Teleorman 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL TELEORMAN
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 OI POCU MEN 112 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107012 “Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu Magurele prin participarea la
educatie”
L: MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE/ P1: Școala Gimnazială nr.2/ P2: Școala Gimnazială nr.4 Implementarea masurilor integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare efavorizate. 5/14/2018 5/13/2021 85.00 Sud – Muntenia Teleorman Municipiul Turnu
Magurele
L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1+ P2: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 3,583,431 548,054 84,316 0 0 4,215,802 in implementare 409,733 11,847
2 OI POCU MEN 169 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108091 CARTE – Combaterea Abandonului prin Resurse si Tehnici Educationale L: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN Dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri destinate deopotriva anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor, parintilor acestora si tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala, cat si personalului didactic si de sprijin, vizand zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Beuca, Scoala Gimnaziala Ciuperceni, Scoala Gimnaziala “Alexandru Badauta” Zâmbreasca si Scoala Gimnaziala “Vasile Racotta” Storobaneasa din localitatile Beuca, Ciuperceni, Zambreasca si Storobaneasa, jud. Teleorman. 4/25/2018 4/24/2021 85.00 Sud – Muntenia Teleorman Beuca/ Ciuperceni/ Alexandria/ Zâmbreasca/ Storobaneasa L: autoritate a administratþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,631,656 0 993,822 0 0 6,625,477 in implementare 36,870 0
3 OIR  SUD MUNTENIA 4 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 102081 Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMANO – FRANCEZA ” ROMFRA/  “/
P1 POWER NET CONSULTING SRLI/ P2 KALYMED IMPEX S.R.L./ P 3 SCOALA GIMNAZIALA ,, ALEXANDRU DEPARATEANU /P 4 B IQ CONSULTING S.R.L./ P5 SCOALA GIMNAZIALA ,, DAN BERINDEI; P 6 MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE
Obiectivul proiectului se subscrie in totalitate obiectivului specific 4.2. al Apelului, vizand reducerea numarului de persoane aflate în risc de
saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate pentru populatia din 5
zone marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede.
Indeplinirea obiectivului proiectului contribuie, prin oferirea de masuri de ocupare pentru un numar de 340 de persoane, prin oferirea de
servicii de sanatate unui numar de 565 persoane, prin oferirea de servicii educationale unui numar de 215 scolari/prescolari, prin
imbunatatirea conditiilor de locuire in 40 de gospodarii si la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 care prevad ca pana in 2020 la
nivel european 75% din persoanele cu varste cuprinse între 20 si 64 de ani sa fie active pe piata muncii iar numarul persoanelor care
sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si excluziunii sociale sa fie redus cu cel puþin 20 de milioane.
8/21/2017 8/20/2020 83.66 Sud Muntenia Teleorman Rosiori de
Vede
Lider parteneriat:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) ; Tip parteneri: P 1 întreprindere mijlocie; P2 microîntreprindere;   P 3 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata; P 4  microîntreprindere; P 5 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata; P 6  institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului 110 12,604,982 2,128,154 332,885 0 0 15,066,020 in implementare AA 1/ 19.10.2017
AA 2 /15.12.2017
AA 3 /08.02.2018
AA 4 /16.03.2018
AA 5 /13.04.2018
AA6/04.09.2018
5,311,095 682,596
4 OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii /OS1/ 9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii 85 106594 Turnu 21 – Elaborarea strategiei de
dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii pentru
municipiul Turnu Magurele
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE/
P1 JASMIN MED SAN SRL/ P2 ASOCIATIA URBANIUM
Proiectul isi propune sa dezvolte o interventie strategica participativa, sistemica, multisectoriala si integrata ce contribuie la reducerea
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din Turnu Magurele, in special a
populatiei apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri si operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
8/14/2017 12/4/2017 94.11 Sud Muntenia Teleorman Turnu Magurele Lider parteneriat: unitate administrativ teritoriala nivel local ; Tip parteneri: P 1  întreprindere mica; P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 104 206,810 8,737 4,212 0 0 219,760 finalizat AA 1/ 20.10.2017
AA 2 /07.11.2017
152,239 6,555
5 OIR  SUD MUNTENIA 97 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 5.1/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 482 127168 GAL Turnu 21 – Sprijin financiar pentru functionare ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA ,,TURNU 21” Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea functionarii optime a GAL Turnu 21 si animarea comunitatii vizate de SDL Turnu 21
pentru ca acesta sa asigure implementarea cu succes a Strategiei SDL Turnu 21, ce va contribui la reducerea numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din Turnu Magurele, in special a populatiei apartinand
minoritatii roma, prin implementarea de masuri si operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC.
4/11/2019 12/31/2023 95.00 Sud Muntenia Teleorman  Turnu
Magurele
L-ONG 114 1,660,900 87,416 0 0 0 1,748,315 in implementare 0 153,700 0
6 OIR  SUD MUNTENIA 98 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei 436 127448 GRADINITA BUNICILOR -Servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în situatii de dependenta sau
în risc de excluziune sociala
ASOCIATIA ” SUFLET PENTRU OAMENI “ Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Dezvoltarea serviciilor integrate destinate persoanelor varstnice si cresterea accesului la servicii a persoanelor vârstnice aflate în situatii
de dependenta si/sau în risc de excluziune sociala
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului si al apelului , “reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice” prin
operationalizarea a 3 servicii sociale/socio/medicale la dispozitia persoanelor varstnice provenind din grupuri vulnerabile – in situatii de
dependenta si/sau risc de excluziune sociala si furnizarea acestor servicii catre beneficiari cu scopul atenuarii situatiei de dependenta si
depasirii situatiei de vulnerabilitate ca urmare a sprijinului .
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin crearea unor facilitati si servicii noi la dispozitia persoanelor varstice si oferirea de
sprijinacestora pentru atenuarea/depasirea dependentei si micsorarea riscului de excluziune sociala .
5/20/2019 6/19/2022 95.00 Sud Muntenia  Teleorman Bucsani, Comisani, Dragomiresti, Gura,  Ocnitei,Târgoviste,  Razvad, Ulmi L-ONG 106 2,375,378 419,184 0 0 0 2,794,562 in implementare AA1/06.06.2019 0 0
TOTAL 26,063,157 3,191,545 1,415,234 0 0 30,669,936 6,063,638 700,998