Covasna 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL COVASNA
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Varianta de ocolire Sf. Gheorghe 119822 19/05.10.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Avand in vedere ca transporturile reprezinta motorul economiei, la nivel national si european, se doreste sustinerea unei dezvoltari economice sustenabile
plecand de la asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare. Din pacate, la ora actuala pe cea mai mare parte din retea, drumurilor care deservesc coridoare Pan Europene de transport, inclusiv TEN-T CORE si Comprehensive, in solutia existenta nu le sunt asigurate capacitati de circulatie corespunzatoare si nici conditii optime de siguranta la nivelul desfasurarii circulatiei rutiere. Obiectivul general al proiectului, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect – faza Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru Autorizatia de Construire si obtinere Autorizatie de Construire – al variantei de ocolire Sf. Gheorghe – contribuie la indicatorul de realizare imediata 2S82 – Documentații suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, Analiza Cost – Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului etc. ).
Obiectivele specifice ale proiectului
1 Elaborare Studiu de fezabilitate
2 Elaborare proiect pentru obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor
3 Obtinerea Autorizatiei de Construire
21.05.2018 31.06.2019 75% Regiune Centru Covasna public 29 1,219,115 1,036,248 0 182,867 206,729 1,425,844 in implementare 478,640 159,547
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata în judetul Covasna” 103186 55/18.05.2017 GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu (2007–2013) prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile si apei uzate în județul Covasna. 18/05/2017 30.06.2020 85% Regiunea 7 Centru Covasna Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 17,242,440 14,656,074 2,241,517 344,849 3,593,357 1,669,965 22,505,762 in implementare 8,471,377 1,295,622
3 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate  Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula 104845 132/26.10.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 OCOLUL SILVIC PRIVAT BRETCU Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula pentru menþinerea starii de conservare pe termen lung
a speciilor si habitatelor de interes comunitar
Proiectul acopera situl Natura 2000 (ROSCI0130) cu o suprafaþa de 15.319 ha, si are ca scop conservarea, menþinerea si acolo unde este
cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabila, habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost desemnat.
Proiectul pentru care se solicita finanþarea, constituie o parte semnificativa în strategia propusa de custode pentru managementul sitului.
Obiectivul general propus pentru proiect este un prim pas în asigurarea unui management eficient al sitului. Elaborarea Planului de
management al sitului ca obiectiv al asociaþiei, stabilirea unor indicatori obiectivi pentru analiza calitaþii managementului, corelate cu
obiectivele propuse pentru acest proiect sunt strâns legate între ele.
Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unui statut de conservare favorabil al speciilor si habitatelor acestora, gestionarea
durabila a resurselor naturale si conservarea peisajului actual, prin menþinerea si încurajarea activitaþilor antropice tradiþionale
10/26/2017 2/29/2020 85% Regiunea 7 Centru Covasna public 085, 086, 083, 089 2,722,427 2,314,063 408,364 0 461,439 0 3,183,866 in implementare 1,178,214 159,877
TOTAL 18,006,384 2,649,881 527,716 0 4,261,525 1,669,965 27,115,472 10,128,230 1,615,046