Prahova 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL PRAHOVA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect: în implementare/ finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 3:Locuri de munca pentru toti/8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 298 120747 E.G.A.L.O Nord-Vest-Egalitatea accesului la locuri de muncă și ocupare în Nord-Vest PICOIL INFO CONSULT SRL Obiectivul general al proiectului l-a constituie cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate în sectorul servicii-comerþ, printr-oabordare integrata, pentru adaptarea angajaþilor la cerinþele unui mediu economic aflat în schimbare, precum si sprijinirea angajaþilor din
aceste sectoare în vederea validarii cunostinþelor dobândite anterior.
01.08.2018 31.12.2019 80.75% Nord Vest Prahova Cîmpina srl 8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 2,896,196 511,093 179,331 0 0 3,586,621 in implementare AA1 /30.08.2018; AA2/13.09.2019; AA3/04.04.2019 1,005,907 62,685
OIR NE 2 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi, OS8  / (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor 295 120723 Investeste in viitor – Program de perfectionare pentru Manageri si Personal HR COFICAB PLOIEŞTI SRL OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este reprezentat de ”cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode,
practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica
sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI” (numite in
continuare sectoare eligibile conform SNC si SNCDI).
6/25/2018 6/24/2019 36.32% Sud-Muntenia Prahova Ariceştii Rahtivani Intreprindere mare 106 262,869 46,389 309,264 0 105,158 723,680 in implementare 1/22.01.2019 776 137
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105046 Acces la educatie – acces la viitor L: EXCELENT SRL Accesul la educatie si implementarea unor instrumente si servicii eficiente pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu in randul copiilor dezavantajati, in special a celor cu CES si cu varste intre 6 – 14 ani din cadrul scolilor gimnaziale „Ioan Moga” din Ditesti si Sat Varbila, in contextul unei abordari integrate a comunitatilor respective care vor fi sprijinte prin implicarea adultilor ca beneficiari ai programelor de educatie tip ADS (90 persoane ) si consiliere parentala (514 persoane). 5/9/2018 5/8/2021 80.73 Sud – Muntenia/ Prahova Filipestii de Padure/Iordacheanu/Ploiesti L: intreprindere mica 115 4,774,292 842,522 296,867 0 0 5,913,681 in implementare 1,030,670 77,628
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107176 EDIS 2 – Educatie incluziva prin masuri integrate si inovatoare în ?coala Gimnaziala Varbilau, judeþul Prahova L: COMUNA VARBILAU/ P1: Scoala Gimnaziala, Comuna Vărbilău/ P2: Asociația ARES`EL Crestere a accesului la învatamântul ante-prescolar, prescolar, scolar primar, secundar si tertiar de calitate într-un mod egal si nediscriminatoriu pentru 442 copii din comuna Varbilau, jud. Prahova, reducerii si prevenirii riscului de parasire timpurie a scolii pentru 442 copii din comuna Varbilau, jud. Prahova, cresterii calitatii actului educational prin dotari, metode formale si non-formale de învatare în Scoala Gimnaziala Varbilau, jud. Prahova si oferii unei noi sanse de finalizare a studiilor de minim 8 clase pentru 119 adulti care au abandonat timpuriu scoala, iar 50 dintre acestia vor dobândi o calificare pâna la finalizarea proiectului. 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Sud – Muntenia Prahova Varbilau L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 4,257,016 675,499 75,739 0 0 5,008,255 in implementare 857,410 67,046
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125077 BURSA STUDENT ANTREPRENOR L:UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI/P1: FUNDATIA CIVIC SENS Cresterea accesului si echitatii la nivelul Universitatii Petrol si Gaze din Ploiesti, in vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prinasigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenti ciclul licenta din categorii vulnerabile si prin cresterea atractivitatii oferteieducationale, in special in ceea ce priveste antreprenorialul, corelat cu imbunatatirea competentelor pentru 85 de cadre didactice din universitate. 5/31/2019 5/30/2021 85.00 Sud – Muntenia Prahova Municipiul Ploiesti L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 6,630,059 1,047,099 122,911 0 0 7,800,070 in implementare 0 0
OIR  SUD MUNTENIA 6 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii/ OS1//9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii 85 106662 Sprijin pregatitor pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Campina
MUNICIPIUL CAMPINA/
P1 FUNDATIA “CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE/ P2 BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL
Cresterea incluziunii economice si sociale a comunitaþile marginalizate din municipiul Câmpina prin prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.Din POCU (OS 5.1) se vor finanta masurile soft integrate destinate comunitaþii marginalizate vizate de SDL, în urmatoarele domenii:
– în domeniul educatiei – cresterea accesului si participarii la educatia timpurie/învaþamânt primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii;
– în domeniul ocuparii – sprijin pentru accesul si/sau participarea pe piaþa muncii prin consiliere, orientare, formare profesionala, evaluarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal, subvenþionarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu si a economiei sociale de inserþie etc;
– în domeniul dezvoltarii/furnizarii de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistenta sociala;
– în domeniul combaterii discriminarii sau segregarii – campanii de informare si constientizare/acþiuni specifice în domeniu, inclusiv
implicarea activa/voluntariatul membrilor comunitaþii în soluþionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea
8/10/2017 12/4/2017 93.83 Sud Muntenia Prahova Campina Lider parteneriat:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS; Tip parteneri: P 1  organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P2 întreprindere mijlocie 104 208,075 8,696 4,980 0 0 221,750 finalizat AA 1/ 13.10.2017
AA 2 /07.11.2017
136,786 5,510
OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii/ OS1//9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii 137 114064 O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii
marginalizate din Municipiul Ploiesti prin
elaborarea unei Strategii de Dezvoltare
Locala
MUNICIPIUL PLOIESTI/
P 1 ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA” / P 2 AGRAFICS COMMUNICATION SRL
Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in municipiul Ploiesti prin mobilizarea si animarea comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Actiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.OS1 – Cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Ploiesti in solutionarea problemelor locale prin infiintarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de actiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;
2. OS2 – Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (10 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC – in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;
3. OS3 – Realizarea unei cercetari de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Ploiesti, cu accent
pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populatiei din teritoriul SDL;
4. OS4 – Animarea si mobilizarea comunitatii vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si actiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Ploiesti;
