Vrancea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL VRANCEA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR Regiunea Sud – Est 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 103065 “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judetul Vrancea” ORASUL MARASESTI/SC CERTIO CONCEPT SRL/SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MARASESTI/AGENTIA PTR.DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST Implementarea unor masuri si interventii in domeniul educatiei (pentru un numar de minim 130 copii (din care minim 27% romi si 35% femei) si 50 parintii ai acestora (din care minim 27% romi si 35% femei) prin actiuni precum:
– oferirea de servicii de informare si consiliere pentru copii si parinti din comunitatea marginalizata identificata in vederea prevenirii
riscului de abandon scolar precum si pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie
– activitati de tip „scoala dupa scoala” pentru copii din invatamantul primar si secundar (minim 130 copii)
– activitati de tip recreational prin dotari sportive si organizare tabere tematice
– furnizarea de servicii de acompaniere pentru copii din invatamantul primar si secundar (asigurarea de haine, incaltaminte, rechizite) si stimulente financiare pentru aproximativ 130 copii ce obtin o imbunatatire a rezultatelor scolare precum si 15 pachete motivante pentru cadrele didactice ce se implica in prevenirea abandonului scolar
Implementarea unor masuri si interventii in domeniul ocuparii fortei de munca pentru un numar de 375 persoane (din care minim 27% romi si 35% femei) prin actiuni precum:
– activitati de plasare in programe de ucenicie la locul de munca a unui numar de 10 tineri din comunitatea marginalizata identificata
– activitati de sprijin in gasirea unui loc de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala, servicii de plasare pe piata muncii, activitati de formare profesionala (pentru 365 persoane)
– acordarea de sprijin persoanelor interesate din grupul tinta (50 persoane) in vederea deschiderii unei afaceri proprii (consiliere, consultanta, formare antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, suport in infiintarea afacerii)
– organizarea unor concursuri de planuri de afaceri in urma carora se vor acorda 15 de premii de 25000 euro pentru fiecare plan de afaceri castigator (micro-granturi)
– acordarea de subventii de angajare pentru un numar de 50 persoane din grupul tinta
Implementarea unor masuri si interventii in domeniul dezvoltarii si furnizarii de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din grupul tinta (600 persoane din care minim 27% romi si 35% femei) prin actiuni precum:
– infiintarea unui centru comunitar integrat pentru persoanele din comunitatea marginalizata in cadrul caruia sa se ofere servicii de
informare si promovare a utilizarii fortei de munca la nivelul comunitatii, informatii privind locurile de munca disponibile la nivelul comunitatii dar si la nivel de judet si zone apropiate acestuia, asistenta in directionarea persoanelor din grupul tinta catre
autoritatile/organizatiile responsabile cu rezolvarea anumitor aspecte precum: inscriere copil la gradinita/scoala/liceu, depunere
dosar somaj, obtinere documente de stare civila, inscriere la cursuri formare profesionala, inscriere la medic familie etc.
– organizarea de work-shop-uri pe teme socio-medicale precum igiena personala, masuri de preventie a bolilor, cu accent pe bolile cronice, prevenirea sarcinilor la minore, prevenirea decesului la minori, acordarea primului ajutor, protectia mediului si rezistenta la dezastre neturale.
– acordarea de pachete de investigatii medicale pentru toti cei 600 membrii ai grupului tinta
Imbunatatirea conditiilor de locuit si a sigurantei locative prin realizarea unor activitati de igienizare (pentru un numar de 370 gospodarii din care 27% gospodarii rome) precum si prin imbunatatirea unui drum de acces ce va fi folosit de toate persoanele din
grupul tinta (600 persoane) cat si de celelalte persoane din comunitatea marginalizata si oferirea de servicii juridice in vederea reglementarii actelor de proprietate (pentru un numar de 30 gospodarii).
Combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare si constientizare la nivelul
comunitatii cu accent pe implicarea activa a membrilor acesteia in scopul promovarii nediscriminarii si egalitatatii de sanse.
