Bihor 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BIHOR
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor- Faza II 111438 81/20.07.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Constructia unui pasaj nou in lungime totala de 33,00 m cu o latime de 15,73 m, bretele de acces si benzi de acceleraredecelerare
in lungime de 2.463 m si rampe in lungime de 450 m.
Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie: ca urmare
construirii pasajului suprateran viteza medie in km/h va creste de la 45 km/h la 65 km/h iar timpul de parcurs se va reduce de la
20,8 min pentru autoturisme la 10,4 minute, cu o economie de timp de 10,4 min.
14.05.2015 (CF semnat in 20.07.2017) 24.15.2019 75% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085 15,289,256 12,995,868 0 2,293,388 2,984,141 0 18,273,398 in implementare AA1 9,959,640 3,319,880
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Construcția Variantei de Ocolire a orașului Săcuieni (FAZA II) 115371 123/21.09.2017 CNAIR Constructia a 7,62 km la profil de drum national , construirea unui pod/pasaj de-a lungul variantei ocolitoare a orasului Sacuieni , 14 podete noi si a unui numar de 4 intersectii giratorii (cu drumuri nationale si judetene).
Reducerea timpului de calatorie pe varianta Sacuieni cu 0,076h (4,57 min.) prin cresterea vitezei de deplasare de la 50km/h la 100km/h (o economie de timp de 50%).
Fluidizarea traficului prin scoaterea traficului de transit de pe DN19 si DN19B in afara orasului. Aceasta deviere se impune datorita numarului crescut de vehicule grele ce strabat localitatea folosind DN19 si care produc un nivel ridicat de noxe si zgomot, precum si vibratii ce afecteaza cladirile existente.
01.01.2014(CF semnat in 20.09.2017) 31.12.2020 75% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085 44,144,287 33,108,215 11,036,072 9,496,061 0 53,640,348 in implementare 23,580 7,860
3 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Varianta de ocolire Ștei” 117897 28/14.02.2019 CNAIR Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă prin construirea variantei de ocolire  Ștei.
Obiectivul principal al proiectului este de a crea un traseu modern de comunicare, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei Stei – Beius, respectiv construirea unei variante de  ocolire cu o lungime de 27,23 km, cu 13 poduri, 5 pasaje, 2 viaducte, 2 parcari si 37 podete (24 de podețe aflate pe varianta de ocolire si 13 podete aflate pe bretelele nodurilor de pe varianta de ocolire).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Creșterea accesibilității relative cu 7%, în primul an de operare (2021);
• construirea a 27,23 km de drum nou.
Principalele obiective socio-economice ale proiectelor sunt:
– îmbunătățirea eficienței traficului prin reducerea timpului de călătorie;
– îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea costurilor de operare și de întreținere (atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii de infrastructură);
– îmbunătățirea siguranței traficului;
– reducerea impactului asupra mediului;
– accesibilitate îmbunătățita

9/26/2009 6/30/2021 85% Nord-Vest Bihor public 31 295,058,413 250,799,651 44,258,762 54,970,346 350,028,759 2,457,518 433,680
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Bihor 106554 10/16.12.2016 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Bihor Proiectul propus urmareste sa rezolve problemele semnificative de mediu si operaționale legate de generarea si gestionarea deseurilor si de a dezvolta si a sistemului integrat de gestionare a deseurilor în județul care vor îmbunătăți condițiile de viaþa ale cetățenilor sai si sa sprijine România în atingerea obiectivelor de gestionare a deseurilor impuse de aderarea tratat. Sistemul ca atare, va fi în deplina conformitate cu principiile naționale de mediu si legislația UE si si vor aborda toate elementele de gestionare a deseurilor si anume de prevenire a deseurilor si de colectare a deseurilor de eliminare a reziduurilor. Sistemul propus este adaptat la nevoile județului si a fost identificat ca fiind cea mai cost-eficiente si la preturi accesibile pentru cetaþenii din județ, obiectivul principal fiind în linie cu obiectivul specific al OS 3.1. prin reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor în rândul locuitorilor județului Bihor. 16.12.2016 (data semnare CF) 30.09.2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor public 017, 018, 021, 022 79,407,300 67,496,205 10,322,949 1,588,146 19,818,591 5,357,111 104,583,002 in implementare Nr. 1/16.11.2017 60,235,038 9,212,418
5 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor 113310 8/1/2017 Compania de Apa  ORADEA SA Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata in judetul Bihor, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si
evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene si in contextul Axei Prioritare 1 „ Extinderea si modernizarea
sistemelor de apa si apa uzata”:
• asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la tarife accesibile;
• asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;
• imbunatatirea puritatii cursurilor de apa;
• imbunatatirea managementului namolului provenit de la tratarea apei si epurarea apei uzate;
• crearea de structuri inovatoare si eficiente pentru managementul apei.
8/1/2017 12/31/2019 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 74,313,373 63,166,367 9,660,739 1,486,267 16,472,345 8,468,595 99,254,313 in implementare 33,625,233 5,142,683
6 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020 108929 192/27.07.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) Compania de apa Oradea SA Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020 15.05.2018(CF semnat in 27.07.2018) 15.01.2023 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 022 18,700,000 15,895,000 2,618,000 187,000 0 3,553,000 0 22,253,000 in implementare 0 0
7 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcuieni și aria naturală protejată 2.184 Lacul Cicoș 119,008 189/10.07.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2029 FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE ECOLOGISTĂ ECOTOP Elaborarea Planului de management integrat viabil, creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni împreună cu aria naturală protejată 1.284 Lacul Cicoş.
Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar pe suprafaţa sitului ROSCI0220 Săcueni împreună cu aria naturală protejată 1.284 Lacul Cicoş.
08.02.2017 (CF semnat in 10.07.2018) 6/30/2020 85% Regiunea 5 Vest Bihor public 017, 018, 021, 034 3,688,188 3,134,960 553,228 0 0 0 0 3,688,188 in implementare 968,802 123,351
8 Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate
Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II 108460 38/11.04.2017 Cu depunere continua, pe baza de liste proiecte preidentificate/09.06.2016/31.12.2017 Primaria mun. Oradea Obiectivul general al proiectului constă in creșterea eficientei energetice prin dezvoltarea sistemului centralizat de transport si distribuție a energiei termice in municipiul Oradea, inclusiv reducerea pierderilor de la nivelul rețelelor.
Scopul acestuia este dea contribui la creșterea competitivității si eficientei întregului sistem centralizat de încălzire urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului se refea la:
– Reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem;
– Îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice și reducerea costurilor globale de mentenanță și reparații;
– Îmbunătățirea siguranței și calității căldurii și apei calde furnizate consumatorilor casnici și non-casnici;
– Reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, Pulberi) care urmare a reducerii cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect al reducerii de pierderi de ET, astfel că acest obiectiv se plasează în plan secundar față de celelalte mai sus menționate).

Indicatori fizici:
– creșterea lungimii rețelelor termice primare (de transport) reabilitate cu 40,568 km de conducta, reprezentând o creștere cu 66,2% a rețelelor termice primare reabilitate în anul 2018 față de anul 2015. Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră evitate a fi emise în atmosferă anual, ca urmare a implementării proiectului, este de 22,558 t CO2/an (2018 față de 2015).

11.04.2017 31.12.2018 85% Regiunea 6 Nord-Vest Bihor public 013 100,008,357 85,007,103 13,001,086 2,000,167 18,826,653 0 118,835,009 in implementare 82,952,123 12,686,795
TOTAL 630,609,175 531,603,370 36,156,002 62,849,803 0 126,121,136 13,825,706 770,556,017 190,221,933 30,926,666