Olt 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL OLT
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect: în implementare / finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR SVO 1 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18  POCU/18/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 102789 VAZDIPE – Po mishto sarenqe amare rromendar. Dezvoltarea multisectoriala a
comunitatii interetnice din Gradinari prin masuri integrate si auto-sustinere
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”/P1 D.B.C. SRL/ P2 COMUNA GRADINARI/P3 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA GRADINARI Scopul proiectului consta in diminuarea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cadrul celor trei zone marginalizate din Comuna Gradinari, Judetul Olt: satele Gradinari, Petculesti si Runcu Mare adresand nevoile specifice identificate pentru un numar de 856 de membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata si oferind masuri integrate, vizand fiecare dintre urmatoarele componente majore: facilitarea accederii la educatie, extinderea oportunitatilor de acces si mentinere pe piata muncii, stimularea initiativelor antreprenoriale, asigurarea de servicii medicale si medico-sociale, reglementarea actelor de proprietate, ameliorarea conditiilor de locuit, participarea activa a membrilor comunitatii la corelarea nevoilor comunitatii cu politicile publice locale, sustinerea egalitatii de sanse, promovarea  interculturalitatii si combaterea discriminarii. 18.08.2017 17.08.2020 84.03 SUD VEST OLTENIA OLT COMUNA GRĂDINARI organism neguvernamental nonprofit/ P1 intreprindere mica/P2 unitate administrativ teritoriala nivel local/ P3 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 16,932,538 2,820,222 398,816 0 0 20,151,576 in implementare AA1/19.10.2017; AA2/15.03.2018; AA3/26.04.2018 AA4/29.08.2018; AA5/13.12.2018  AA6/10.04.2019 5,394,595 467,511
OIR SVO 2 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137    POCU/137/5/1/ Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 114155 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal ASOCIATIA GAL INIMA ROMANAȚIULUI Proiectul propus are ca obiectiv final elaborarea SDL aferenta teritoriului vizat de Asociatia GAL Inima Romanatiului si intocmirea listei de interventii finantabile in perioada 2017 – 2023 cu investitii in domenii prioritare POCU (educatie, ocupare, dezvoltare / furnizarea de servicii sociale/ medicale/ medicosociale, asistenta sociala, combaterea discriminarii sau segregarii), dar si POR prin consolidarea infrastructurii (de locuire, sanatate si servicii). 15.09.2017 04.12.2017 95.00 SUD VEST OLTENIA OLT MUNICIPIUL CARACAL organism neguvernamental nonprofit 114 215,878 11,362 0 0 0 227,240 finalizat AA1/13.10.2017; AA2/10.11.2017 189,941 9,997
OIR SVO 3 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140     POCU/140/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 115088 Integra – Servicii comunitare integrate in Comuna Voineasa COMUNA VOINEASA/P1 SCOALA GIMNAZIALA SAT MARGARITESTI, COMUNA VOINEASA Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri cu caracter integrat in vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale a comunitatii marginalizate din Comuna Voineasa, judetul Olt pentru un grup tinta format din 600 de persoane defavorizate, adresand urmatoarele interventii importante: facilitarea accesului la educatie, sprijin in vederea insertiei si mentinerii pe piata muncii, incurajarea antreprenoriatului, furnizarea de servicii sociale, medicale si medico-sociale, reglementarea titlurilor de proprietate, imbunatatirea conditiilor de locuit. 08.02.2018 07.02.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA OLT COMUNA VOINEASA unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 17,720,293 2,811,395 315,716 0 0 20,847,404 in implementare 0 2,836,043 114,910
OIR SVO 4 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității POCU/390/5/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 123791 SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI ASOCIAȚIA GAL INIMA ROMANAȚIULUI Obiectivul general al proiectului consta in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Caracal elaborata de catre GAL INIMA ROMANATIULUI intr-o maniera nediscriminatorie si transparenta in baza unui proces de informare, consultare si animare, mobilizare si facilitare la nivel local, cu implicarea in mod activ si fara a tine cont de sex, varsta ori etnie a actorilor locali si a organizatiilor din aria functionala. 14.09.2018 31.10.2023 95.00 SUD VEST OLTENIA OLT MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT organism neguvernamental nonprofit 114 2,582,815 135,938 0 0 0 2,718,753 in implementare AA1/12.10.2018 421,057 7,852
TOTAL 37,451,525 5,778,916 714,532 0 0 43,944,973 8,841,637 600,270