Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL TULCEA
AM/OI/OIR POCUNr. crt.Axă prioritară/ Prioritate de investiţiiNumar apelCod MySMIS proiectTitlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriRezumat proiectData de începere a proiectului (zz/ll/annn)Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn)Rata de cofinanțare UE (%)Regiune implementare proiectJudeț implementare proiectLocalitate implementare proiectTip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneriCategorie de intervențieValoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI)Contribuție privatăCheltuieli neeligibileTotal valoare proiectStadiu proiect: în implementare / finalizatAct aditional (nr./zz/ll/annn)Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordatăContribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/ParteneriFonduri UEContribuția națională
Fonduri UEBuget național
OIR Regiunea Sud – Est1AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii140115150Măsuri integrate pentru dezvoltarea multisectorială a Comunei Valea TeilorCOMUNA VALEA-TEILOR/SCOALA GIMNAZIALA “M.EMINESCU” VALEA TEILOR1. Obiectivul Specific 1: Infiintarea Centrului Centrului Comunitar de Servicii Integrate Valea Teilor (CCSI-VT) in vederea asigurarii de servicii integrate catre 740 de persoane din grupul tinta pe componentele de ocupare, antreprenoriat, educatie, servicii medicale, sociale si medico-sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit, reglementarea actelor de proprietate, combaterea discriminarii, promovarea interculturalitatii si dezvoltarea comunitara prin empowerment-ul membrilor comunitatii.
2. Obiectivul Specific 2: Cresterea gradului de acces a 202 copii din grupul tinta la invatamantul ante-prescolar, prescolar, primar si gimnazial, prin interventii in domeniul educational, ce vizeaza dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente si materiale educationale, amenajarea unui teren de sport si acordarea de sprijin material pentru copiii proveniti din familii aflate in risc de saracie si excluziune sociala, activitati de consiliere si educatie parentala, derularea unui program de tip „Scoala dupa scoala” pentru 80 de elevi din ciclul primar si gimnazial, in vederea reducerii abandonului scolar.
3. Obiectivul Specific 3: Imbunatatirea conditiilor de acces si mentinere pe piata muncii pentru 380 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din Comuna Valea Teilor prin desfasurarea unui program de informare si consiliere profesionala,
precum si calificarea a 258 dintre acestia si angajarea a unui numar de 95 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, prin actiuni de mediere si plasare pe piata muncii.
4. Obiectivul Specific 4: Incurajarea spiritului antreprenorial al membrilor grupului tinta prin sprijinirea a 80 de persoane din grupul tinta pentru participarea la programe de training si pregatire antreprenoriala, precum si desfasurarea de activitati de mentorat si consultanta in afaceri pentru 20 antreprenori selectati pentru implementarea planurilor de afaceri.
5. Obiectivul Specific 5: Furnizarea de asistenta juridica, tehnica si financiara pentru reglementarea actelor de proprietate a 20 de gospodarii din Comuna Valea Teilor.
6. Obiectivul Specific 6: Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru cresterea sigurantei familiilor cu un grad ridicat de saracie prin intermediul activitatilor de reabilitare a 15 locuinte care se afla intr-o stare critica de deteriorare si dotarea a 50 de locuinte cu
bunuri esentiale ameliorarii conditiilor de locuit.
7. Obiectivul Specific 7: Dezvoltarea si furnizarea de servicii medicale si medico-sociale pentru 740 de persoane din grupul tinta, prin desfasurarea de campanii medico-sociale de informare, educare, constientizare privind prevenirea si combaterea afectiunilor
medicale cu risc ridicat si promovarea unui stil de viata sanatos (igiena, planning familial si educatie sexuala), precum si facilitarea accesului la servicii si pachete medicale (screening, analize medicale, interventii medicale etc.) pentru un numar de 538
de persoane.
8. Obiectiv specific 8: Dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale pentru membrii grupului tinta prin furnizarea de pachete de servicii de ingrijire la domiciliu pentru 30 de persoane dependente/in risc social (persoane cu dizabilitati, persoane varstnice singure ) si organizarea de campanii cu tematica sociala pentru 450 de persoane (violenta domestica, casatorii timpurii, drepturi si obligatii cetatenesti etc.)
9. Obiectivul specific 9: Asigurarea inovarii sociale in cadrul comunitatii marginalizate Valea Teilor prin infiintarea unui Grup de Initiativa Civica (GIC) si stimularea participarii active a membrilor comunitatii la activitati de voluntariat, competitii sportive,
ecologizare si protectia mediului, dezvoltare durabila, dialog interetnic, evenimente destinate combaterii discriminarii si promovarii interculturalitatii, dezvoltarea spritului civic si desfasurarea de actiuni de dezvoltare comunitara pentru 740 de persoane ale grupului tinta.