8/31/2017 8/30/2020 85.00% Sud-Est Vrancea Oras Marasesti unitate administrativ teritoriala nivel local/microîntreprindere/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza
în domeniul dezvoltarii regionale (ADR)
110 16,162,222 2,629,470 423,107 0 0 19,214,799 in implementare  Act aditional nr.1/8879/6.10.2017                             Act Aditional nr. 2/21.11.2017                    Act Aditional nr.3/25.01.2018              Act aditional nr.4/4554/05.04.2019 3,843,638 231,773
OIR Regiunea Sud – Est 2 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 102121 “Masuri integrate pentru reducerea numarului de persoane marginalizate” Comuna Slobozia Bradului/SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI/SC THP ELEMENTAL INVESTMENTS SRL OS1 – Prevenirea parasirii timpurii a scolii prin programe integrate de tip consiliere parinte-elev-scoala, remediale si a doua sansa pentru 484 copii si parinti apartinand comunitatii marginalizate
OS2 – Participarea a 85 tineri din comunitatea marginalizata la programe de ucenicie;
OS3 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 910 membri ai grupului tinta
OS4 – Participarea a 800 membri ai grupului tinta la programe de formare profesionala continua;
OS5 – Crearea a 265 locuri de munca si subventionarea angajatorilor;
OS6 – 25 viitori antreprenori din comunitatea marginalizata asistati si subventionati pentru deschiderea unei afaceri;
OS7 – Sprijinirea a 3 servicii de natura socio-medicala in cadrul comunitatii marginalizate;
OS8 – Imbunatatirea conditiilor de locuire prin reabilitarea a 38 de locuinte si montarea a 60 de panouri fotovoltaice;
OS9 – 910 membri ai comunitatii marginalizate sprijiniti pentru reglementarea documentelor personale;
OS10 – Derularea a 18 Workshop-uri si campanii de informare asupra problematicii cu care se confrunta comunitatea marginalizata si a 6 seminarii pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale.
9/12/2017 9/11/2020 85.00% Sud-Est Vrancea Slobozia Bradului unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/întreprindere mica 110 19,773,156 3,176,550 357,826 0 0 23,307,531 in implementare Act Aditional nr.1/9479/02.11.2018      Act aditional nr.2/12253/13.11.2018 2,631,529 89,129
OIR Regiunea Sud – Est 3 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 114899 Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din Marasesti ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE “SF.CIPRIAN”/UAT ORASUL MARASESTI/MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL/ASOCIATIA PROFESIONALA A FORMARII IN ADMINISTRATIA PUBLICA “CINAQ”/SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MARASESTI 1. OS 1: Cresterea gradului de participare la educatie si de reducere a abandonului scolar în rândurile a cel putin 120 de elevi din comunitatile marginalizate, prin implementarea unui set de masuri de informare, consiliere, sprijin financiare si activitati creative,
motivationale, recreative, ocupationale pe toata durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 1) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL EDUCATIEI.
Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R1 si R2.
Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 – Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers).
2. OS 2: Cresterea si diversificarea sanselor pe piata muncii în rândurile a 280 persoane si angajarea a 84 de persoane din 4 comunitati marginalizate, prin masuri specifice de consiliere profesionala, mediere si plasare pe piata muncii, instruire si
încurajarea a initiativelor antreprenoriale, pe toata durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 2) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL OCUPARII FOR?EI DE MUNCA
Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R3, R4, R5, R6 si R7.
Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 – Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers); INDICATORULUI 4S37 –
Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant (238 pers.); INDICATORULUI 4S38 – Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii
de participant (84 pers.)
3. OS 3: Cresterea calitatii vietii în rândurile a cel putin 120 de persoane din comunitatile marginalizate prin participarea la servicii sociale si medicale, pe durata proiectului.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 3) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL SERVICILOR SOCIALE ?I MEDICALE
Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R8 si R9.
Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 – Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers); INDICATORULUI 4S44 –
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin (4 serv. dezvoltate/ implementate); INDICATORULUI 4S39 – Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala (4 serv.).
