Mehedinți 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL MEHEDINȚI
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,  finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR SVO 8 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20     POCU/20/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 101901 7 PASI IMPREUNA – SPRE INTEGRARE SOCIALA SI ECONOMICA, IMPOTRIVA
SARACIEI si ARGINALIZARII in comuna CORCOVA
FUNDATIA “CENTRUL PENTRU EDUCATIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE DIN ROMANIA – CEED ROMANIA”/ P1 SCOALA GIMNAZIALA CORCOVA/ P2 IPA SA/ P3 COMUNA CORCOVA/ P4 ASOCIATIA ROSU APRINS Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor POCU, OS4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma). Beneficiind de cele 7 masuri vizand imbunatatiri sustenabile in ce priveste capitalul uman, ocuparea fortei de munca si conditiile de locuit, sociale, medicale si juridice, 650 de persoane din comuna marginalizata Corcova vor iesi din categoria celor aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 10.08.2017 09.08.2020 83.73 SUD VEST OLTENIA MEHEDINTI COMUNA CORCOVA organism neguvernamental nonprofit/ P1  institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata /P2 intreprindere mica / P3 unitate administrativ teritoriala nivel local/ P4 organism neguvernamental nonprofit 110 17,186,240 2,954,580 384,880 0 0 20,525,700 in implementare AA1/13.10.2017; AA2/15.03.2018 AA3/30.08.2018 7,608,163 1,033,687
OIR SVO 12 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85   POCU/85/5/1/ Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 107190 Sprijin pregatitor in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltarea Locala si
infiintarea Grupului de Actiune Locala in municipiul Drobeta Turnu Severin
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN/ P1 COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA SRL/ P2 ASOCIATIA < MOD OF LIFE >/ Prin prezentul proiect de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii se intentioneaza elaborarea unei strategii de dezvoltare locala in Municipiul Dobeta Turnu Severin, printr-o abordare integrativa a problematicii comunitatilor sarace din zona municipiului. a caror masuri de interventie se vor combate saracia si excluziunea sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma). 21.08.2017 04.12.2017 93.16 SUD VEST OLTENIA MEHEDINTI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU-SEVERIN unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 intreprindere mijlocie/ P2 organism neguvernamental nonprofit 104 205,935 8,563 6,563 0 0 221,062 finalizat AA1/16.10.2017; AA2/10.11.2017 122,669 4,389
OIR SVO 49 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 114954 Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana COMUNA JIANA/ P1 SCOALA GIMNAZIALA JIANA/ P2 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA MEHEDINTI/ P3 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE “EQ” Obiectiv general: Diminuarea cu 707 persoane (din care 49.36% populatie apartinând minoritatii rome) a numarului persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma Danceu – Jiana Veche, prin implementarea de masuri integrate de educatie, ocupare, sociale, locuire si sanatate. 09.05.2018 08.05.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA MEHEDINTI COMUNA JIANA unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 camera de comert/ P3 organism neguvernamental nonprofit 110 22,814,776 3,730,819 295,318 0 0 26,840,913 in implementare AA1/29.06.2018  AA3/05.11.2018 AA4/24.04.2019 3,345,426 126,000
OI POCU MEN 13 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104888 SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti L: ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 355 persoane, din scolile din judetul Mehedinti:Scoala Gimnaziala Balta-Comuna Balta, Scoala Gimnaziala “Regele Mihai I”–Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15-DrobetaTurnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial. 5/29/2018 5/28/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Mehedinti Balta/Drobeta-Turnu Severin L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 2,394,555 422,569 0 0 0 2,817,124 in implementare 360,059 28,821
TOTAL 42,601,506 7,116,531 686,761 0 0 50,404,798 11,436,318 1,192,897