Giurgiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL GIURGIU
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific. OS 1.1  Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală
centrală
Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Asistenta Tehnica, DTAC pentru obiectivul „Varianta ocolitoare Giurgiu” 119750 2/11.05.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Asigurarea de capacitatea de circulatie necesara si conditii corespuzatoare de circulatiei aferente retelei rutiere TEN-TCORE cu efecte
negative minime la nivelul mediului si ale ocuparii de terenuri.
Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea
emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzind astfel cerintelor de dezvoltarea economica concretizata prin adaptarea
retelei rutiere nationale la cererea reala de transport.
Obiectivul general al proiectului, ca parte din reteaua TEN-T Globala, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin
dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul
de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.
Realizarea prezentului proiect – faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de executie – al variantei de ocolire Giurigiu contribuie
la indicatorul de rezultat 2S81 – Cerere de finanþare transmisa, spre analiza si aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Studiu de Fezabilitate elaborat
2. Proiect Tehnic elaborat
3. Detalii de executie elaborate
14.03.2018-contract semnat in 11.05.2018 14/08/2019 75% Sud – Muntenia Giurgiu public 024, 027, 028, 039, 041, 043, 085, 029 1,705,127 1,278,845 0 426,282 0 304,513 0 2,009,640 in implementare NA 0 0
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Varianta de ocolire Mihăilești 118005/20.08.2018 12/20.08.2018 CNAIR Obiectivul general al proiectului de constructie a variantei de ocolire Mihailesti este acela de a realiza o conexiune intre infrastructura
existenta la profil de drum national, cu devierea traficului de tranzit in exteriorul localitatii. In mod direct, implementarea va conduce la
Imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in
UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea
transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.
Realizarea prezentului proiect de construire a variantei de ocolire Mihailesti contribuie la atingerea indicatorului de rezultat 2S11 – Timpul
mediu de călătorie pe reţeaua rutieră TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 3,18 km de drum national (varianta de ocolire)
2. 2 intersectii la nivel de tip giratoriu
3. 1 intersectie la nivel tip T (amenajare/racordare)
4. 2 parcari
01.01.2014 31.12.2020 75% Regiunea Sud-Muntenia Giurgiu public 29 33,708,955 25,281,716 0 8,427,239 0 8,543,482 0 42,252,437 in implementare 8,730,384 2,910,128
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul GIURGIU în perioada 2014-2020 112855 97/01.08.2017 Apa Service S.A. Obiectivul general este continuarea procesului de regionalizare, a strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata. Prin proiect vor fi elaborate documentatiile tehnico-economice necesare in vederea obtinerii finantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu, în perioada 2014-2020, continuand astfel procesul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a OR si asigurand accesul populatiei si din mediul rural la servicii de alimentare cu apa si de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii, precum si cresterea
nivelului de colectare si epurare a apelor uzate.
8/3/2017 06.07.2020 85% Regiunea 3 Sud Muntenia Giurgiu Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 13,952,566 11,859,681 1,953,358 139,527 2,650,988 0 16,603,554 in implementare 837,854 138,000
TOTAL 49,366,648 38,420,242 1,953,358 8,993,047 0 11,498,983 0 60,865,631 9,568,238 3,048,127