Gorj

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL GIURGIU
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Construcția variantei de ocolire Târgu-Jiu – Faza II 111429 114/23.08.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Constructia a 19,956 km de drum, 4 poduri, 8 pasaje și 3 intersecții la nivel 1/1/2014 01.09.2020 75% Regiunea 4 Sud-Vest Gorj public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085 155,669,643 132,319,197 0 23,350,446 29,095,567 0 184,765,211 in implementare 24,422,207 8,140,663
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj 105336 20/06.02.2017 S.C. APAREGIO GORJ S.A. Obiectivul general al investitiei il constituie imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa in beneficiul populatiei si al mediului din judetul Gorj in scopul indeplinirii obligatiilor din Tratatul de Aderare si al obiectivelor POS MEDIU. 2/6/2017 31.12.2020 85% Regiunea 4 Sud-Vest Gorj Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 29,660,616 25,211,524 3,855,880 593,212 12,649,738 0 42,310,354 in implementare 4,804,894 734,866
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Gorj în perioada 2014-2020 107600 63/26.05.2017 APAREGIO GORJ SA Proiectul de Asistență Tehnică reprezintă o etapă de pregătire a proiectului de investiții, respectiv elaborarea Aplicației de finanțare și a documentelor support ale acesteia, conducând la îndeplinirea condiționalităților impuse prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 5/26/2017 31.08.2020 85% Regiunea 4 Sud-Vest Gorj Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 10,403,603 8,843,063 1,456,504 104,036 0 0 10,403,603 in implementare 3,630,309 597,933
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizează reconstrucţia ecologică a habitatelor 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetaţie forestieră cu Ca 107498 133/26.10.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Camera de Comerț și Industrie ROMÂNIA – JAPONIA Obiectivul proiectului este protecția si conservarea biodiversitații din aria naturala protejata ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prin elaborarea unui studiu de monitorizare a speciilor de mamifere (carnivore mari), care sa raspunda si cerințelor rețelei ecologice Europene Natura 2000. 10/26/2017 29.02.2020 85% Regiunea 4 Sud-Vest Gorj ONG 085, 086, 083, 089 20,988,641 17,840,345 3,148,296 0 0 5,355 0 20,993,996 in implementare 2,498,567 381,010
TOTAL 216,722,503 184,214,128 8,460,681 24,047,694 0 41,750,660 0 258,473,164 35,355,978 9,854,472