Harghita 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL HARGHITA
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita 106311 168/19.03.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Harghita Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor în judeþul Harghita prin îmbunataþirea serviciilor de gestionare a deseurilor si reducerea numarului existent de depozite neconforme în judeþ, în conformitate cu practicile si politicile UE în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu.                                                                              Obiectivele specifice:
– Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare
– Reducerea cantitaþii de deseuri eliminate prin depozitare
– Cresterea cantitaþii de deseuri reciclate sau valorificate
– Valorificare deseuri de ambalaje din hârtie si carton, plastic, sticla, metal, lemn
– Închiderea depozitelor neconforme
– Reducerea cantitaþii de deseuri biodegradabile depozitate prin compostare individuala, compostare în staþie de compostare, valorificare
hârtie si carton în staþia de sortare, valorificare hârtie si carton la sursa, valorificare deseuri din lemn
12.09.2014 (CF semnat in  19.03.2018 ) 31.12.2019 85% Regiunea 7 Centru Harghita public 017, 018, 021, 024 14,175,021 12,048,768 1,842,753 283,500 0 25,542,116 945,001 40,662,138 in implementare 11,705,557 1,790,262
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020 101066 22/08.02.2017 S.C. Harviz S.A. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentaþiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Astfel se va asigura accesul populatiei si din mediul rural la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii, precum si cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate. 2/8/2017 31.12.2019 85% Regiunea 7 Centru Harghita Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 10,503,439 8,927,923 1,470,481 105,034 2,100,688 0 12,604,127 in implementare 937,053 154,338
3 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Ciucului – ROSCI0323 şi Depresiunea şi Munţii Ciucului – ROSPA0034 118,245 177/31.05.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2021 Asociația Microregională “Pogany Havas” Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munþii Ciucului – ROSCI0323 si Depresiunea si Munþii Ciucului – ROSPA0034 12.09.2017 ( Cf semnat in 31,05,2018) 31.12.2020 85% Regiunea 7 Centru Harghita public 017, 018, 021, 026 12,918,731 10,980,921 1,937,810 0 0 0 0 12,918,731 in implementare 1,487,034 235,473
4 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Studiu Tehnic De Soluție – Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice 118973 188/10.07.2018 Necompetitiv cu depunere continuă, INFOPRESS GROUP SA Obiectivul general: implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice  de catre INFOPRESS GROPU SA– unitatea de productie din Municipiul Odorheiu Secuiesc,  identificarea si implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrarii de economii în consumul de energie si evitarea emsiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii. 01.06.2017(CF semnat10.07.2018) 30.09.2019 85% Regiunea 7 Centru Harghita 011,012,015,022 906,680 770,678 136,002 0 0 172,269 0 1,078,949 in implementare 221,599 39,106
TOTAL 38,503,870 32,728,290 5,387,046 388,535 0 27,815,073 945,001 67,263,945 14,351,243 2,219,179