Ilfov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚ ILFOV
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,   finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR BI 1 Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de comunităţi imarginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate 483 128331 Sanse pentru viitor – prin masuri integrate Comuna 1 Decembrie Obiectivul general al proiectului il reprezinta limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in comunitatile marginalizate cu populatie de etnie roma prin masuri integrate de educatie, formare, ocupare, locuire, sanatate si asistenta sociala. 6/27/2019 6/26/2022 79.68% Bucureşti – Ilfov Ilfov 1-Dec Lider: unitate administrativ teritorială nivel local
P1: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
P2: microîntreprindere
P3: instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată
110 13,189,908 3,094,821 268,386 0 0 16,553,115 IN IMPLEMENTARE 0 0 0
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107028 Scoala pentru toti, sansa unei educatii de calitate a copiilor si tinerilor din Pantelimon. L: SCOALA GIMNAZIALA NR.1 Pantelimon / P1: Oraș Pantelimon/ P2: Grădinița nr. 1 Pantelimon Implementarea mecanismelor de reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educatie de calitate pentru 15 anteprescolari, 60 prescolari si 468 elevi, precum si de readucere in sistemul de invatamant formal, pe ruta „A doua sansa”, a 50 persoane care au abandonat timpuriu scoala din localitatea Pantelimon, jud. Ilfov, prin activitati dedicate acestora, precum si prin actiuni destinate familiilor din care provin si cadrelor didactice din scolile care le ofera suportul educational. 4/20/2018 4/19/2021 80.00% Bucuresti – Ilfov Ilfov Oras Pantelimon L: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P1: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P2: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 4,246,744 955,517 106,169 0 0 5,308,430 IN IMPLEMENTARE 0 0
TOTAL ILFOV 17,436,652 4,050,338 374,555 0 0 21,861,545 0 0