Caraș-Severin 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
                                       –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea Proiectului  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caras-Severin 106647 46/03.05.2017 Unitatea-Administrativ-Teritoriala Județul Caraș-Severin Obiectivele proiectului au fost stabilite pe baza obiectivelor POIM 2014-2020 si ale Strategiei 2020 (Obiectiv tematic 06 – Conservarea si
protecþia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor), respectiv:
– reducerea cantitaþii de deseuri depozitate;
– promovarea utilizarii deseurilor pentru producþia de materii prime alternative, prin cresterea cantitaþii de deseuri reciclate/valorificate;
– crearea unor condiþii de viaþa decente prin stabilirea unor structuri eficiente de management al deseurilor si asigurarea unui mediu de
viaþa curat.
Proiectul propus spre finanþare din POIM 2014-2020 reprezinta Faza 2 a proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor în
judeþul Caras-Severin”, care îsi propune continuarea investiþiilor în sectorul de gestionare a deseurilor solide, începute în Faza 1, prin POS
Mediu 2007-2013, prin completarea/extinderea infrastructurii existente de gestionare a deseurilor, prin realizarea unor investiþii care sa
conduca la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor, astfel încât sa fie atinse standardele de conformitate cu
cerinþele UE referitoare la protecþia mediului, precum si þintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana,
respectiv:
– reducerea cantitaþii anuale de deseuri biodegradabile depozitate cu 65% faþa de cantitatea totala depozitata în anul 1995;
– reducerea considerabila a depozitarii deseurilor de ambalaje (88% recuperare, 70% reciclare);
– închiderea depozitelor de deseuri neconforme.
5/3/2017 30.11.2019 85% Regiunea 5 Vest Caras Severin public 017, 018, 021, 022 23,528,609 19,999,318 3,058,719 470,572 15,111,406 2,441,158 41,081,173 in implementare Nr. 1/25.07.2017 15,196,430 2,324,160
2 Fazarea proiectului “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata în judetul Caras Severin 105956 128/02.10.2017 AQUACARAS SA Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind calitatea
apei destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, la nivelul judeþului Caras-Severin. Scopul proiectului vizeaza reabilitarea,
modernizarea si extinderea surselor de apa bruta, rezervoarelor de apa potabila, reþelelor de apa si apa uzata, construcþia si extinderea
In ceea ce priveste sistemele de alimentare cu apa:
– reabilitare aduc?iuni transfer apa bruta: 10,5 km
– construire aduc?iuni apa bruta: 0,30 km (din 0,30 km)
– reabilitare pu?uri: 4,61
– reabilitare sta?ii de tratare apa potabila: 2,42
– pu?uri noi: 1,40
– noua sta?ie de clorinare: 3,14
– reabilitare rezervoare: 19,56
– reabilitare conducte transfer apa: 6,54 km
– conducte noi de transfer apa: 14,59 km
– reabilitare re?ele distribu?ie apa potabila: 63 km
– extindere re?ele distribu?ie apa potabila: 46,85 km
În ceea ce priveste sistemele de canalizare:
– reabilitare statii de epurare: 1,42
– statii noi de epurare: 3,16
– extindere retea de canalizare: 163,05 km
– reabilitare retea de canalizare: 30,57 km
– statii de pompare ape uzate :47 buc
staþiilor de tratare apa uzata.
02.10.2017 28.02.2022 85% Regiunea 4 Sud-Vest Caras Severin Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 308,369,059 262,113,700 40,087,978 6,167,381 64,372,255 20,593,027 393,334,341 79,634,788 12,179,438
3 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 105975 175/08.05.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/28.03.2016/2018 S.C. AQUACARAȘ S.A. Obiectivul general il reprezinta îmbunataþirea infrastructurii de mediu în ceea ce priveste apa si apa uzata în judeþul Caras-Severin,
România, în scopul îndeplinirii obligaþiilor privind acquis-ul de mediu.   Rezultate:                                                                                                                                                   1. Reabilitarea Staþiei de Tratare Ape Uzate din Resiþa
2. Reabilitarea Staþiei de Tratare Apa Potabila din Resiþa
3. Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in Resita
4. Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa in celelalte 7 orase ale judetului Caras-Severin
21.05.2015 ( ( CF semnat la data de 08.05.2018) 28.12.2019 85% Regiunea 5 Vest Caras Severin Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 022 3,931,887 3,342,104 550,464 39,319 0 747,058 0 4,678,945 in implementare 0 0
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Management și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici și Moceriș și ROSPA0149 Depresiunea Bozovici 117017 178/04.06.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2022 ROMDECA SRL Obiectiv general: Conservarea biodiversitaþii, constientizarea si educarea publicului privind importanþa conservarii diversitaþii biologice în ariile naturale protejate ROSCI 0375 Râul Nera între Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici. 12.09.2017 ( Cf semnat in 04.06.2018) 2/28/2021 85% Regiunea 5 Vest Caras severin public 017, 018, 021, 027 7,769,526 6,604,097 1,165,429 0 0 0 0 7,769,526 in implementare 2,299,212 348,734
TOTAL 343,599,081 292,059,219 44,862,590 6,677,272 0 80,230,719 23,034,185 446,863,985 97,130,430 14,852,332