Brașov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BRAŞOV
                             –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II 111081 85/21.07.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivul principal al proiectului „Constructia variantei de ocolire a municipiului Brasov” consta in constructia a 13,63 km de drum nou la
profil 2×2, precum si largirea a 4.924 km de la profil 2×2 la profil 4×4.
01.01.2014 (contract semnat in 21.07.2017) 30.04.2019 75% Regiunea 7 Centru Brasov public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085 76,014,022.11 64,611,918.79 0.00 11,402,103.32 16,901,062.59 0.00 92,915,084.70 in implementare AA1 48,688,611.05 16,229,537.02
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Autostrada Bucuresti – Brasov, tronson Comarnic – Brasov, Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura 123691 35/21.05.2019 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Principalul obiectiv al proiectului „Autostrada Bucuresti – Brasov, tronson Comarnic – Brasov, Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura” îl reprezintă realizarea unei legături rapide și în siguranță între DN73 (Rasnov) si DN73 (Brasov) ocolind astfel Orasul Rasnov si Comuna Cristian, prin transonul de Autostrada Rasnov – Cristian, parte a sectuini Predeal – Cristian.
1 construirea a 6,3 km de autostrada ;
2 3,56 km drum de legatura;
3 2 Pasaje peste autostrada, 1 Pod pe drum de legatura; 3 Pasaje peste autostrada.
4 reducerea timpului de călătorie între Râșnov și Cristian de la 11 minute la 4 minute;
5 reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 15%;
6 reducerea numărului de accidente, urmare a evitării traversării zonelor urbane;
7 îmbunătățirea condițiilor de mediu, urmare a reducerii cantitățiilor de emisii poluante, zgomot și a poluări locale a aerului.
1.1.2014 31.12.2023 85% Centru Brasov public 29 155,987,533.37 132,589,403.37 0.00 23,398,130.00 46,247,644.22 0.00 202,235,177.59 in implementare 204,794,247.33 68,264,749.09
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov 107617 39/11.04.2017 COMPANIA APĂ BRAȘOV S.A. Proiectul (faza 2) are ca obiectiv strategic cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de
asigurare a alimentarii cu apa potabila a populaþiei.
4/11/2017 12/31/2020 85% Regiunea 7 Centru Brasov Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 86,247,043.00 73,309,986.43 11,212,115.57 1,724,941.00 19,096,406.97 9,668,262.83 115,011,712.80 in implementare 1,681,758.59 257,210.14
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020 106938 67/29.05.2017 Compania de Apa   BRASOV SA Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in dezvoltarea documentaþiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata in perioada 2014-2020, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului de specialitate necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicatiei de Finantare si de implementare a proiectului de investitii conform Contractului de Finantare.
1. Pregatirea Aplicatiei de Finantare, inclusiv a documentelor suport:
• Studiul de Fezabilitate in conformitate cu HG 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv verificarea si introducerea in Studiul de Fezabilitate a informatiilor cuprinse in studiile de fezabilitate existente la OR pentru lucrari ce se vor realiza in perioada de programare 2014-2020 si care vor face parte din aplicatia de finantare pregatita de Consultantul Asistenta Tehnica, precum si actualizarea Studiului de Fezabilitate cu eventualele modificari sau lucrari noi care se pot incadra in conditiile de eligibilitate pentru finantare din POIM 2014-2020;
• Devizul General;
• Studii de teren, alte studii si expertize de specialitate solicitate/necesare la faza de studiu de fezabilitate;
• Analiza Cost Beneficiu;
• Documentatii aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (inclusiv documentatiile necesare pentru obtinerea, dupa caz, a avizului Natura 2000 ori a Declaratiilor Natura 2000);
• Analiza Institutionala;
• Documentatii tehnice pentru obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare La faza de SF, intocmite conform cerintelor emitentilor.

2. Asigurarea sprijinului necesar (prin experti, documente suport, prezentari si sustinere) pe parcursul evaluarii fezabilitatii (tehnica, economica, financiara, de mediu, evaluarea riscurilor determinate de schimbarile climatice, a masurilor privind adaptarea la schimbarile climatice si diminuarea efectelor acestora si rezilienta in fata dezastrelor, etc) proiectului de investitii propus pentru finantare, pana la momentul aprobarii.

3. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de furnizare (CAT va identifica necesitatea introducerii unor contracte de furnizare strict necesare pentru atingerea scopului proiectului, din lista orientativa a echipamentelor, utilajelor si dotarilor propuse a se achizitiona in cadrul proiectului), lucrari si servicii rezultate din planul de achizitii, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv sprijin acordat Beneficiarului pe parcursul procesului de atribuire a contractelor prin desemnarea ca experti cooptati pe langa comisiile de evaluare a expertilor de specialitate in diferite domenii (tehnic, financiar, juridic, mediu, calitate, SSM, etc);

4. Elaborarea urmatoarelor documentatii pentru contractele de tip FIDIC Rosu:
­ proiecte tehnice verificate de verificatori atestati, detalii de executie si conformarea cu prevederile art.22 si 22^1 din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv revizuirea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie (si reverificarea de catre verificatori atestati) conform cerintelor si conditionalitatilor impuse de organismele de avizare si autorizare;
­ documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare intocmite conform cerintelor emitentilor (inclusiv a documentatiilor tehnice pentru situatiile in care se impune reautorizarea unor lucrari) si pentru Autorizatia de Construire, in conformitate cu Legea 50/1991, astfel incat obtinerea acestora sa nu conduca la intarzieri in implementare.

5. Organizarea a 3 (trei) workshop-uri pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate.

29.05.2017 31.12.2019 85% Regiunea 7 Centru Brasov Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 20,305,084.00 17,259,321.40 2,842,711.76 203,050.84 4,061,016.80 0.00 24,366,100.80 in implementare 1,226,550.00 202,020.00
TOTAL 338,553,682 287,770,630 14,054,827 36,728,225 0 86,306,131 9,668,263 434,528,076 256,391,167 84,953,516