2/22/20182/21/202185.00%Sud-EstTulceaComuna Valea Teilorunitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata11012,051,6251,904,390222,3680014,178,382in implementareAct aditional nr.1/8083/14.08.2018    Act aditional nr.2/13247/28.11.2018 Act aditional nr.3/8390/26.06.20191,088,38441,795
OIR Regiunea Sud – Est2AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii138115022”Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizată BABADAG ”AI CUM”ORAŞUL BABADAG/FUNDATIA ZAMOLXES/ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI – FILIALA BRASOV VIRGIL ONITIU/ASOCIATIA GAL VALEA TELITEI/SCOALA GIMNAZIALA “C-TIN BRANCOVEANU”/ASOCIATIA “AGENTIA ADVENTISTA PT DEZVOLTARE – ADRA/SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA CEL BATRAN”1. Crearea unui parteneriat la nivel local în vederea diminuarii problemelor cu care se confrunta populatia din comunitatea marginalizata roma prin elaborarea unei strategii de interventie, a unui sistem de monitorizare si avertizare timpurie a cazurilor disperate si înfiintarii unui Centru Comunitar Integrat prin care sa fie acordate masurile de sprijin.
2. Îmbunatatirea accesului la servicii de educatie pentru 110 de copii si tineri si 50 de adulti prin dezvoltarea de programe locale de supraveghere a efectuarii temelor, de consiliere educationala si de dezvoltare a abilitatilor timpurii.
3. Cresterea sanselor de ocupare a populatiei adulte prin oferirea de programe de informare, consiliere si orientare profesionala, de calificare, antreprenoriat si mediere pentru 280 de persoane din gospodarii expuse riscului de saracie
4. Evaluarea nevoilor medicale si sociale a 560 de persoane prin efectuarea de consulturi si analize medicale, derularea
de campanii de preventie si acordarea de servicii de suport social
5. Combaterea discriminarii împotriva romilor si a persoanelor dezavantajate prin oferirea de servicii juridice, de locuire si crearea unor campanii anti-discriminare la nivel local în care sa fie implicati beneficiarii
2/26/20182/25/202185.00%Sud-EstTulceaOras Babadagunitate administrativ teritoriala nivel local/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata11614,368,1702,428,248107,3110016,903,730in implementareAct aditional nr.1/6761/13.07.2018          Act aditional nr.2/8687/30.08.20181,920,911113,031
OIR Regiunea Sud – Est3AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii140114955Masuri integrate in comuna Jurilovca – Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!COMUNA JURILOVCA/ASOCIATIA “EDUCO – EDUCATIA PENTRU GRUPURI VULNERABILE”/ASOCIATIA AFACERI COMUNITATI OAMENI DIN ROMANIA (ACOR)/INTACT SERV SRL/SCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA1. OS 1. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru 266 de copii din grupul tinta din care minim 15 de etnie roma, minim 107 fete si minim 9 copii cu CES, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si mentinerea acestora cu succes in
educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor (parinti/tutori)
2. OS 2. Cresterea accesului la ocupare sau auto-­ocupare pentru 320 de persoane din grupul tinta, din care minim 18 persoane de etnie roma, minim 128 femei,10 persoane cu dizabilitati si 10 varstnici, prin servicii de dezvoltare motivationala, informare si
consiliere acces pe piata muncii, formare profesionala, mediere pentru gasirea si coaching pentru pastrarea unui loc de munca, ateliere creative, furnizarea de subventii angajatorilor, furnizarea de formare antreprenoriale, subventii si sprijin beneficiarilor
pentru infiintarea si dezvoltarea a 30 de initiative antreprenoriale alese prin intermediul unui concurs de idei de afaceri.
3. OS 3. Imbunatatirea calitatii vietii pentru 586 persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate, din care minim 33 persoane de etnie roma, minim 235 femei,10 persoane varstnice si 10 persoane cu dizabilitati, 9 copii cu CES si 10
varstnici din comunitatile marginalizate in care se implementeaza proiectul, prin furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-medicale, prin intermediul unui centru comunitar de servicii integrate.
4. OS 4 Ameliorarea starii de sanatate, a capacitatii de invatare si de ocupare pentru minim 10 familii (30 de persoane) din comunitatile marginalizata prin modernizare/ extindere locuinte in gospodarie.
