Satu Mare 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDETUL SATU MARE
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 101824 Servicii Integrate pentru Revigorarea
Comunitatii Marginalizate
Primaria SaucaFGC ACTIV GRUP SRL/ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA /ASOCIAŢIA PENTRU COPII ŞI TINERI “4 U” Scopul proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate marginalizate in
care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu Mare, in vederea reducerii numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.
8/12/2017 8/11/2020 84.17 Nord Vest SM Sauca unitate administrativ teritoriala nivel local/SC/Public/ONG 110 15,086,620 2,468,124 370,152 0 0 17,924,896 in implementare AA1 retras 2/12.10.2017 /3112, AA 3/18.09.2018, AA 4/18.02.2019, AA 5/04.04.2019 4,424,105 533,633
OIR REG. NORD VEST 2 AP 4/4.2/ Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 101814 A.U.R.I.T.- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri integrate in Mediesul Aurit Comuna Mediesu Aurit Furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de
locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din
Mediesu Aurit, judetul Satu Mare.
8/16/2017 8/15/2020 83.49 Nord Vest SM Mediesu Aurit public 110 16,654,105 2,731,551 562,108 0 0 19,947,764 in implementare AA1/18.06.2018; AA2/28.09.2018/; AA3/05.02.2019; AA4/10.05.2019 4,177,348 372,854
OIR REG. NORD VEST 3 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 114222 Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare locala si infiintarea Grupului de Actiune Local al municipiului Satu Mare Municipiul Satu Mare/OTP CONSULTING ROMANIA SRL /ASOCIAŢIA ORGANIZAŢIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE Dezvoltarea unui set de masuri si instrumente inovative, aferente abordarii DLRC, care sa
optimizeze implicarea membrilor comunitaþii la acþiunile de interes public la nivel local, în vederea reducerii numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din 4 zone urbane marginalizate din Mun. Satu Mare
9/22/2017 12/4/2017 93.57 Nord Vest SM Satu Mare public/srl/ong 114 211,510 9,308 5,223 0 0 226,042 finalizat AA1/28.11.2017 115,315 5,271
OIR REG. NORD VEST 4 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 106914 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
prin abordarea Dezvoltarii Locale plasata
sub Responsabilitatea Comunitatii in
municipiul Carei
MUNICIPIUL CAREI Diminuarea numarului de persoane aflate in risc de excluziune sociala din zonele urbane
marginalizate si zonele functionale ce le sunt asociate acestora in Municipiul Carei, judetul Satu Mare in contextul elaborarii strategiei de
dezvoltare locala si aplicarii mecanismelor DLRC.
8/16/2017 12/4/2017 95.00 Nord-Vest Satu-Mare Municipiul Carei Instituție publica 104 210,839 5,925 5,171 0 0 221,936 Finalizat AA1/13.09.2018 160,122 7,355
OIR REG. NORD VEST 5 5.1SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
390 123740 Sprijin pentru Grupul de Actiune Locala Carei pentru Coeziune Sociala in vederea implementarii “Strategiei de dezvoltare locala sociala a Municipiului Carei, plasata sub responsabilitatea comunitatii ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ gestionarea sprijinului necesar functionarii Asociatiei Grupul de Actiune Locala Carei pentruCoeziune Sociala in vederea implementarii „Strategiei de dezvoltare locala sociala a municipiului Carei plasata sub responsabilitateacomunitatii” si animarii comunitatii vizate de aceasta, prin mobilizarea resurselor comunitare existente si generarea altora noi, pentru asustine masurile si operatiunile integrate de dezvoltare locala, in perioada 2018-2023 01.10.2018 30.09.2023 95.00 Nord Vest Satu Mare Carei ong 114 Strategii de dezvoltare locala gestionate de comunitate 946,077 49,794 0 0 0 995,871 in implementare 0 99,587 0
TOTAL 33,109,152 5,264,702 942,654 0 0 39,316,508 8,976,476 919,114