Suceava 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL SUCEAVA
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 OIR NE 34 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 115048 AMIC – Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate Lider parteneriat: CENTRUL DIECEZAN “CARITAS” IAŞI / P1: COMUNA PREUTEȘTI / P2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREUTEȘTI Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii sociomedicale, sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica. Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin dezvoltare de servicii educationale pentru prescolari, servicii tip ”scoala dupa scoala” pentru elevi din ciclul primar si gimnazial. Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Preutesti prin oferirea de masuri integrate de ocupare. 2/12/2018 2/11/2021 85.00% Nord Est Suceava Preutești Lider parteneriat: ONG / P1: Unitate administrativ teritoriala nivel local / P2: Instituție de învațământ pre-universitar de stat acreditată 110 14,441,420 2,460,645 87,841 0 0 16,989,905 in implementare 1 / 05.04.2018, 2 / 30.05.2018, 3/ 28.08.2018, 4/ 04.03.2019 4,609,668 447,713
2 OIR NE 77 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 390 123727 Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Urban Rădăuți ASOCIAŢIA “GAL URBAN RĂDĂUŢI” Cresterea numarului de persoane implicate în monitorizarea activitaþilor din cadrul teritoriului SDL cu peste 60% Cresterea gradului de constientizare asupra intervenþiilor realizate în comunitaþile marginalizate.Scaderea numarului de persoane aflate într-o situaþie în care acestia sunt victime ale discriminarii, corupþiei, violenþei, abuzului sau exploatarii cu peste 60% Consolidarea capacitaþii de management al proiectului pentru actorii relevanþi din teritoriul SDL Promovarea temelor orizontale pentru dezvoltarea durabila si promovarea nediscriminarii si a egalitaþii de sanse. Cresterea nivelului de constientizare asupra avantajelor privind colectarea selectiva a deseurilor minim 50% din totalul locuitorilor si 50% din totalul deseurilo. Dezvoltarea parteneriatelor cu entitaþi relevante care îsi vor confirma angajamentul cu privire la implementarea principiului dezvoltarii durabile minim 5 de parteneriate.  Îmbunataþirea imaginei zonei la nivelul locuitorilor muncipiului prin activitaþi de voluntariat minim 50% din totalul locuitorilor Cresterea satisfacþiei locuitorilor municipiului, rezidenþi în cartiere cu vedere directa la ZUM cu aspectul general al zonei minim 50% din totalul locuitorilor 9/6/2018 10/31/2023 95.00% Nord-Est Suceava Municipiul Rădăuţi LP-ONG 114 1,456,093 76,636 0 0 0 1,532,729 in implementare 1/24.09.2018, 2/08.04.2019 200,460 5,814
3 OI POCU MEN 9 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104462 EDUCATIA PE PRIMUL LOC IN COMUNA UDESTI, JUD. SUCEAVA L: ASOCIAŢIA “Q-PROFESSIONALS”/P1: Școala Gimnazială ”Academician H. Mihăescu” Udești/P2: Comuna Udești Proiectul isi propune ca printr-o abordare concentrata de servicii educationale, sprijin financiar, servicii de consiliere si orientare profesionala si scolara, activitati extracuriculare (528 ateliere, caravane cu carti, filme documentare, 24 excursii si 6 tabere, 112 campanii de informare), oferite de catre parteneriatul proiectului unui grup tinta eterogen (copii prescolari, elevi de nivel primar si gimnazial parinti/tutori, cadre didactice, manageri) din Scoala Gimnaziala Udesti, comunitatea UDESTI, jud. Suceava, identificata urmare a analizei de nevoi – sa reduca si sa previna fenomenul de parasire timpurie a scolii la nivelul comunitatii UDESTI. 5/17/2018 5/16/2021 85.00 Nord-Est Suceava Udesti L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:instituţie de învaţământ pre-universitar de stat acreditată/P2:unitate administrativ teritoriala nivel local. 115 3,969,092 649,800 50,628 0 0 4,669,520 in implementare nr.1/22.02.2019 531,872 69,978
4 OI POCU MEN 107 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106995 PRO EDUCAŢIE ! – Masuri educaţionale integrate pentru stimularea accesului la educaţie a copiilor aparţinând unor grupuri vulnerabile. L: CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA/ P1: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA/ P2: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA Prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 543 de prescolari si elevi provenind din cadrul Scolii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, Scolii Gimnaziale Speciale “Sf. Stelian” Radauti si Scolii Gimnaziale “Dimitrie Vatamaniuc” Sucevita, judetul Suceava prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active acopiilor la învatamântul prescolar, primar si gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Nord-Est Suceava Judetul Suceava/Câmpulung Moldovenesc/ Radauti/ Sucevita L:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean. 115 4,074,787 0 719,080 0 0 4,793,867 in implementare nr.1/19.12.2018 496,612 0
5 OI POCU MEN 127 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 107116 E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate si motivate in judetul Suceava L: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA/P1: ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA”/ P2 CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA Cresterea calitatii serviciilor educationale si prevenirea, diminuarea parasirii timpurii a scolii de catre copiii aflati in risc educational prin crearea oportunitatilor si cresterea participarii personalului didactic din 14 scoli din judetul Suceava, precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, prceum si schimb de bune practici. 5/17/2018 11/16/2020 85.00 Nord-Est Suceava Burla/ Ciprian Porumbescu/Fântânele/Granicesti/Iaslovat/Radauti/Suceava/Cajvana/Vicovu de Sus/Patrauti/Siminicea/Scheia L+P2 autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P1 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial 115 5,659,322 348,834 649,870 0 0 6,658,026 in implementare 841,085 35,855
6 OI POCU MEN 128 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107117 PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate in functie de nevoile educationale L: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA/ P1: Asociația “Partnet -parteneriat pentru dezvoltare durabila” Promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Suceava orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Suceava. 4/30/2018 4/29/2021 85.00 Nord-Est Suceava Suceava L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 7,421,600 456,775 852,919 0 0 8,731,294 in implementare nr.1/29.03.2019 645,006 22,813
TOTAL 37,022,313 3,992,689 2,360,339 0 0 43,375,341 7,324,703 582,173