2/27/20182/26/202185.00%Sud-EstTulceaComuna Jurilovcaunitate administrativ teritoriala nivel local/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/întreprindere mica/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata11021,809,0883,531,374432,1910725,772,659in implementareAct aditional nr.1/13443/04.12.2018        Act aditional nr.2/1189/29.01.2019     Act aditional nr.3/4419/03.04.20193,099,393186,220
OIR Regiunea Sud – Est4AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii140114715INCLUZIUNE – Implementarea de masuri integrate in comunitatea marginalizata delimitata din orasul Macin, pentru incluziunea sociala a membrilor acesteia si pentru reducerea saracieiUAT PRIMARIA ORAS MACIN/ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BANEA” MĂCIN/secretariatPrin proiectul “Incluziune” se propune implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei, ocuparii, locuirii si serviciilor sociale si de sanatate, cu actiuni multiple asupra tinerilor, ce vor oferi intregii comunitati marginalizate posibilitatea sa se dezvolte si sa iasa din statutul de comunitate saraca, Intrucat in prezent comunitatea delimitata din Macin este afectata de deprivare materiala severa, in sensul ca nu-si poate permite sa achizitioneze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent, acest proiect isi propune sa combata saracia si excluziunea sociala ca abordare pe tot parcursul vietii, prin sustinerea urmatoarelor initiative: (1) asigurarea de oportunitati de dezvoltare a intregului potential individual al copiilor si tinerilor din comunitatile dezavantajate, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si experientei necesare,(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplina la viata economica, sociala si culturala, (3) pentru persoanele care au depasit varsta activa, crearea de initiative generatoare de apreciere, respect si independenta a acestora, pentru a putea participa la toate aspectele vietii in calitate de cetateni activi si pentru a se putea bucura de o calitate ridicata a vietii intr-o comunitate sigura. In vederea intreruperii cercului vicios al excluziunii sociale si saraciei, prin proiect se vor lua urmatoarele masuri: – Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolar, prescolar, inv primar si secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) prin implementarea de programe specializate ce reflecta nevoile specifice comunitatii marginalizate; – Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate din Macin, prin programe de antreprenoriat si de integrare pe piata muncii, inclusiv sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii si formare profesionala de tip conversie/reconversie profesionala. – Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata si dezvoltarea acestuia pentru oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere si servicii educationale pentru comunitatea marginalizata. – Cresterea gradului de siguranta a familiilor parte din comunitatea marginalizata din Macin prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate. – Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii.5/23/20185/22/202185.00%Sud-EstTulceaOraş Măcinunitate administrativ teritorială nivel local/instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată11010,405,9381,625,245211,0970012,242,280in implementareAct aditional nr.1/6498/09.07.2018  Act aditional nr.2/8540/29.08.2018  Act aditional nr.3/11558/29.10.2018   Act aditional nr.4/12798/20.11.2018  Act aditional nr.5/2947/05.03.2019   Act aditional nr.5/8269/25.06.2019367,2680
OIR Regiunea Sud – Est5AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii400125895Masuri Integrate de Reducere a numarului de persoane aflate in risc de Saracie si Excluziune Sociala pentru comunitatea marginalizata din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”/ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)/COMUNA BEŞTEPE/ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPEObiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea si implementarea de masuri integrate de reducere a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru 200 de persoane din comunitatea marginalizata identificata in cadrul UAT Bestepe, prin implementarea de interventii in domeniul educatiei, in domeniul ocuparii fortei de munca, in domeniul antreprenoriatului, in domeniul dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale, medicale si socio-medicale, in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit si in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte. OS1. Recrutarea din randul membrilor comunitatii, stabilirea nevoilor specifice si inregistrarea in grupul tinta pentru cele 200 de persoane beneficiare din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, pe durata a 35 de luni, precum si formularea de recomandari pentru participarea in activitatile proiectului. OS 1 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2).OS2. Acordarea de sprijin pentru cresterea accesului la educatie si reducerea abandonului scolar (invatamant prescolar si scolar) pentru 50 de copii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe (15 prescolari si 35 scolari), prin dezvoltarea calitatii actului educational, diversificarea ofertei educationale, precum si prin acordarea de subventii / pachete de sprijin pentru participarea la activitatile educationale, pe durata a 34 de luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.1, A2.2) si corespunde Activitatii 1 prevazute in GS CS.OS3. Acordarea de sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii pentru 70 de persoane din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin organizarea a 5 programe de formare profesionala si oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii de catre minim 28 dintre acestia a unui loc de munca, pe durata a 35 de luni. OS 3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1, A3.2, A3.3) si corespunde Activitatii 2 prevazute in GS CS.OS4. Acordarea de sprijin pentru stimularea si sustinerea antreprenoriatului pentru 30 de persoane din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin organizarea a 2 programe de formare antreprenoriala, oferirea de servicii de consiliere/consultanta in afaceri, precum si prin oferirea de micro-granturi, in vederea infiintarii a minim 5 noi afaceri de catre persoanele vizate in cadrul acestei activitati, pe durata a 31 de luni. OS 4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1, A4.2, A4.3) si corespunde Activitatii 3 prevazute in GS CS.OS5. Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-medicale pentru toate cele 200 de persoane din grupul tinta, prin implementarea de investitii in infrastructura de furnizare servicii existenta la nivelul UAT Bestepe, acoperirea partiala a costurilor cu resursele umane implicate pentru prestarea acestor servicii, precum si prin oferirea de pachete de produse alimentare anumitor categorii de beneficiari, pe durata a 36 de luni. OS 5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 5 (A5.1, A5.2, A5.3) si corespunde Activitatii 4 prevazute in GS CS.OS6. Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 20 de gospodarii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin efectuarea de lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolare termica si igienizare in vederea imbunatatirii starii de sanatate si a capacitatii de invatare/ocupare pentru persoanele din grupul tinta, pe durata a 36 de luni. OS 6 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 6 (A6.1, A6.2) si corespunde Activitatii 5 prevazute in GS CS.OS7. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte pentru toti beneficiarii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe care necesita astfel de servicii, pe durata a 36 de luni. OS 7 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 7 (A7.1) si corespunde Activitatii 6 prevazute in GS CS.2/13/20195/12/202285.00%Sud-EstTulceaBestepeorganism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop /unitate administrativ teritorială nivel local/instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată11011,403,0201,955,99556,3020013,415,317in implementare390,8950
OIR Regiunea Sud – Est6AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii400125671Re Start Neptun – Dezvoltare locala integrataMUNICIPIUL TULCEA/DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ/ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” TULCEAObiectiv general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată „Cartier Neptun – Tulcea”, Municipiul Tulcea, județul Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii. /OS1 Creșterea accesului și participării la educație prescolara, invatamant primar si gimnazial, scoala dupa scoala prin implementarea de programe specializate, integrate si adaptate nevoilor specifice comunitatii marginalizate. /OS2 Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome) din Tulcea, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru 154 persoane. /OS3 Infiintarea Centrului de Asistenta Integrata Comunitara (CAIC) si operationalizarea acestuia ca punct unic de acces pentru oferirea unui set de servicii integrate de suport, servicii socio-medicale, de promovare a egalitatii de sanse si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), pe perioada derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia. /OS4 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru minim 100 de familii din comunitatea marginalizată non-romă „Cartier Neptun – Tulcea”, Municipiul Tulcea./OS5 Asigurarea de asistenta juridica, acolo unde este cazul, pentru reglementarea actelor de identitate/stare civila/drepturi de asistenta sociala pentru minim 10 persoane din grupul tinta/OS6 Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin metode inovative sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.5/20/20195/19/202285.00%Sud-EstTulceaMunicipiul Tulceaunitate administrativ teritorială nivel local/G61/instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată11011,080,5251,717,976237,4110013,035,911in implementare00