4. OS 4: Îmbunatatirea conditiilor de locuit de la nivelul a 80 de gospodarii prin masuri specifice de igienizare, reparatii, dotare si monitorizare a starii gospodariei în urma interventiilor, pe durata 16 luni de proiect.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 4) INTERVEN?II ÎN DOMENIUL ÎMBUNATA?IRII CONDI?IILOR DE LOCUIT
Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R10.
Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S43 – Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (minim 2 masuri) vizate prin proiect (560 pers).
5. OS 5: Promovarea spiritului de comunitate si de apartenenta, prin masuri de inovare sociala, în rândul a min. 560 de persoane din cele 4 zone marginalizate din Marasesti, pentru a-si depasi conditia de saracie si excluziune sociala.
*Obiectivul corespunde pachetului de lucru (PL 5) CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SI INOVARE SOCIALA
Va fi masurat prin rezultatele de proiect: R11 si R12.
Contribuie la îndeplinirea INDICATORULUI 4S45 – Comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin (4 comunitati).
2/16/2018 2/15/2021 85.00% Sud-Est Vrancea Oras Marasesti organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/întreprindere mijlocie/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 8,171,775 1,394,176 140,934 0 0 9,706,886 in implementare Act aditional nr.1/18.05.2018                 Act aditional nr.2/7630/03.08.2018       Act aditional nr.3/8541/29.08.2018         Act aditional nr.4/1191/29.01.2019 1,832,573 101,602
OIR Regiunea Sud – Est 4 AP5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123528 Uniti pentru comunitate-parteneriat eficient pentru dezvoltarea integrate a Municipiului Focsani ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii si sustinerea activitatii GALUnirea Focsani, în vederea pregătirii pentru procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală DLRC și îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013, pana la 31 decembrie 2023.OS1 este cresterea capacitatii GAL Unirea Focsani e a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Focsani, pana la 31 decembrie 2023. Ca urmare, este vizata dezvoltarea la nivelul GAL, de competente specifice in designul si administrarea de scheme de granturi, planificarea si implementarea de proiecte. Astfel, se propune dezvoltarea resursei umane relevante pentru GAL, prin consolidarea capacității actorilor locali interesati de a dezvolta și implementa operațiuni relevante, care contribuie la SDL, in paralel cu promovarea capacităților lor de management al proiectelor (furnizare de cursuri pentru actori locali potentiali beneficiari de finantare in cadrul implementarii SDL: dezvoltare comunitara/facilitare, management de proiect, management financiar; Cursuri de formare pentru membrii consiliul de administratie al GAL: management de proiect, dezvoltare comunitara; Cursuri de formare beneficiari finantare: achizitii publice, introducere in Mysmis).OS2 este dezvoltarea si organizarea a 2 apelurilor de selectie de proiecte (selectia fiselor de proiect), pana in luna august 2019:
– conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
– asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu SDL, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
– pregătirea și publicarea a cererilor de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
– primirea și evaluarea cererilor de contribuții;
– selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
– monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
10/5/2018 10/4/2023 95.00% Sud-Est Vrancea Municipiul Focsani organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 1,322,872 69,625 0 0 1,140 1,393,637 in implementare Act aditional nr.1/12670/16.11.2018     Act aditional nr.2/13167/27.11.2018 223,869 4,454
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105800 Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea L: ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS/ P1: UAT Ciorăști Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 710 persoane din comunitatile rurale din judetul Vrancea: Ciorasti, Balesti, Vartescoiu, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial. 5/29/2018 5/28/2021 85.00 Sud-Est Vrancea Balesti/ Ciorasti/ Vârtescoiu L: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale (ADR)/ P1: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 4,189,939 692,394 47,007 0 0 4,929,340 in implementare 729,354 47,382
