Cluj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL CLUJ
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea UE a proiectului (lei) Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi UE catre beneficiari (lei) Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Austostrada Cluj Vest (Gilău) – Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” 118450 22/19.11.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Proiectul vizeaza crearea unei retele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltarii regionale a zonei, imbunatatirea fluxului de trafic,reducerea timpului de calatorie, reducerea poluarii si reducerea numarului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid si eficient al persoanelor si marfurilor la standarde europene.Realizarea Autostrazii Cluj Vest (Gilau) – Nadaselu si finalizarea lucrarilor la nodul Gilau si conexiunea dintre sectiunea 2B cu subsectiunea 3A1 (lungime drum nou construit TEN-T: 9,653 km); 22/19.11.2018 12/31/2023 75% REGIUNEA Nord-Vest CLUJ public 28 288,054,976 216,041,232 0 72,013,744 82,023,029 0 370,078,005 in implementare N/A 82,336,438 14,529,960
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Cluj 101692 91/24.07.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 UAT Judetul CLUJ Obiectivul general al proiectului este de a continua dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor în vederea eliminarii problemelor de mediu si cele operationale asociate generarii si managementului deseurilor în jud. Cluj, în vederea conformarii cu prevederile acquisului european si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. 7/24/2017 30.06.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Cluj public 017, 018, 021, 022 118,805,679 100,984,827 15,444,738 2,376,114 69,989,658 10,866,531 199,661,869 in implementare 25,887,466 3,959,260
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020 112718 110/16.08.2017 Compania de Apa  ARIEȘ S.A. Obiectivul general al proiectului de sprijin este elaborare a documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020 asigurandu-se asfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata. 8/16/2017 27.12.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Cluj Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 2,181,078 1,853,916 305,351 21,811 414,405 0 2,595,483 in implementare 1,251,234 206,086
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020 118679 156/18.12.2017 COMPANIA DE APA ARIEȘ S.A. Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunataþi infrastructura de apa si apa uzata în beneficiul mediului si al populaþiei din regiunea Turda-Câmpia Turzii pentru a îndeplini obligaþiile de conformare stabilite prin Tratatul de aderare si obiectivele POS  Mediu, Axa Prioritara 1. 14.10.2014 (CF semnat in data de 18.12.2017) 31.12.2020 85% Regiunea 6 Nord-Vest Cluj Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 701,079,342 595,917,441 91,140,314 14,021,587 131,140,964 0 832,220,306 in implementare 24,036,570 367,129
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Implementarea planului de management pentru aria naturala protejata ROSCI 0263 Valea Ierii 103698 115/23.08.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 SC EPMC Consulting SRL Obiectivul general al proiectului îl constituie: conservarea biodiversităţii în situl de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management al sitului. 01.10.2016 31.10.2021 85% Regiunea 6 Nord-Vest Cluj privat 085, 086, 083, 089 3,018,541 2,565,760 452,781 0 0 325,745 0 3,344,286 in implementare 1,447,169 255,383
6 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii si Rezervatia Naturala Dealul cu Fluturi 119,010 180/15.06.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2024 ASOCIATIA ENVIROTEAM “ÎMBUNATA?IREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR ?I HABITATELOR DE INTERES
CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII ?I REZERVA?IA NATURALA
DEALUL CU FLUTURI”
2/2/2017 30.06.2020 85% Regiunea 6 Nord-Vest Cluj public 017, 018, 021, 029 4,230,697 3,596,093 634,605 0 0 0 0 4,230,697 in implementare 1,050,546 110,875
7 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.3 Reducere suprafețe poluate istoric Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – depozit deseuri periculoase UCT – Posta Rât (Municipiul Turda) 109815 75/19.06.2017 Necompetitiv( cu depunere continua pe baza de liste de proiecte preidentificate)/30.12.2016/30.062017 Municipiul Turda Obiectivul general al acestui proiect este continuarea activitatilor pentru eliminarea surselor de la suprafaþa si de mica adâncime a
contaminanþilor si a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezinta un pericol pentru sanatatea
populaþiei din zona, si nu numai. Proiectul are in vedere decontaminarea si reabilitarea unei suprafete de 10,00 ha.
6/19/2017 12/31/2020 85% Regiunea 7 Centru Cluj public 085, 086, 083, 089 79,568,907 67,633,571 10,343,958 1,591,378 14,868,403 0 94,437,310 in implementare 0 0
8 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA 105740 159/21.12.2017 Necompetitiv cu depunere continuă, SC SORTILEMN SA Imbunatatirea eficientei energetice a companiei prin introducerea de noi tehnologii si valorificarea superioara a resurselor disponibile de
energie regenerabila (biomasa lemnoasa). Realizarea proiectului permite :
• Reducerea costurilor specifice cu energia si imbunatatirea competitivitatii produselor atat pe piata externa cat si interna
• Imbunatatirea calitatii energiei termice produsa si utilizata in procesul tehnologic precum si cresterea sigurantei in exploatare si
furnizare
• Reducerea emisiilor GES permitand companiei sa se apropie de obiectivul unei productii integrale verzi
01.10.2017 (CF a fost semnat in 21.12.2017) 20/12/2018 contract finalizat 85% Regiunea 7 Centru Cluj 011,012,015,016 983,929.32 756,075.00 133,425.00 94,429.32 0.00 179,458.70 0.00 1,163,388.02 contract finalizat 736,175.40 129,913.30
1,197,923,150 989,348,915 118,455,172 90,119,063 0 298,941,664 10,866,531 1,507,731,345 136,745,600 19,558,605