OIR Regiunea Sud – Est7AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii400125672Servicii Integrate pentru VIITORMUNICIPIUL TULCEA/DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ/COLEGIUL “ANGHEL SALIGNY” TULCEAObiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Cartier Vest – Tulcea, Municipiul Tulcea, județul Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii. /OS1 Creșterea accesului și participării la educație prescolara, invatamant primar si gimnazial, scoala dupa scoala prin implementarea de programe specializate, integrate si adaptate nevoilor specifice comunitatii marginalizate. /OS2 Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome) din Tulcea, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii inclusiv prin programe de antreprenoriat. /OS3 Infiintarea si operationalizarea unui Punct Unic de Acces pentru acordarea unui set de servicii integrate medicale si sociale care sa limiteze factorii de risc in cadrul comunităţii marginalizate si care să garanteze respectarea principiului de promovare a egalitatii de sanse si de combatere a discriminarii, pe perioada derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia./OS4 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru minim 100 de familii din comunitatea marginalizată non-romă „Cartier Vest – Tulcea”, Municipiul Tulcea./OS5 Asigurarea de asistenta juridica, acolo unde este cazul, pentru reglementarea actelor de identitate/stare civila/drepturi de asistenta sociala pentru minim 20 persoane din grupul tinta. /OS6 Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin metode inovative sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.5/20/20195/19/202285.00%Sud-EstTulceaMunicipiul Tulceaunitate administrativ teritorială nivel local/instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/nstituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată11011,071,5661,728,259225,5460013,025,371in implementare00
OI POCU MEN8AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI105934MASURI INTEGRATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNĂRII PENTRU SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE PENTRU  PREVENIREA SI INTERVENTIA, INCLUSIV PRIN MĂSURI DE COMPENSARE,  IN REDUCEREA FENOMENULUI PĂRĂSIRII TIMPURII A SCOLII PROED.L: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ, Municipiul Tulcea/P1: SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL KOGALNICEANU, localitatea Mihail Kogalniceanu/ P2:SCOALA GIMNAZIALA FRECATEI/ISCED 02/ P3:SCOALA GIMNAZIALA VALEA NUCARILOR/P4:SCOALA GIMNAZIALA “NICHIFOR LUDOVIG”/ISCED02/Niculitel/P5:ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE,RESPONSABILITATE, COOPERATISTA, ANTREPRENORIAT SOCIAL/Municipiul TulceaDezvoltarea de actiuni integrate în 12 structuri scolare defavorizate din teritoriul I.T.I Delta Dunarii pentru facilitarea accesului la educaþie si asigurarea de programe educationale de calitate, îmbunatatite si diversificate, cu resurse umane dezvoltate, pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii, inclusiv cu masuri de compensare, ca raspunsuri educaþionale coordonate si cuprinzatoare pentru 1384 persoane din GT din minim 6 comunitati marginalizate din I.T.I.Delta Dunarii, judetul Tulcea, timp de 36 luni.5/8/20185/7/202185.00Sud-EstTulceaFrecatei/Mihail Kogalniceanu/Municipiul Tulcea/Niculitel/Valea NucarilorL: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean (unitate de invatamant special integrat, subordonata MEN, coordonata de ISJ si finantata de CJ) / P1+P2+P3+P4:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P5: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)1157,924,2631,238,562159,837009,322,662in implementare1,034,05633,559
OI POCU MEN9AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI106346ACCesibilizarea ofertei de EDucatie si formare pentru comunitati scolare defavorizate din judetul Tulcea, prin utilizarea resurselor educationale deschise-ACCEDL: INSPECTORATUL SCOLAR JUDEŢEAN TULCEA/ P1: Casa Corpului Didactic TulceaDiminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii si a abandonului scolar la nivelul judeþului Tulcea, prin dezvoltarea unor masuri integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor sielevilor proveniþi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala, pentru a dezvolta o comunitate incluziva..4/11/20184/10/202185.00Sud-EstTulceaTulcea/ Baia/ Beidaud/ Ceamurlia de Jos/ Ciucurova/ Hamcearca/ Jurilovca/ Mihai Bravu/ Mihail Kogalniceanu/ Tulcea/ Nalbant/ Babadag/ Macin/ TopologL+P: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS1157,922,19201,398,034009,320,225in implementarenr.1/06.06.2019459,3720
OI POCU MEN10AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE106371PROFESORI MOTIVATI PENTRU INCLUZIUNE SCOLARĂ ȘI EDUCATIE DE CALITATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN COMUNITATI MARGINALIZATE ȘI IZOLATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNARII_PRO_ITIL: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ/ P1: Casa Corpului Didactic Tulcea/ P2: Sindicatul Liceului de  Artă TulceaDezvoltarea de intervenþii în minim 14 unitaþi de învaþamânt publice de stat in care exista copii si elevi cu grad ridicat de risc educaþional pentru îmbunataþirea competentelor a minim 330 de cadre didactice si personal de sprijin si a minim 30 de manageri scolari în vedrea promovarii de servicii educaþionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive in minim 10 comunitaþi din zona I.T.I delta Dunarii, timp de 30 de luni.5/14/201811/13/202085.00Sud-Est/jud.Tulcea/loc. Chilia Veche, Greci, Mahmudia, Tulcea, Murighiol, Nufaru, Babadag, Macin, Sulina, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Somova, Vacareni.TulceaChilia Veche, Greci, Mahmudia, Tulcea, Murighiol, Nufaru, Babadag, Macin, Sulina, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Somova, Vacareni.L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2: organizatie sindicala1155,513,578713,740259,245006,486,563in implementare290,73123,773
TOTAL113,549,96316,843,7893,309,34207133,703,1018,651,011398,379