Alba 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL ALBA
                                          –
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba 106374 28/14.02.2017 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018 Consiliul Județean Alba Obiectivul general al proiectului vizează continuarea lucrărilor începute in perioada de programare 2007-2016 in vederea completării infrastructurii si echipamentelor existente cu investiții care vor conduce la realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor (SMID ) in județul Alba, prin care se vor atinge standardele minime de conformitate cu cerințele legislației UE in sectorul de mediu, precum si îndeplinirea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de aderare. 2/14/2017 31.08.2019 85% Regiunea 7 Centru Alba public 017, 018, 021, 022 68,927,126 58,588,057 8,960,526 1,378,543 24,564,898 6,197,807 99,689,831 in implementare 50,324,576 7,696,700
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ALBA, în perioada 2014 – 2020 106678 36/04.04.2017 SC APA-CTTA SA Proiectul continua masurile de conformare a infrastructurilor de apa-apa uzata realizate prin POS Mediu 2007-2013 si contribuie la imbunatatirea accesului la infrastructura de apa – apa uzata in zonele urbane si rurale pana in 2018 si dezvoltarea unor structuri regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata la nivel regional, in concordanta cu 1. Elaborarea Analizei Cost – Beneficiu, conform ghidului agreat cu CE.
2. Realizare Plan de coordonare cu alte reþele/construcþii din amplasamentul lucrarilor, inclusiv revizii.
3. Elaborarea Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.
4. Acordarea de sprijin Autoritatii Contractante in procesul de evaluare a proiectului, pana la aprobarea finala.
5. Elaborarea Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de lucrari, furnizare si servicii, inclusiv verificarea documentatiilor aferente contractelor de executie lucrari (FIDIC Rosu,) de catre verificatori atestati si acordare de suport Autoritatii Contractante, pe perioada de desfasurare a licitatiilor, constand din:
– Elaborare 8 documentatii de atribuire contracte executie lucrari (FIDIC Rosu);
– Elaborare 3 documentatii de atribuire contracte proiectare+executie lucrari (FIDIC Galben);
– Elaborare 1 documentatie de atribuire contract de furnizare (echipamente);
– Elaborare 3 documentatii de atribuire contracte de servicii (Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate, Supervizarea executiei, Auditul Proiectului);
– Verificarea DTAC si PT (pentru contractele de executie lucrari) de catre verificatori de specialitate atestati – 8 seturi DTAC si PT.
6. Elaborarea altor documentatii necesare obtinerii autorizatiilor de construire pentru lucrari.
7. Organizarea de seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire
documentul de pozitie al Romaniei, Tratatul de Aderare, cap. 22. Contributia concreta a proiectului consta in elaborarea documentatiilor necesare accesarii fondurilor europene in perioada 2014-2020, pentru dezvoltarea serviciilor de apa-canalizare la nivel regional si asigurarea unui management al proiectului eficient
04.04.2017 (data semnare CF) 15.06.2020 85% Regiunea 7 Centru Alba Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 6,109,300 5,192,905 855,302 61,093 1,221,860 0 7,331,160 in implementare 4,153,100 684,040
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020 110847 116/31.08,2017 APA-CTTA S.A. Obiectiv general:
– Imbunatatirea serviciilor de apa–canalizare din judetul Alba;
– Cresterea accesului populatiei la serviciile de apa si canalizare;
– Indeplinirea standardelor UE privind epurarea corespunzatoare a apelor uzate urbane,
31/08/2017 31/12/2023 85% Regiunea 7 Centru Alba Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 464,117,393 394,499,784 60,335,261 9,282,348 96,777,325 54,739,391 615,634,109 in implementare 18,234,177 341,698
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 101985 48/03.05.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Asociatia Ecologica de Turism Montan Absolut Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in cadrul unui proces participativ ce vizeaza elaborarea planului de management si informarea/constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000. 5/3/2017 10/31/2019 85% Regiunea 7 Centru Alba ONG 085, 086, 083, 089 4,052,495 3,444,621 607,874 0 0 0 0 4,052,495 in implementare 2,779,640 482,128
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din judetul Alba 102369 129/02.10.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 ASOCIATIA “BIOUNIVERS” VALISOARA Contributia proiectului la realizarea obiectivului specific al Programului:
Prin elaborarea a 3 planuri de management, diseminarea informatiilor cu privire la rezultatele si activitatile implementate, prin cresterea
capacitatii institutionale a entitatilor implicate în proiect, prin educatie ecologica, informarea si constientizarea comunitaþilor locale si prin
realizarea strategiei de vizitare pentru una dintre ariile protejate, consideram ca proiectul contribuie într-un mod considerabil la realizarea
obiectivului opecific POIM, AP4.1, „Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si
refacerea ecosistemelor degradate”.
10/2/2017 30.04.2020 85% Regiunea 7 Centru Alba privat 085, 086, 083, 089 3,172,246 2,696,409 475,837 0 0 0 0 3,172,246 in implementare 2,151,339 349,412
TOTAL 546,378,560 464,421,776 71,234,800 10,721,984 0 122,564,083 60,937,198 729,879,840 77,642,832 9,553,978