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 106336 Formarea profesionala a managerilor scolari, personalului didactic si personalului de sprijin din scoli defavorizate L: CASA CORPULUI DIDACTIC “SIMION MEHEDINTI” VRANCEA Reducerea parasirii timpurii a scolii pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile in accord cu Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ET 2020) prin includerea a unor programe educationale care sa asigure accesul echilibrat la educatie si imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala a personaluluieducational din scoli defavorizate in care sunt inmatriculati copii cu un grad ridicat de risc educational. 4/11/2018 10/10/2020 85.00 Sud-Est  Vrancea Focsani L: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 1,579,728 0 278,776 0 0 1,858,504 in implementare 517,043 0
OI POCU MEN 7 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106415 Educatie incluziva pentru scoli defavorizate L: CASA CORPULUI DIDACTIC “SIMION MEHEDINTI” VRANCEA Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin adoptarea unor planuri de actiune si programe educationale integrate de furnizare a competentelor si abilitatilor de baza, pentru componenta de ADS si de tip ADS utila pentru 76 persoane si pentru componenta preventiva destinata pentru 515 prescolari si elevi din cursul primar si gimnazial, intr-o alternativa deschisa si incluziva de educatie, cu implicarea a 115 cadre didactice perfectionate profesional in proiect. 8/5/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Est Vrancea Focsani L:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 4,311,681 0 760,885 0 0 5,072,566 in implementare nr.1/07.12.2018 405,889 0
OI POCU MEN 8 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106867 „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educație” L: ASOCIAŢIA PRO SOCIETATE “SF.CIPRIAN”/ P1: CJRAE Vrancea/ P2: Liceul Tehnologic “E. Grigorescu” Mărășești/ P3: Orașul Mărășești Crearea unui set de mecanisme eficiente si inovatoare destinate implementarii unor masuri integrate, în domeniul educaþiei din localitatea Marasesti, cu scopul de a reduce/preveni parasirea timpurie a scolii (în rândurile copiilor/elevilor/tinerilor), de a îmbunataþi actul educaþional (profesori) si de a creste nivelul de implicare a comunitaþii locale (factori interesaþi – autoritaþi locale, potenþiali angajatori, parinþi, ONG-uri, etc.). 5/17/2018 5/16/2021 85.00 Sud-Est Vrancea Marasesti L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1+P2: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P3: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 5,599,715 894,242 93,943 0 0 6,587,900 in implementare 846,650 31,052
OI POCU MEN 9 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106876 Educatie fara abandon scolar L: Școala gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra/ P1: Școala gimnazială Timboiești/ P2: Școala gimnazială Vulturu Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor si abilitatilor pentru 940 copii/elevi/cursanti din mediul rural defavorizat (din care 40% rroma) in vederea facilitarii insertiei acestora pe o piata a muncii flexibila si incluziva, prin reducerea fenomenului de parasire a scolii si asigurarea accesului egal la educatie, inclusiv prin dezvoltarea capacitatii profesionale pentru min 260 personal didactic, managerial, auxiliar. 4/25/2018 4/24/2021 85.00 Sud-Est Vrancea Vidra L+P1+P2: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 7,900,029 1,208,240 185,883 0 0 9,294,152 in implementare 1,287,069 59,470
OI POCU MEN 10 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106882 Sanse egale la educatie L: “SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI”/ P1: Asociatia “RENATO” Diminuarea numarului de persoane de etnie roma din mediul rural dezavantajat din comuna Slobozia Bradului care se afla in situatie de abandon scolar sau risc de parasire timpurie a scolii, folosind activitati si metode integrate de acces egal la parcursuri de reintegrare in educatie pentru 200 de adulti si de masuri preventive de interventie pentru 740 prescolari si elevi, in vederea cresterii integrarii sociale si a angajabillitatii, inclusiv prin masuri de dezvoltare profesionala a 280 de cadre didactice si personal managerial. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Est Vrancea Slobozia Bradului L:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 7,935,226 1,265,552 134,782 0 0 9,335,560 in implementare 1,191,772 28,635
TOTAL 76,946,343 11,330,248 2,423,143 0 1,140 90,700,874 13,509,387 593,497