Brăila 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BRĂILA
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila 103731 25/09.02.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Consiliul Județean Brăila • Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Braila, vizand, in principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu                                                              • Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Braila  prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet. 9/2/2017 1/31/2019 85% Regiunea 2 Sud-Est Braila public 017, 018, 021, 022 30,233,615 25,698,573 3,930,370 604,672 489,798 3,457,632 34,181,045 in implementare 19,226,672 2,940,550
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020 102415 27/13.02.2017 COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentaþiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.
Obiectivele specifice ale acestui Proiect sunt:
­ Asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare adecvate, la tarife accesibile pentru populatie
­ Asigurarea calitatii apei potabile in toate aglomerarile urbane
­ Imbunatatirea calitatii apei raurilor in care sunt deversate apele uzate provenite din aglomerarile umane
­ Imbunatatirea gestionarii namolului provenit din statiile de epurare a apelor uzate
­ Crearea unor structuri eficiente de management a serviciilor de apa-apa uzata in cadrul Operatorului regional de apa, Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.
13.02.2017 28.02.2020 85% Regiunea 2 Sud-Est Braila Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 8,028,912 6,824,575 1,124,048 80,289 1,605,782 0 9,634,694 in implementare Nr. 1/25.07.2017 3,753,516 618,226
TOTAL 38,262,527 32,523,148 5,054,418 684,961 0 2,095,580 3,457,632 43,815,739 0 0 22,980,188 3,558,776