Bistrița-Năsăud

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  INFRASTRUCTURA MARE
JUDETUL BISTRITA NASAUD
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare / finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud 104855 35/31.03.2017 SC Aquabis SA În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări pentru stații de tratare a apei noi, conducte de aducțiune principale, extinderea sistemului de distribuție a apei, stații de pompare noi, extinderea si reabilitarea rețelei de canalizare, stații de epurare noi si reabilitate, cu tratare avansata (pentru o populație echivalenta de 131.000 le, 21.000 le, 20.000 le si 12.000 le) si o alta stație cu tratare secundara, pentru 7.000 le. Beneficiari ai proiectului sunt aprox 134.101 locuitori.Prin finanțarea actuală se vor realiza:

– o stație noua de tratare a apei la Beclean
– o zona de captare reabilitata, cu o mica stație de tratare a apei
– extindere a rețelei de distribuție a apei pe o lungime de aprox 60 km
– reabilitare rețele de distribuție a apei pe o lungime de aprox 32 km
– extindere aducțiuni pe o lungime de aprox 52 km
– reabilitare aducțiuni pe o lungime de aprox 28 km
– 5 stații de pompare a apei potabile
– 9 rezervoare de înmagazinare a apei noi si 5 rezervoare reabilitate

31.03.2017 (data semnare CF) 28.02.2021 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bistrita Nasaud Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 41,951,514 35,658,787 5,453,697 839,030 8,690,882 4,378,155 55,020,550 in implementare 3,859,832 590,327
2 SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A
DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL
BISTRITA- NASAUD IN PERIOADA 2014-2020
109456 61/24.05.2017 SC AQUABIS SA Obiective specifice:Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu etc);Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilitătii proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.)Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și achiziții echipamente rezultate din planul de achiziții care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate;Organizarea a cel putin două seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentatiilor de atribuire. 24.05.2017 (data semnare CF) 31.05.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bistrita Nasaud Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 5,964,165 5,069,540 834,983 59,642 1,133,191 0 7,097,356 in implementare 1,914,385 315,310
3 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Aplicație de Smart Metering consumuri utilități 117803 173/03.05.2018 Necompetitiv cu depunere continuă, COMELF S.A. Obiectivul general al proiectului:cresterea competitivitatii COMELF SA prin modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie existente,
prin reorganizare, reamplasare de echipamente si achizitia de noi echipamente si tehnologii moderne care sa permita adaptarea
productiei la cerintele pietei si crearea de noi locuri de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Cresterea cifrei de afaceri cu 64,10%, dupa primii 5 ani de la implementarea proiectului raportata la anul 2010
• Crearea a 196 noi locuri de munca la finalizarea proiectului
• Cresterea exportului cu 74% dupa cinci ani de la implementare
01.10.2016 ( CF semnat la data de 03,05,2018) 30.09.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bistrita Nasaud 011,012,015,019 900,999 765,849 135,150 0 0 171,190 0 1,072,188 in implementare 240,342 42,413
TOTAL 48,816,677 41,494,176 6,423,830 898,672 0 9,995,263 4,378,155 63,190,095 6,014,560 948,051