Arad 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL ARAD
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă si Apă uzată în jud Arad 106974 23/08.02.2017 Compania de Apa   ARAD S.A. Obiectivul general al Proiectului are ca scop imbunatatirea calitatii apei si accesul la infrastructura de apa si canalizare prin furnizarea
unor servicii de alimentare cu apa si canalizare in conformitate cu practicile si politicile UE in domeniu, in majoritatea zonelor urbane prin:
asigurarea serviciilor corespunzatoare de alimentare cu apa si colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calitatii
corespunzatoare a apei potabile; imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; imbunatatirea managementului namolurilor provenite de la
tratarea apei si de epurare a apei uzate.
8/2/2017 28 /02/2019 85% Regiunea 5 Vest Arad Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 133,567,269 113,532,179 17,363,745 2,671,345 29,197,472 14,873,797 177,638,538 in implementare 0 0
2 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 106397 140/16.11.2017 SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA Obiectivul general al Proiectului de Asistenta tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii
proiectului de investitii europene destinate perioadei de finantare 2014 – 2020.
04.09.2017( CF semnat in 16.11.2017) 04.03.2019 85% Regiunea 5 Vest Arad Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 7,282,084 6,189,771 1,019,492 72,821 1,383,596 0 8,665,680 in implementare 618,977 101,949
3 AP 6,  Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE ÎN CADRUL YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMANIA 106581 172/13.04.2018 YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L. 01.02.2017 (CF semnat in 13.04.2018) 01.03.2019 85% Regiunea 5 Vest Arad 011,012,015,018 885,100 752,335 132,765 0 0 168,169 0 1,053,269 contract finalizat 691,155 121,969 AP 4 316,820,006.86
4 Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la Hammerer Aluminium Industries Sântana S.R.L. 118591 176/17.05.2018 Hammerer Aluminium Industries Sântana S.R.L. Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumurilor de utilitati si a productiei realizate la consumatorul industrial Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L.                                                                                                                                         Rezultatul principal vizat de Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L. ca urmare a implementarii proiectului de monitorizare si
corelat cu obiectivul general al proiectului, este reducerea consumurilor de energie prin masuri de eficienta energetica cu 6,23% incepand cu anul 1 dupa implementarea proiectului.
31.01.2017( CF semnat in data de 17.05.2018) 28,02,2019 85% Regiunea 5 Vest Arad 011,012,015,020 946,656 773,322 136,469 36,866 0 179,865 0 1,126,520 contract finalizat 744,134 131,318
5 Implementare sistem de contorizare avansată cu monitorizare on-line pentru reducerea consumurilor energetice la TAKATA ROMANIA SRL 120195 224/19.11.2018 Necompetitiv cu depunere continuă TAKATA Romania SRL Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: Reducerea consumurilor de energie în cadrul S.C. TAKATA România S.R.L. prin implementarea  unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice. 04.12.2017(CF semnat in 19.11.2018) 31.12.2019 85% Regiunea 5 Vest Arad 011,012,015,024 972,500 786,250 138,750 47,500 0 184,775 0 1,157,275 in implementare 0 0
TOTAL 143,653,609 122,033,857 18,791,220 2,828,531 0 31,113,877 14,873,797 189,641,282 2,054,266 355,235