5. OS5 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala.
9/1/2017 11/30/2017 93.47 Sud muntenia Prahova Ploiesti Lider parteneriat:instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primaruluil; Tip parteneri: P 1  organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P2 întreprindere mica 114 212,014 9,545 5,267 0 0 226,826 finalizat AA 1/ 31.10.2017 167,698 8,123
OIR  SUD MUNTENIA 8 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114137 Sansa de-acasa UNIUNEA NATIONALA PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA /

P1-SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA COLCEAG
P2-FUNDATIA PENTRU EDUCATIE,DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR “CONSTANTIN
BRANCOVEANU” AFJ
P3-COMUNA COLCEAG
P4-MONDO FIN TAX SRL

Obiectivul general al proiectului este ruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii provocat de lipsa de educatie, calificare, loc de munca, conditii de trai decente, acces la servicii sociale, pentru 560 de persoane din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie roma din comuna Colceag, satele Inotesti, Colceag, Valcelele, Parepa Rusani, prin intervenþii integrate, concepute astfel incat sa abordeze factorii de baza ai inegalitatii.
Proiectul “Sansa de acasa” se adreseaza deopotriva copiilor, adultilor, persoanelor varstnice si celor cu dizabilitati, incluziv de etnie roma, abordand exhaustiv nevoile persoanelor aflate in saracie si excluziune sociala, deoarece doar prin sprijinirea tuturor, in mod integrat, comunitatea poate iesi din marginalizare si poate avea o dezvoltare durabila.
Prin consiliere directa, personalizata, prin imbunatatirea conditiilor de invatamant, sesiuni de tip scoala dupa scoala (after school), orientare profesionala, calificare, sprijin pentru gasirea unui loc de munca sau deschiderea unei afaceri, reglementarea actelor de proprietate, imbunatatirea conditiilor de locuit, asistenta sociala, acordarea de subventii, proiectul “Sansa de acasa” va reda persoanelor din grupul tinta stima de sine, statutul social de membru activ al comunitatii, activandu-le capacitatile de a se ajuta pe ei insisi si a-si ajuta semenii. In plus, campania antidiscriminare va consolida aceste efecte, schimband mentalitatile negative, dezactivand sabloanele care nu dau nici o sansa de dezvoltare oamenilor saraci si de etnie roma.
2/23/2018 2/22/2021 84.43 Sud Muntenia Prahova Colceag L-ONG /
institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P1-ONG
P2-institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului
P4-microîntreprindere
110 9,498,325 1,610,853 140,207 0 0 11,249,385 in implementare AA1 /19.04.2018
AA2/15.06.2018
AA3/31.10.2018
1,004,282 25,110
OIR  SUD MUNTENIA 9 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123645 Investesc in comunitatea mea! ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLOIESTI – DEZVOLTAREA SUSTENABILA A ZONELOR
MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI
Obiectivul general al proiectului este: Asigurarea sprijinului pentru functionarea GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA PLOIESTI –
DEZVOLTAREA SUSTENABILA A ZONELOR MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI pentru implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Ploiesti.
Principalul rezultat al acestui obiectiv general este in concordanta cu Ghidul Solicitantului pentru actualul apel de proiecte
respeciv:funcþionare GAL si animare a comunitaþii vizata de SDL .
9/13/2018 9/12/2023 95.00 Sud Muntenia Prahova  Ploiesti L – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,648,501 86,763 0 0 0 1,735,264 in implementare AA1/11.03.2019 186,024 3,267
OIR  SUD MUNTENIA 10 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123731 Functionare Asociatia COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) CÂMPINA ASOCIATIA COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT – CÂMPINA Obiectivul general al proiectului îl reprezinta gestionarea sprijinului necesar functionarii Asociatiei COMMUNITY LED LOCAL
DEVELOPMENT (CLLD) CÂMPINA in vederea implementarii „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Câmpina” si animarii
comunitatii vizate de aceasta, prin mobilizarea resurselor comunitare existente si generarea altora noi, pentru a sustine masurile si
operatiunile integrate de dezvoltare locala, in perioada 2018-2023.
9/24/2018 9/23/2023 78.87 Sud Muntenia Prahova  Campina L-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,324,747 69,724 0 0 285,264 1,679,734 in implementare AA1/11.12.2019
AA2/13.02.2019
274,493 7,108
TOTAL 31,712,094 4,908,183 1,134,566 0 390,422 38,145,266 4,664,047 256,615