Galați 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL GALAȚI
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea UE a proiectului (lei) Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi UE catre beneficiari (lei) Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Construcția variantei de ocolire Tecuci 121490/20.08.2018 13/20.08.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:
Constructia a 6,945 km, construirea a 10 podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii la nivel: doua de tip giratoriu si una „in cruce”.
Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie, ca urmare a realizarii rutei de ocolire prin obtinerea unor economii de timp de 33,18
minute/zi.
Varianta de ocolire are ca scop inlaturarea anumitor probleme cum ar fi : viteza redusa si foarte redusa pentru traficul de traversare de
automobile si camioane, congestia traficului urban pe durate care depasesc sensibil „ora de vârf”, aspecte de siguranta, poluarea
atmosferica produsa de traficul de camioane in traversare.
Avantajul unei variante ocolitoare este viteza crescuta a traficului de tranzit. Acest avantaj rezulta din folosirea unei sectiuni de drum
national, cu vitezele legale si medii aferente, in locul unei sectiuni urbane. De asemenea, costurile de calatorie se reduc pentru traficul
care tranziteaza orasele, care reprezinta in prezent strangulari majore ale traficului, atat pentru pasageri, cat si pentru transportul de
marfa, iar conditiile de siguranta ale traficului sunt in mod vizibil imbunatatite.
Constructia variantei de ocolire Tecuci duce la atingerea indicatorului de rezultat 2S11 – reducerea timpului mediu de calatorie pe reteaua
rutiera TENT-Globala din cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, prin
obtinerea unor economii de timp de 33,18 minute/zi la inceputul darii in exploatare a constructiei.
Indicatorul de rezultat prezentat mai sus duce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiţii 7a Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiţii în TEN-T, Obiectivul Specific 2.1 (OS) Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Constructia a 6,945 km, construirea a 10 podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii la nivel: doua de tip giratoriu si una „in
cruce”.
2. Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie, ca urmare a realizarii rutei de ocolire prin obtinerea unor economii de timp de
33,18 minute/z
01.01.2014 31.12.2022 75% Regiunea Sud-Est Galati public 29 61,760,792.37 46,320,594.29 0.00 15,440,198.08 14,794,351.68 76,555,144.05 in implementare 13,452,673.97 4,484,224.65
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducere Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 – căi navigabile interioare (2 buc.) și Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră (2 buc.) 122664 29/22.03.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/20.07.2016/31.12.208 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI RA/SERVICIUL IPFE Obiectiv General: Creşterea gradului de siguranta si securitate a navigatiei pe întreg sectorul românesc al Dunării și reducerea impactului acesteia asupra mediului. Obiective Specifice:
Achizitionarea a două remorchere remorchere maritime multifuncționale și două remorchere fluviale multifuncționale cu clasă de gheață, moderne, vor da posibilitatea Adminstrației de a interveni cu promptitudine în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheață, pentru asigurarea fluenței navigației pe sectorul românesc al Dunării. De asemenea cu aceste nave se va putea interveni pentru dezeşuarea navelor maritime şi a convoaielor fluviale, se va putea participa la acţiuni de stins incendiul la bordul navelor și la instalațiile de cheu. Remorcherele cu clasă de gheață, deținute în prezent de AFDJ-RA Galați, au o vechime cuprinsă între 26 și 37 de ani, motiv pentru care sunt uzate atât din punct de vedere fizic cât și moral, Ca urmare a vechimii lor și a depășirii duratei normale de funcționare, remorcherele sunt menținute la standarde de funcționare prin reparații periodice costisitoare, atât din punct de vedere al timpului efectuării lor, cât și financiar, una din principalele probleme fiind dispariția pieselor de schimb, aspect ce duce la dificultăți mari în exploatare. Acestea au un randament diminuat, consumuri de combustibil foarte ridicate și emisii de noxe ce depășesc limitele admise.
Crearea de 48 noi locuri de muncă în vederea operării celor patru remorchere, la finalul implementării proiectului.
43400 12/23/2020 85% Sud-Est Galati public 41 127,948,592.10 108,756,303.29 0.00 19,192,288.81 24,051,458.90 0.00 152,000,051.00 in implementare 0.00 0.00
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014-2020 101054 3/11.10.2016 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/28.03.2016/2018 Societatea Apă Canal SA Galați Obiectivul general este elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurandu-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata. 10/11/2016 1/31/2018 – contract finalizat 85% Regiunea 2 Sud-Est Galati Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 4,431,510.00 3,766,784.00 620,411.00 44,315.00 886,302.00 0.00 5,317,812.00 contract finalizat 3,758,957.56 619,122.42
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020 108495 158/20.12.2017 SC Apa Canal SA Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunataþirea infrastructurii de apa si canalizare în localitaþile din judeþul Galaþi incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligaþiilor stabilite prin Tratatul de Aderare si Directivele Europene relevante.
Prin intermediul proiectului, urmatorii indicatori prevazuti in POIM vor fi atinsi pana in 2022:
CO18 = 129.671 locuitori
CO19 = 44.242 locuitori echivalenti
Prin acesti indicatori, proiectul va contribui la atingerea la rezultatele POIM, OS 3.2, precum si la conformarea cu directivele europene.
01.04.2015 (CF semnat in  20.12.2017) 31.12.2023 85% Regiunea 2 Sud-Est Galati Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 602,068,190.00 511,757,962.00 78,268,862.00 12,041,366.00 130,502,654.65 90,123,336.79 822,694,181.44 in implementare 70,037,176.14 7,831,823.68
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, RO SCI0012 Brațul Măcin și rezervația națională Lacul Traian 103707 117/08.09.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Asociația Medio Pro Obiectivul general al proiectului este: Conservarea biodiversitaþii, constientizarea si informarea publicului privind importanþa valorilor
naturale din ariile protejate de interes comunitar ROSPA0040 Dunarea Veche-Braþul Macin si ROSCI0012 Braþul Macin si rezervaþia
naþionala Lacul Traian.
9/8/2017 30.01.2020 85% Regiunea 2 Sud-Est Galati privat 085, 086, 083, 089 3,098,335.11 2,633,584.84 460,821.95 3,928.32 0.00 68,159.00 0.00 3,166,494.11 in implementare 1,226,928.29 209,205.99
TOTAL 799,307,420 673,235,228 79,350,095 46,722,096 0 170,302,926 90,123,337 1,059,733,683 88,475,736 13,144,377