echivalenta intre 2.000 – 10.000 l.e.;
– Reabilitare rezervoare de inmagazinare, extindere/reabilitare aductiuni si retele de distribuþie, precum si extinderea/reabilitarea
sistemului de colectare a apelor uzate si reconstructia de statii de epurare a apelor uzate în aglomerarile cu populatie echivalenta intre
2.000 – 10.000 l.e.- Hateg si Simeria;
11/8/2016 31.12.2018-  – contract finalizat 85% Regiunea 5 Vest Hunedoara Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 61,914,772 52,627,556 8,048,920 1,238,296 9,257,130 4,085,411 75,257,313 contract finalizat Nr.1/5.04.2017 42,809,694 6,547,365
2 Srijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara in perioada 2014-2020 102578 34/30.03.2017 APA PROD SA Obiectivul general al Proiectului consta în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul implementării lucrarilor de investitii.Rezultatele proiectului:1. Aplicatia de finantare și documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Institutionala, documentatii aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, inclusiv documentatiile necesare pentru obtinerea, dupa caz, a avizului Natura 2000 – în cazul parcurgerii procedurii de Evaluare Adecvata – ori a declaratiilor Natura 2000, Analiza Economica si Financiara, inclusiv Analiza Cost Beneficiu, etc) – elaborate și aprobate si doua seminarii (workshop-uri) de prezentare a Aplicatiei de Finanțare realizate;                                      2. Documentatii de atribuire pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea Cererii de Finantare si a Studiului de Fezabilitate aprobate – elaborate si aprobate. 30.03.2017 (data semnare CF) 31.12.2019 85% Regiunea 5 Vest Hunedoara Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 5,114,758 4,347,544 716,066 51,148 1,022,952 0 6,137,709 in implementare 0 0
3 Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 108100 57/19.05.2017 APA SERV VALEA JIULUI SA Proiectul prevede investitii care contribuie la atingerea indicatorilor de rezultat ai OS3.2 al POIM si la conformarea cu Directivele UE,
astfel:
D98/83/CE: Gradul de conectare actual in ZAA Valea de Pesti este de 97,19%, iar in Zanoaga-Taia-Jiet este de 99,8% si cel de
conformare privind furnizarea continua la parametrii de calitate ai apei tratate pentru cele 2 zone fiind 97,19%, respectiv 31,49%. Dupa
reabilitarea ST Taia si Zanoaga, gradul de conformare privind continuitatea livrarii unei ape de calitate in ZAA Zanoaga-Taia-Jiet va creste
la 99,86% (2S33). Pierderile totale din reteaua de apa: inainte de proiect 78%; dupa proiect 48%. Corectarea calitatii apei tratate va tinti in
principal concentratia de SO, slaba mineralizare si agresivitatea, gradul de turbiditate si potentialul de formare a THM peste limitele
admise.
D91/271/EEC: aglomerarile 8722LE Uricani si 108643LE Petrosani sunt conforme din punct de vedere al calitatii apei epurate evacuate in
emisar, nivelul de conectare actual la reteaua de canalizare fiind de 99% pentru Uricani si de 98,4% pentru Petrosani, rata de conectare
actuala a incarcarii generate fiind de 99% pentru Uricani si de 98,42% pentru Petrosani (2S31); dupa proiect acest indicator se va mentine
pentru ambele aglomerari. Infiltratiile in reteaua de canalizare la nivelul ariei de operare: inainte de proiect 70%; dupa proiect 30%.
Nivelul de conectare existent in ambele ZAA, respectiv in cele 2 aglomerari, reprezinta un maxim care poate fi atins in aria de operare;
populatia pana la 100% va fi alimentata din surse individuale, iar colectarea si evacuarea apelor uzate se va face tot in bazine vidanjabile,
data fiind densitatea foarte scazuta a populatiei.
5/19/2017 12/31/2023 85% Regiunea 7 Centru Hunedoara Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 323,748,756 275,186,442 42,087,338 6,474,975 60,580,894 0 384,329,650 in implementare 29,696,250 1,889,437
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea  (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetăţii Deva, 2.504 Dealul ColţDealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna şi 2.530 Cheile Cernei) 119,707 221/16.10.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/RECTORAT Numărul de situri Natura 2000 acoperite de proiect: 4 situri
Proiectul vizează inventarierea şi cartarea distribuţiei spaţiale a habitatelor şi speciilor; determinarea efectivelor populaţionale ale speciilor; identificarea presiunilor actuale, a surselor potenţiale de ameninţare  şi evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor. Pe baza analizelor anterior menţionate se vor putea indica măsurile optime de conservare/refacere a habitatelor şi speciilor degradate; şi se vor realiza planurile de managament ale siturilor ROSCI0028, ROSCI0054, ROSCI0136 şi ROSCI0254. Măsurile de conservare şi planurile de management au rol de reglementare a acţiunilor necesare a fi întreprinse în cadrul siturilor şi ariilor protejate suprapuse pentru menţinerea stării de conservare a acestora pe o perioadă cât mai îndelungată; sau pentru refacerea acelor ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare. Prin implementarea activităţilor prevăzute în cadrul proiectul vom contribui la îndeplinirea obiectivului specific 4.1 al POIM, axa 4, respectiv la creşterea gradului de conservare şi protecţie a biodiversităţii la nivel naţional prin măsuri de management adecvate a habitatelor şi speciilor.
01.06.2018 31.05.2021 85% Regiunea 5 Vest Hunedoara public 017, 018, 021, 040 1,428,448 1,214,180 210,088 4,180 0 0 0 1,428,448 in implementare 33,001 5,824
TOTAL 392,206,733 333,375,723 51,062,412 7,768,598 70,860,976 4,085,411 467,153,120 72,538,944 8,442,625